Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är avgörande för SCAs verksamhet. SCA har en nollvision för antalet arbetsplatsolyckor och medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö har högsta prioritet.

Hälsa- och säkerhetsmålet uppnått

Olycksfrekvens (FR)

Olycksfrekvensen sjönk med 6 procent under 2015. Sedan 2011 har den sjunkit med 31 procent.

Olycksfrekvensen sjönk med 6 procent till 6,3 (6,7) under 2015. I synnerhet förbättrades statistiken i de amerikanska mjukpappersbruken, bland annat beroende på att samriskbolag närmat sig standarden i övriga SCA-bolag.

SCA uppnådde redan 2014 sitt mål att minska olycksfrekvensen med 25 procent under perioden 2011–2016. Under perioden 2011–2015 minskade olycksfrekvensen med 31 procent. Därför har SCA antagit ett nytt ambitiöst hälso- och säkerhetsmål för att minska olycksfrekvensen med 50 procent under perioden 2014–2020.

SCA uppdaterade även sitt mål för OHSAS 18001, se OHSAS 18001-certifiering nedan.

För tredje året i rad rapporterades inga dödsolyckor.

Policy och styrning för säkerhet

OHSAS 18001-certifierade anläggningar

Under 2015 certifierades tio huvudanläggningar enligt OHSAS 18001. Anläggningar som är helägda av SCA och har minst 100 anställda definieras som huvudanläggningar.

SCA har en koncernpolicy för hälsa och säkerhet, och i styrsystemet ingår riskbedömning, utbildning, målsättningar och uppföljning på säkerhetsområdet. Det finns också arbetsmiljökommittéer där representanter för 94 (96) procent av medarbetarstyrkan ingår. Av medarbetarna omfattas 78 (74) procent av formella överenskommelser med fackföreningar, där hälsa och säkerhet behandlas löpande. Dessutom finns sedan 2009 en grupp med ansvar för att samordna arbetsmiljöfrågor inom koncernen. Samtliga SCA-anläggningar har rutiner för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

OHSAS 18001-certifiering

För att säkerställa att enhetliga processer tillämpas inom SCA, och att bolaget hela tiden fortsätter att arbeta för förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, tillämpar SCA den internationella standarden OHSAS 18001. OHSAS anger krav för organisationens arbetsmiljöledningssystem. Under 2015 uppdaterade SCA sitt mål för OHSAS 18001, och fastslog att samtliga helägda verksamheter och samriskverksamheter ska vara OHSAS 18001-certifierade år 2020. Vid utgången av 2015 var 68 procent (52) av SCAs 65 huvudanläggningar certifierade.

Koncerngemensamma nyckeltal

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

Olyckornas svårighetsgrad steg under 2015, vilket är vanligt när olycksfrekvensen sjunker.

SCA har de senaste åren arbetat intensivt med att systematisera och förbättra säkerhetsarbetet. SCA använder sig av följande koncerngemensamma nyckeltal:

  • Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (Lost Time Accidents, LTA): olyckor som innebär att en medarbetare missar nästa schemalagda arbetsdag eller skift.
  • Antal förlorade arbetsdagar (Days Lost, DLA): antal arbetsdagar som går förlorade på grund av en LTA.
  • Olyckors svårighetsgrad (Accident Severity Rate, ASR): DLA i förhållande till LTA.
  • Olycksfrekvens (Frequency Rate, FR): LTA/1 000 000 arbetstimmar.
  • Antal olyckor (Incidence Rate, IR): LTA/200 000 arbetstimmar.
  • Antal dödsolyckor.
Hälsa och säkerhet, nyckeltal

 

2015

2014

Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (LTA)

360

375

Antal förlorade arbetsdagar (DLA)

7 545

6 546

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

21,0

17,5

Olycksfrekvens (FR)

6,3

6,7

Antal olyckor per 200 000 arbetstimmar (IR)

1,3

1,3

Dödsolyckor

0

0

Under året rapporterades 76 olyckor (51) från bolagets underentreprenörer.

