Hållbar styrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare, åtaganden som uttrycks i bolagets affärsmål och strategier.

Styrning av hållbarhetsarbetet

SCAs koncernledning har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet på miljö- och det sociala området.

SCA har en koncernfunktion med ansvar för hållbarhet under ledning av en chef som rapporterar till vd och ingår i koncernledningen. Förutom de miljömässiga och sociala aspekterna ingår även ansvaret för koncernens public affairs. Den beslutade strategin och målen översätts, i nära samarbete med affärsenhetscheferna, till specifika mål och aktiviteter för att säkerställa överensstämmelse med koncernens mål och affärsplaner.

Miljökommittén och Kommittén för socialt ansvar utarbetar förslag till policyer och principer för styrning av hållbarhetsarbetet samt mål och handlingsprogram på koncernnivå. De samordnar också och följer upp koncernens initiativ och mål på miljö- och det sociala området. Kommittén för socialt ansvar ansvarar för att ta fram underlag om och hantering av mänskliga rättigheter. Slutsater och åtgärdsförslag rapporteras till SCAs Compliance Council samt till vd och styrelse. I kommittéerna ingår medlemmar från samtliga affärsenheter och från koncernfunktionerna Hållbarhet, Human Resources, Kommunikation och Juridik.

Compliance Council (tidigare Code of Conduct Council) består av SCAs personaldirektör, hållbarhetsdirektör, chefsjurist, chefen för skogsindustriverksamheten samt vd (två gånger per år). Rådet övervakar implementering och efterlevnad av SCAs uppförandekod.

Ansvaret för genomförandet ligger på driftsorganisationen. Ett antal nätverk utför ett tvärfunktionellt arbete inom koncernens olika affärsenheter för att säkerställa enhetligheten i arbetet. Ansvaret för hanteringen av enskilda frågor ligger hos respektive affärsenhet.

Bolagsstyrning inom SCA

Några av koncernens nätverk

Vattennätverket: Nätverket analyserar effekterna för SCAs verksamhet av EU:s ramdirektiv för vattenfrågor. Det tar även fram koncernens framtida ambitionsnivå för utsläppsminskningar och reducerad vattenanvändning.

FSC®-nätverket: Nätverket har till uppgift att sprida information i ämnet inom organisationen samt att koordinera koncernens position och aktiviteter gentemot FSC.

RMS-nätverket: Ansvarar för insamling, beräkning och presentation av all resursanvändning och miljödata.

Kemikalienätverket: Leder och stödjer utvecklingen av harmoniserade kemiprocesser och föreslår riktlinjer, prioriteringar och mål för koncernen.

ESAVE-nätverket: Samordnar koncernens projekt som syftar till att minska SCAs energiförbrukning och miljöpåverkan.

Energinätverket: Arbetar utifrån koncernens styrka, storlek och omfattande energikonsumtion med att hitta kostnadseffektiva lösningar och synergier vid energiinköp. Handeln med utsläppsrätter är också en viktig fråga för nätverket.

Nätverket för Public Affairs: Leder och koordinerar arbetet med att påverka lagstiftning, beslutsfattare och intressenter inom prioriterade områden som kan påverka verksamheten positivt eller negativt.

Hälso- och säkerhetsnätverket: Föreslår mål och aktiviteter samt följer upp insatserna och visar på goda exempel inom hälsa och säkerhet.

GRI-nätverket: Ansvarar för koncernens rapportering enligt Global Reporting Initiative.

Kontroll

Förutom av bolagets revisorer är verksamheten underkastad utomstående kontroll och övervakning genom bland andra Finansinspektionen och Nasdaq OMX Stockholm. Tredjepartsgranskning utförs även i samband med exempelvis livscykelberäkningar.

SCAs egna kontrollsystem inbegriper separerade arbetsuppgifter vid kritiska processer och definierat ledningsansvar avseende internkontroll. Dessutom finns en särskild enhet för internrevision som kontinuerligt utvärderar och förbättrar effektiviteten i SCAs styrprocesser, riskhantering och internredovisning. Enheten bidrar till att upprätthålla en god affärsetik och är involverad i efterlevnaden av uppförandekoden, bland annat genom revisioner av uppförandekoden och av affärsetik. Till sin hjälp har enheten för internkontroll ett antal styrdokument och policyer. Exempelvis så uppdateras riktlinjerna för konkurrensrätt vart tredje år.

Risk och riskhantering

SCA är exponerat för ett antal risker, vilka kan ha större eller mindre inverkan på koncernen. Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till vd och från vd till affärsenhetschef.

En beskrivning av de viktigaste risker som påverkar SCAs förmåga att nå uppsatta mål och hur de hanteras presenteras i kapitel Risker och riskhantering i Årsredovisning 2015.

Bolagsstyrningsrapport

Den fullständiga bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig på SCAs webbplats och i Årsredovisning 2015.

Hållbarhetsstyrning inom SCA