Ekonomiskt värdeskapande 2015

Hållbarhet är en del i SCAs affärsstrategi och bidrar till att skapa ekonomiskt värde för medarbetare, leverantörer, samhällen och ägarna.

Ekonomiska indikatorer

Under 2015 uppgick SCAs nettoomsättning till 115 316 (104 054) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med 2014. Personliga hygienprodukter växte med 11 procent, och tillväxtmarknaderna svarade för 43 procent av affärsområdets omsättning. Nettoomsättningen för Mjukpapper ökade med 13 procent, och tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av affärsområdets omsättning. Nettoomsättningen för Skogsindustriprodukter ökade med 5 procent. Koncernens rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 13 014 (11 849) MSEK.

Fördelning av ekonomiskt värde per intressent 20151)

Förstora bild

1) Baserat på SCAs nettoomsättning 2015.
2) Löpande investeringar, strukturkostnader, strategiska investeringar samt förvärv.
3) Råmaterial, transporter och distribution, energi och övriga kostnader för sålda varor.

SCA erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling och marknadsmässig ersättning. Ersättningarna består av lön samt pensioner och andra förmåner.

SCAs löneprincip är att medarbetarnas ersättningar ska vara konkurrenskraftiga. SCA följer lokala marknaders lönesättning, under förutsättning att den inte strider mot internationellt etablerade regler för minimilön och skälig ersättning. I samtliga rapporterande länder betalar SCA över den lagstadgade minimilönen. Ingångslönerna ligger i genomsnitt 9 procent över minimilön. I Frankrike, Tyskland och Sverige (de helägda SCA-bolag med flest antal anställda) är kvinnors genomsnittliga lön i förhållande till män 101 procent, 94 procent respektive 96 procent. Under 2015 uppgick lönerna till totalt 14 880 (13 592) MSEK, och därtill sociala avgifter och pensionskostnader om 3 246 (2 929) MSEK.

Koncernens pensionskostnader om 1 403 (1 179) MSEK utgörs av kostnader dels för förmånsbestämda pensionsplaner och dels för avgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda planerna baseras på anställningstid och den anställdes lön vid tiden för pensionering. Nettokostnaden för dessa under 2015 uppgick till 669 (541) MSEK. Kostnaderna för avgiftsbestämda planer uppgick till 734 (638) MSEK. Mer information finns i not C1 och C5 i SCAs årsredovisning 2015.

När SCA förvärvar bolag eller går in i samriskbolag på tillväxtmarknader sker det med stor respekt för den lokala ledningens djupgående kunskaper om marknaden och dess förutsättningar. Ledningen behålls så långt det är möjligt, samtidigt som SCA kan tillföra kunskap om innovation, varumärken och teknik samt skalfördelar. Lokal tillväxt skapar arbetstillfällen lokalt.

Leverantörer

SCA strävar efter långsiktiga leverantörsrelationer som kännetecknas av transparens, hög kvalitet och finansiell stabilitet. Vi ger stöd till leverantörerna, och arbetar tillsammans med dem för att förbättra deras övergripande resultat inom områden som kvalitet, säkerhet, miljömässigt och socialt ansvar.

Globala råvaror som pappersmassa, superabsorbanter, elektricitet och kemikalier köps in centralt, medan andra insatsvaror som skogsråvara köps in lokalt, vilket därigenom gynnar lokala leverantörer och lokal näring. Nästan all färskfiber som köps in till de svenska bruken kommer från lokala leverantörer.

Under 2015 uppgick kostnaden för inköp av råvaror och tjänster till 74 832 (67 559) MSEK. Inköp är därmed SCAs enskilt största kostnadspost, motsvarande 65 (65) procent av omsättningen, och en viktig post i värdekedjan.

Samhälle

SCA skapar arbetstillfällen och bidrar till skatteintäkter i de lokala ekonomier där koncernen är verksam. Skattekostnaden, exklusive effekter av jämförelsestörande poster, uppgick till 3 306 (2 644) MSEK. Den redovisade skattekostnaden motsvarar en skattesats om 27,4 procent. Därutöver omfattar SCAs totala skatt bland annat sociala kostnader, fastighetsskatt och moms.

Som långsiktig och ansvarsfull aktör har bolaget även frivilliga åtaganden för att bidra till att stärka och utveckla lokalsamhällen genom att stötta initiativ med fokus på hälsa, hygien och utbildning. Läs mer om SCAs samhällsengagemang i kapitel Samhällsengagemang.