Rapportering av tillbud/risker

En tillförlitlig tillbuds- och olycksfallsrapportering är viktig, och det är angeläget att SCA analyserar både allvarliga och mindre allvarliga händelser för att de inte ska upprepas.

SCA har ett rapporteringssystem för olyckor och risker/tillbud. Medarbetarna använder det för att anmäla olyckor och tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat resultera i en olycka. Systemet gör att vi har avsevärt mycket bättre underlag för att göra riskbedömningar, analysera och förbättra arbetssätt och kontinuerligt följa utvecklingen.

Om en kritisk incident inträffar förmedlas information till hela koncernen för att alla enheter ska kunna ta del av rekommendationerna och lära av händelsen. Dessutom har anläggningarna som rutin att samla in uppgifter från rapporteringssystemet veckovis för att kunna ta upp säkerhet på personalmöten. Systemet erbjuder också möjligheter att sprida goda exempel i koncernen.

Sedan rapporteringssystemet infördes för ett flertal år sedan har det noterats att en stor andel av olyckorna som resulterar i frånvaro (LTA) har till synes triviala orsaker. Det kan till exempel handla om mindre allvarliga halk- och fallolyckor som borde kunna förebyggas. En annan observation är att vissa enheter behöver öka fokus på manuellt arbete och ergonomi.

Anläggningar där inga olyckor har skett

Under 2015 rapporterades noll olyckor på 19 av anläggningarna: Ranjangaon, Indien; Altopascio, Italien; Monterrey och Uruapan, Mexiko; Suameer, Nederländerna; Svetogorsk/Kamennogorsk och Veniov, Ryssland; Gemerská Hôrka, Slovakien; Mapacasa, Spanien; Chesterfield, Manchester, Oakenholt och Welshpool, Storbritannien; BM Skandinavien Stugun och Norrplant/Bogrundet, Sverige; Logistics Lübeck och Witzenhausen, Tyskland samt Bowling Green och Greenwich, USA.

Gemensamma insatser i branschen

Inom massa- och pappersindustrin tenderar arbetsmiljöriskerna att vara högre jämfört med i verkstadsindustrin. Därför deltar SCA i flera branschsamarbeten för ökad säkerhet.

Inom branschorganisationen Skogsindustrierna finns en grupp för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Fokus ligger på att främja medlemsföretagens säkerhetsarbete genom att erbjuda olika resurser för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte.

Ett annat värdefullt bidrag kommer från säkerhetskommittén inom SSG (Standard Solutions Group). Här träffas aktörer i massaindustrin för att lära av varandra. SSG utvecklar tekniska standarder och rekommendationer samt erbjuder information och rådgivning.

Hälsosamma arbetsplatser

SCA arbetar även förebyggande med medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Respektive affärsenhet ansvarar för att utforma ett upplägg för friskvård som passar den egna verksamheten. SCAs satsning på bättre hälsa rymmer många olika åtgärder. Förbättrad ergonomi, sluta röka-kampanjer, kostutbildning, stöd för att hitta balans mellan arbete och privatliv samt rådgivning om att hantera svåra sjukdomar är några exempel.

SCAs nordamerikanska verksamhet har sedan 2008 ett hälsoprogram som bland annat innefattar att uppmuntra en hälsosam livsstil, regelbundna, frivilliga hälsokontroller och tidig upptäckt av hälsorisker. Den europeiska hygienverksamheten prioriterar insatser för att förbättra medarbetarnas livsstil och hälsa, inte minst när det gäller äldre medarbetare. Målet är god hälsa, färre sjukdagar och ökad produktivitet.

Utöver att främja en sund och säker arbetsmiljö på SCAs anläggningar, kontrollerar bolaget praxis hos leverantörerna och samarbetar med dem för att förbättra säkerhetsarbetet.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen togs också upp i SCAs kampanj för ökad medvetenhet, den globala säkerhetsveckan, se kapitel Hälsa och säkerhet.