Miljömässiga klagomål

Några av SCAs produktionsanläggningar är placerade i bostadsområden där det är viktigt att föra en aktiv dialog med det omgivande samhället. Dialogen kan exempelvis föras genom stormöten eller genom att informera om hur klagomål kan framföras. Alla miljömässiga klagomål utreds och åtgärdas vid behov. 2016 rapporterades 101 (104, 125) fall till anläggningarna. Klagomålen handlar ofta om buller, dålig lukt eller vibrationer. I ett fåtal fall rapporterades överskridna nivåer av utloppsvatten. I sådana fall involveras alltid lokala myndigheter.