SCAs globala skatteprinciper

Betald skatt per region 2015

SCA agerar i alla lägen i enlighet med samtliga gällande lagar och regler, och styrs av relevanta internationella standarder, som OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN Global Compact samt FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Vi strävar efter att följa lagen i akt och mening, samt säkerställa att vi betalar rätt skatt i de länder där vi bedriver verksamhet. Vi använder inte skatteplanering eller onormala skattestrukturer som är avsedda att undvika skatt, som saknar kommersiellt innehåll eller som inte lever upp till principerna i inhemsk och internationell lagstiftning. I de fall där en stat har en svag eller illa konstruerad skattelagstiftning och/eller skattemyndigheter ska detta inte utnyttjas för att få skatteförmåner där dessa inte avses i lag. Jurisdiktioner som tillämpar sekretess eller så kallade skatteparadis används inte för att undkomma skatt.

Vi förstår värdet av vår finansiella rapportering för investerare och samhälle, och arbetar för att tillhandahålla transparent och balanserad information när vi kommunicerar skatt.

SCA har system inrättade för att säkerställa efterlevnad av de ovannämnda principerna. Vi tillhandahåller korrekt utbildning för våra medarbetare, och erbjuder dem möjligheter att ta upp frågor genom SCAs rutiner för klagomål.

I tabellerna nedan visas SCAs totala skattebidrag per region och skattebetalningar i olika länder.

Betald skatt Skattebetalningar av SCA-enheter i olika länder

MSEK

 

 

 

Land

2015

2014

2013

Tyskland

–358

–271

–179

Frankrike

–306

–264

–116

Kina

–236

–51

–2

Mexiko

–121

–107

–37

Storbritannien

–115

–92

–20

Österrike

–100

–60

–96

Spanien

–90

–90

–80

Italien

–87

–77

–82

Belgien

–80

–91

–92

Sverige

–79

–65

–99

Övriga länder

–636

–933

–938

 

–2 208

–2 101

–1 741

Ägare

Hållbarhet, med betoning på affärsnyttan, är en del av SCAs dialog med investerarna. SCA hade möten med SRI-investerare (Socially Responsible Investors) vid ett flertal tillfällen under 2015 och bolaget deltog vid SRI-konferenser i Paris och Frankfurt.

Enligt en studie genomförd av hållbarhetsanalysföretaget Vigeo, som bedömer ESG-kriterier (Environment, Social, Governance), innehas minst 14 (14) procent av aktierna i SCA av investerare med hållbarhetskriterier. Siffran omfattar både investerare som aktivt väljer branschens bästa företag sett till hållbarhet och investerare som gör någon form av hållbarhetsscreening. Vigeo gjorde under 2015 en jämförande studie där SCA jämfördes med två stora konkurrenter som producerar konsumentprodukter och ett stort svenskt företag som betraktas som ledande inom hållbarhet. SCA hade en betydligt högre andel investerare med hållbarhetskriterier än konkurrenterna och låg i nivå med ledaren inom hållbarhet. SCAs aktie ingick 2015 i 131 (128) hållbarhetsfonder. De flesta av dem har sitt säte i Nederländerna, följt av Sverige, USA och Tyskland. Av dessa hade 39 investerat mer än 3 procent av sina tillgångar i SCA-aktier.

Aktiens utveckling

SCA skapar värde för aktieägarna genom utdelningar och aktiekursens utveckling. SCA strävar efter att ge en långsiktig och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 5,75 (5,25) SEK, en ökning med 9,5 procent. Under den senaste femårsperioden har utdelningarna ökat med i genomsnitt 7,5 procent per år.

Under året steg aktiekursen med 46 procent till sista betalkurs 246,50 kronor. I jämförelse sjönk OMX Stockholm 30-index med 1 procent.

SCA hade 77 184 registrerade aktieägare vid utgången av 2015.

Index och fonder

  • Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index. SCA utnämndes även till branschledare inom sektorn för Household Products.
  • Ethisphere Institutes lista över världens mest etiska företag.
  • FTSE4Good, ett index som mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar. SCA har ingått i indexet sedan 2001 och fick högst poäng inom sin bransch.
  • Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), ett index som består av de företag som har mest transparent koldioxidredovisning och uppvisar god förmåga att ta itu med klimatförändringar. SCA fick högsta möjligt poäng, 100.
  • WWF framhåller SCA som ett ledande, transparent företag genom sin redovisning av miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Company Index 2015. SCA förbättrade sin poäng inom alla kategorier jämfört med den senaste undersökningen 2013.
  • Vigeo bedömer företags ESG-prestanda (miljö, socialt ansvar och styrning). SCA ingår i följande av Vigeos hållbarhetsfonder: Ethibel Sustainability Excellence Europe och Ethibel Sustainability Excellence Global.
  • EPCI Euro Ethical Equity och EPCI Global Ethical Equity.
  • OMX GES Sustainability Nordic och OMX GES Sustainability Sweden.