Vatten

Nya mål för förbättrad vattenanvändning.

Resultat 2015

SCAs vattenmål från 2010 slutfördes under 2015. Målen var att minska vattenanvändningen i vattenstressade områden med 10 procent fram till 2015, med 2010 som basår, och att förse samtliga SCAs massa- och pappersbruk med mekanisk och biologisk vattenrening. Målet för vattenanvändningen nåddes redan 2013, med en minskning om 10,4 procent, och 2015 uppgick den totala minskningen till 18,7 procent. SCA nådde sitt mål för vattenrening under 2015, när pappersbruket i Kunheim i Frankrike installerade biologisk vattenrening. Bruket i Kunheim är det första i branschen i Frankrike där man använder vassbassänger för den biologiska vattenreningen, se kapitel Vatten.

Nya vattenmål

Under 2015 antog SCA nya vattenmål, med fokus både på avloppsvattnet volym och dess kvalitet. Våra mjukpappersanläggningar ska minska volymerna av avloppsvatten och det organiska innehållet (BOD) med 10 procent till 2020 (basår 2015), våra skogsindustrianläggningar kommer att fokusera på att minska fosforutsläppen med 10 procent, och samtliga anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent. De nya målen innebär mer av en helhetssyn på vatten, där vi inriktar oss på de områden som är av störst betydelse för de olika affärsenheterna.

Metod för vattenanvändning

Vattenfrågan hanteras systematiskt – SCA följer upp vattenanvändningens omfattning och ursprung samt utloppsvattnets kvalitet. De flesta SCA-bruk, motsvarande 97 procent av koncernens vattenanvändning, ligger i områden med god tillgång till vatten. Cirka 60 procent av bolagets vattenanvändning handlar om att transportera fibrer under produktionsprocessen och resten används i huvudsak som kylvatten. Ungefär 90 procent av vattnet som används är ytvatten.

SCAs rapportering täcker samtliga produktionsanläggningar, och under 2015 använde SCA 206 (206) miljoner kubikmeter vatten i massa- och pappersproduktionen.

Rening av avloppsvatten

SCA arbetar kontinuerligt med att förbättra vattenreningen och därmed kvaliteten på avloppsvattnet som lämnar anläggningarna. Mekanisk rening rensar bort suspenderade ämnen, sand och partiklar medan biologisk rening även extraherar upplösta ämnen och organiska orenheter som påverkar den biologiska syreförbrukningen (biological oxygen demand, BOD) och den kemiska syreförbrukningen (chemical oxygen demand, COD).