Livsviktigt vatten

Nytt mål i vattenstressade områden

SCA har uppfyllt sitt tidigare vattenmål och har därför infört nya mål. De nya målen berör alla bruk och handlar om att rena vattnet så effektivt som möjligt men också om att minska vattenanvändningen.

Vatten är en livsviktig resurs som tillsammans med klimatfrågan är en av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna. Det finns all anledning att rena, minska och effektivisera vattenanvändningen i varje SCA-anläggning.

SCA använder vatten framförallt till att transportera fibrer och som kylvatten i tillverkningsprocessen. De flesta av våra anläggningar, motsvarande 97 procent av vattenanvändningen, finns i områden med gott om vatten. I de områden där det råder brist på vatten, så kallad vattenstress, är detta dock ett allvarligt problem. Det tidigare vattenmålet gick därför ut på att minska vattenanvändningen i SCA-anläggningar i områden med vattenbrist med 10 procent 2010–2015, ett mål som uppnåddes redan 2013. I målet ingick dessutom att införa mekanisk och biologisk rening på samtliga massa- och pappersbruk, vilket uppfylldes under 2015.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men också viktigt på så många andra sätt. Tänk på alla tillfällen varje dag du använder vatten och vilken viktig del det är i vår vardag. Därför är vattenkvaliteten så viktig och när vi nu introducerar ett nytt ambitiöst vattenmål ligger tonvikten på förbättrad vattenrening.


MÅL

Vårt övergripande ambition är hållbart vattenbruk. Vi ska minska vattenanvändningen i områden med vattenstress med 10 procent till år 2015 med 2010 som referensår.

Samtliga SCAs massa- och pappersbruk ska förses med mekanisk och biologisk vattenrening till år 2015.

UTFALL 2015

Vid utgången av 2015 hade vattenanvändningen i områden med vattenstress, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,7 procent i jämförelse med referensåret 2010.

Mekanisk och biologisk rening har installerats i samtliga koncernens 43 massa- och pappersbruk.


Nytt ambitiöst vattenmål

SCA inför nya vattenmål som berör samtliga pappers- och massaenheter. I de nya målen breddas arbetet och olika enheter ges olika mål beroende på vad som är mest relevant. Alla vattenkonsumerande enheter omfattas men har olika mål.

”Olika regioner har olika geografiska förutsättningar. I Sverige är inte vattenanvändningen lika viktig som i vattenstressade områden i exempelvis Colombia eller Spanien”, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA.

SCAs skogsindustriella verksamhet har bruk enbart i Sverige där fosfor kan ha en negativ påverkan på Östersjön. Därav är målet för affärsenheten att minska utsläppen av fosfor med 10 procent till 2020.

Mjukpappersbruken ska minska halten av syreförbrukande ämnen (BOD) i vattnet med 10 procent och minska volymen av utloppsvatten med 10 procent.

Dessutom ska hela bolaget minska mängden suspenderade ämnen (uppslammade partiklar) med 10 procent.


Rent så in i vassen

SCA använder ett av naturens egna smarta system för att rena avloppsvattnet från bolagets mjukpappersanläggning i Kunheim i Frankrike.

På fyra fält i anslutning till anläggningen växer vass som sedan december 2015 används för att rena avloppsvattnet. Vassen planteras i bassänger som fylls med lager av sand och grus som filtrerar vattnet på ett naturligt sätt. Bakterier som lever på vassrörens rötter bearbetar organiskt material i avloppsvattnet. Dräneringsrör på botten transporterar bort det filtrerade vattnet till floden Rhen.

Kombinationen av bakterier, vass och filtrerande skikt gör det möjligt att rena vattnet utan att tillsätta ytterligare kemikalier till processen. Processen är också kostnadseffektiv, kräver lite underhåll och är energisnål.

Kombinationen av bakterier, vass och filtrerande skikt gör det möjligt att rena vattnet utan att tillsätta kemikalier.

-30%

mindre vattenanvändning i Lilla Edet

Bruket i Lilla Edet kommer att använda betydligt mindre vatten i framtiden.

En investering på 2,3 miljoner EUR sänker vattenanvändningen från tre miljoner till två miljoner kubikmeter per år vilket motsvarar en miljard liter vatten eller 30 procent. Samtidigt sänks energiförbrukningen avsevärt genom att mindre volymer vatten behöver värmas upp i produktionen. Dessutom förbättras vattenreningen ytterligare.

”Det är roligt att kunna genomföra en miljöinvestering som har en bra återbetalning också ekonomiskt. Det blir en dubbel nytta för oss”, säger Gunnar Johansson, miljöchef på Lilla Edet.

”Detta är något vi önskat oss, vi förbättrar vattenreningen samtidigt som vi minskar vatten- och energiförbrukningen.”

I Lilla Edet tillverkar 400 medarbetare 100 000 ton mjukpapper per år. Investeringen genomfördes under hösten 2015 och kommer att kraftigt förbättra miljöprestandan under många år framöver.