Skogsskötsel

Som Europas största privata skogsägare har SCA en långsiktig syn på en hållbar skogsförvaltning.

Cirka två miljoner av SCAs 2,6 miljoner hektar skogsmark brukas för virkesproduktion. Resterande 600 000 hektar är mindre produktiv skog, som myrar, men ändå värdefull som livsmiljö för växter och djur.

Områden som är viktiga miljöer för känsliga djur och växtarter undantas från skogsbruk eller brukas för att stärka de miljövärden och den biologiska mångfald som finns. Cirka 200 arter i SCAs skogar – över 100 insektsarter, nästan 50 svampsorter och runt 50 arter av lavar och mossor – missgynnas av skogsbruk och kräver särskild hänsyn.

SCA har satt av nära 7 procent av sin brukade skog med syfte att gynna den biologiska mångfalden i sin ekologiska landskapsplanering. Även i de områden som inte rymmer särskilda naturvärden tar SCA omfattande hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Vid avverkningen undantas enskilda träd, trädgrupper och kantzoner för att säkerställa att den äldre skogens naturvärden ska finnas kvar i de unga skogar som anläggs och bli en naturlig del av den växande skogen. Under 2016 sparades 13 procent av de 19 000 hektar som SCA planerat att avverka.

Skogsplantor

Under 2016 levererades 77 miljoner plantor från SCAs plantskola, varav 48 procent sattes på SCAs egna skogsmarker. Resterande plantor såldes till andra skogsägare.

Mångfaldsparker

Den biologiska mångfalden är en viktig miljöfråga i skogsbruket. SCA har inrättat totalt fem mångfaldsparker som sammanlagt omfattar över 10 000 hektar skogsmark. I mångfaldsparkerna ska minst halva skogsmarksarealen avsättas eller skötas för att främja biologisk mångfald och kulturvärden. Parkerna läggs ofta intill andra naturreservat för att skapa stora ytor av skyddad skog. SCA använder också lärdomarna från dessa parker i sin övriga skogsverksamhet.

Skogsskötsel och certifieringar Skötseln av SCAs skogar är certifierad enligt FSCs och PEFCs skogsbruksstandarder samt enligt miljöledningssystemet .

-revisionen 2016 visade på en mindre avvikelse och tre observationer och -revisionen på två mindre avvikelser och två observationer.

Den mindre avvikelsen från FSC-standarden bestod i att kontroll av självföryngring av contortatall tidigare genomförts i samband med taxering för gallring. Eftersom gallring av contortatall har minskat i omfattning, så har även kontrollen av självförsörjning minskat och behöver ersättas med en annan kontrollmetod.

Revisorerna hade erhållit ett klagomål inför revisionen. En privatperson ifrågasatte om SCAs användning av det kanadensiska trädslaget contortatall är i överensstämmelse med FSC-standarden. Revisionsföretaget konstaterade att SCA uppfyller de krav som -standarden ställer på användning av främmande trädslag.

Sammanfattningsvis konstaterar revisionsföretaget att all verksamhet inom SCA Skog i hög grad uppfyller kraven i ISO 14001 på och arbetssätt, liksom FSCs och PEFCs standarder för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

Skogen som

SCAs koldioxidutsläpp från egen produktion och absorbering i SCAs skogar

Nettoupptaget av i SCAs skogar under 2016 uppgick till cirka 4,1 miljoner ton, vilket överskrider koldioxidutsläppen som genereras av hela koncernens produktion, cirka 1,7 miljoner ton.

SCAs 2,6 miljoner hektar av aktivt och ansvarsfullt förvaltad skog utgör en betydande kolsänka. Unga träd som växer behöver 1,375 ton koldioxid för att producera en kubikmeter virke, vilket gör dem till ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivåerna i atmosfären. SCAs skogar har en nettotillväxt på 1,4 procent per år vilket gav ett koldioxidupptag på 4,1 miljoner ton under 2016. Om skogsbruk enligt SCAs modell infördes i hälften av världens skogar samtidigt som avskogningen förhindrades, skulle det gå att lösa en stor del av problemen med klimatförändringarna.

Biologisk mångfald
En term som beskriver mångfalden av livsformer och arter (flora och fauna) i ett ekosystem. Ett ekosystem är ett levande biologiskt samhälle i en specifik fysisk miljö.
ISO 14001
Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på miljöledningssystem. Alla SCAs europeiska bruk är certifierade enligt ISO 14001.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
Miljöledningssystem
Den del av ett övergripande ledningssystem som beskriver struktur, principer, procedurer och resurser för systematiskt genomförande av företagets egen miljöpolicy.
Kolsänka
När skog växer binds gasformigt kol i fast form, så att koldioxid absorberas samtidigt som syre bildas. Skog, jordbruk och världshaven är enligt vetenskapliga rön att betrakta som ”kolsänkor”.
CO2, koldioxid
En gas som bildas naturligt genom geologiska processer, biologisk nedbrytning samt på grund av mänsklig verksamhet. Produktion och transport samt uppvärmning och nedkylning ger för närvarande de största koldioxidutsläppen.