Hållbarhetsstyrning

SCAs styrning av miljömässigt värdeskapande handlar om att förstärka verksamhetens positiva bidrag till miljöarbetet och minimera den negativa miljöpåverkan. I det här kapitlet beskrivs SCAs arbete utifrån de viktigaste miljörelaterade aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Mål och KPI

Klimat och energi

Fiberinköp och Biologisk mångfald

Vatten

Ledningssystem, program och certifieringar

ISO 9000

ISO14001

Resursledningssystem

ESAVE (energi)

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, CoC) – FSC® och PEFC

Livscykelanalys (LCA)

Externa stadgar eller initiativ

FN:s Global Compact