Motverka klimatförändringar

SCA arbetar på många sätt för att minska sin klimatpåverkan. Förutom att våra skogar absorberar koldioxid så minskar SCA koldioxidutsläppen i verksamheten och satsar på produktion av förnybar energi som biobränslen och vindkraft.

SCA investerar stort i ny teknik, bland annat genom investeringen vid Östrands massafabrik i Timrå i Sverige, och investeringen i biobränsleanläggningen i Nokia i Finland. SCA tar också många små steg genom att hela tiden arbeta lite bättre och lite effektivare, till exempel genom energibesparingsprogrammet ESAVE.

Våra skogar absorberar 2,6 miljoner ton koldioxid varje år vilket är mer än utsläppen från SCAs egna produktion. Skogen spelar också en viktig roll i vårt arbete med att öka tillgången på förnybar energi. Råmaterial och restprodukter omvandlas till biobränslen och blir till värdefull energi. Skogsmarken är också en förutsättning för våra vindkraftsprojekt.


MÅL

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

Vi ska trefaldiga produktionen av biobränsle från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår.

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh till år 2020.

UTFALL 2015

Vid utgången av 2015 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 17,4 procent i jämförelse med referensåret 2005.

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 610 (687) GWh.

Vindkraftsproduktionen på egenmark uppgick till 1,9 (1,1) TWh.


Avfall blir värdefullt med ny teknik

SCA bryter ny mark i samarbete med externa parter i Nederländerna genom att ta tillvara på energi från slam med hjälp av pyrolysteknik. Tekniken har en enorm potential för att minska avfall och koldioxidutsläpp. Samtidigt sparar SCA pengar genom att avfallet omvandlas till koldioxidneutral energi och mineraler som kan säljas som en råvara.

Under 2015 utvecklade SCA en reaktor särskilt utformad för avfallspyrolys.

”I reaktorn omvandlas all fiber till bränsle och övrigt material (mineraler) återvinns”, berättar Tom Berben, Director Environmental Compliance.

SCAs samarbetsparter i projektet är resurs- och innovationsföretaget Alucha samt Twente-universitetet i Nederländerna. ”Under 2016 ska vi bygga en mobil enhet till våra mjukpappersbruk i Europa och USA för pilotkörning som är avpassad för 150 kilo per timme”.

Pilottesterna vid SCAs bruk kommer att hjälpa bolaget att designa fullskaliga industriella installationer från och med 2017.

Ny finsk biobränsleanläggning

sänker kostnader och koldioxidutsläpp

SCA investerar, tillsammans med lokala samarbetsparter, i en ny biobränsleanläggning i finska Nokia som kommer att förse SCAs mjukpappersanläggning i Nokia med en kostnadseffektiv, förnybar och driftsäker energiförsörjning. Anläggningen kommer också att sänka koldioxidutsläppen med närmare 40 procent, vilket motsvarar 20 000 ton om året.

”Projektet följer både tidsplan och budget. Biobränsleanläggningen kommer att börja producera ånga i april 2016, och vi förväntar oss att SCAs investering har betalat sig inom fyra år genom sänkta energikostnader”, förklarar Heikki Mustaniemi, chef för Nokias mjukpappersbruk.

Biobränsleanläggningen kommer att tillgodose större delen av pappersbrukets behov av ånga, och sörja för all uppvärmning av SCA-anläggningen. Projektet minskar därmed beroendet av naturgas betydligt.

Anläggningen kommer främst att drivas med lokalt inköpta träspån men det finns planer på att bränna allt biorötslam från SCAs bruk i Nokia i framtiden. I nuläget hanteras detta som en avfallsprodukt.

”Projektet är verkligen en vinst för alla, både för miljön och för vår verksamhet”, säger Heikki Mustaniemi.

40% mindre koldioxidutsläpp vilket motsvarar 20 000 ton om året

Massa i världsklass

Östrandsprojektet invigdes februari 2016 med att en 12 meter lång betongpåle slogs ner i marken.

Efterfrågan på pappermassa växer. När Östrands massafabrik fördubblar sin produktion av massa blir den inte bara den största för produktion av blekt barrsulfatmassa i världen, anläggningen blir även en av de främsta avseende kvalitet och miljö.

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige någonsin. I augusti 2015 kom beskedet att SCA investerar 7,8 mdr SEK i sin massafabrik utanför Timrå. Investeringen ökar brukets konkurrenskraft och ger en kostnadsposition i världsklass.

Den nya anläggningen kommer att uppvisa hög miljöprestanda och energieffektiviteten ökar väsentligt. Östrand är en stor producent av energi och kommer att fördubbla sina leveranser av grön el till cirka 1 000 GWh.

Investeringen har också stora positiva effekter på lokalsamhället då ett stort antal jobb skapas. På lång sikt beräknas runt 500–600 personer få sysselsättning i skogsbruk och råvarutransportled. Ytterligare 120 jobb skapas i distributionen av den dubblade volymen av massa till kunder. I samband med byggnationen beräknas flera tusen personer få arbete hos entreprenörer under den tre år långa byggtiden. Som mest beräknas 2 000 personer arbeta samtidigt med utbyggnad och produktion.

Restprodukter blir biodrivmedel

SCA har beslutat att bygga en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier i sin kraftlineranläggning i Obbola. Bränslet och kemikalierna ska produceras ur svartlut, en restprodukt från massatillverkningen som idag bränns i en sodapanna. Svartluten vidareförädlas till ligninolja, som i sin tur processas till biodrivmedel och kemikalier.

Biodrivmedel kan exempelvis säljas till bensinbolag som då får en nästan helt förnybar råvara. Ett exempel är förnybar diesel som kan ersätta fossil diesel helt eller delvis i vanliga dieselbilar.

Pilotanläggningen byggs under 2016 och väntas vara i drift 2017. Anläggningen blir unik i och med att massabruket och bioraffinaderiet integreras.

Nya smarta pellets

+20%

ökad energi per volymenhet

SCA satsar på utvecklingen av svart pellets som väntas få ett kommersiellt genombrott. Denna nya biobaserade produkt kan ersätta fossilt kol i många applikationer.

Svart pellets är biomassa som rostats på mycket hög värme i syrefri miljö vilket gör att den innehåller 20 procent mer energi per volymenhet än traditionell vit pellets.

Svarta pellets har många fördelar. Transporterna blir effektivare, den är lättare att mala och kan hanteras utomhus även när det regnar utan att den drar åt sig vatten.

Svart pellets är ett miljösmart alternativ för de som idag använder olika typer av fossilt kol, exempelvis på tillväxtmarknader som Kina. SCA satsar på svart pellets genom ett partnerskap med BioEndev som bygger en demonstrationsanläggning i Holmsund.


Växande skogar är bra för klimatet

Vid Förenta Nationernas klimatmöte COP 21 i Paris enades de 195 deltagande nationerna om ett nytt klimatavtal med målet att begränsa den globala temperaturökningen till “väl under 2 grader Celsius”.

Kersti Strandqvist, SCAs hållbarhetsdirektör, deltog vid COP 21 i ett panelsamtal i regi av World Business Council for Sustainable Development där samtalet kretsade kring hur näringslivet kan vara en del av lösningen på klimatfrågan. Hon lyfte fram SCAs modell för hur ansvarsfullt skötta skogar och att ersätta energiintensiva produkter med skogsbaserade produkter är ett av de mest effektiva sätten att motverka klimatförändringar.

”Rent konkret innebär vår lösning att 6 miljarder ton koldioxid, vilket motsvarar 15 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, kan motverkas årligen till en kostnad av mindre än 20 USD per ton koldioxid.”

Även SCAs hygienprodukter bidrar till att nå klimatmålet. Arbetet med innovationer av nya produkter och tjänster sker ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att se till påverkan över hela livscykeln, från vaggan till graven, och arbeta med resurseffektivitet i alla faser. SCA arbetar även tillsammans med sina leverantörer för att utveckla nya material med bättre funktion och minskad miljöpåverkan.