Skogsskötsel

Som Europas största privata skogsägare har SCA en långsiktig syn på en hållbar skogsförvaltning.

Biologisk mångfald

Cirka 2 miljoner av SCAs 2,6 miljoner hektar skogsmark brukas för virkesproduktion. Resterande 600 000 hektar är mindre produktiv skog, myr och annan mark, men ändå värdefull som livsmiljö för växter och djur.

Områden som är viktiga miljöer för känsliga djur och växtarter undantas från skogsbruk eller brukas för att stärka de miljövärden och den biologiska mångfald som finns. Cirka 200 arter i SCAs skogar – över 100 insektsarter, nästan 50 svampsorter och runt 50 arter av lavar och mossor – missgynnas av skogsbruk och kräver särskild hänsyn.

SCA har satt av nära 7 procent av sin brukade skog med syfte att gynna den biologiska mångfalden i sin ekologiska landskapsplanering. Även i de områden som inte rymmer särskilda naturvärden tar SCA omfattande hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Vid avverkningen undantas enskilda träd, trädgrupper och kantzoner för att säkerställa att den äldre skogens naturvärden ska finnas kvar i de unga skogar som anläggs och bli en naturlig del av den växande skogen. Under 2015 sparades 14 procent av de 18 000 hektar som SCA planerat att avverka.

Skogsplantor

Under 2015 producerades 86 miljoner plantor på SCAs plantskola, varav 43 procent sattes på SCAs egna skogsmarker. Resterande plantor såldes till andra skogsägare.

Mångfaldsparker

Under 2015 invigdes i Sverige två mångfaldsparker, Njurundakusten och Märlingsberget. Dessa omfattar över 4 000 hektar skog som bedöms ha en rik biologisk mångfald och ett högt kulturvärde. I mångfaldsparkerna ska minst halva skogsarealen avsättas eller skötas för att främja natur- och kulturvärden. SCA använder också lärdomarna från dessa parker i sin övriga skogsverksamhet. SCA har nu totalt fem mångfaldsparker som omfattar över 10 000 hektar.

Skogsskötsel och certifieringar

SCA använde 2015 11,1 miljoner kubikmeter vedråvara, varav 54 procent från egen skog och flis från egna sågverk.

SCAs skogar sköts i enlighet med Forest Stewardship Council:s (FSC®) ambitiösa standard för ansvarsfullt skogsbruk. I 2015 års FSC-revision kom granskarna till slutsatsen att SCA följer FSC:s skogsskötselstandard på ett ansvarsfullt sätt. Åtta mindre anmärkningar (Corrective Action Required) och fyra observationer noterades. Dessa omfattade en begäran om att säkerställa rutiner för möjlighet till konsultationer för berörda samebyar i samband med skogsindustriell verksamhet och att täktverksamhet efterföljs. Dessa anmärkningar och observationer kommer att följas upp i 2016 års revision.

SCAs skogar är även certifierade enligt standarden PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och koncernen genomför kontroller utifrån båda dessa standarder. SCAs skogsbruk är ISO 14001-certifierat sedan 1998.

Skogen som kolsänka

SCAs koldioxidutsläpp från den egna produktionen kontra koldioxidabsorptionen i SCAs skogar

Nettoupptaget av koldioxid i SCAs skogar uppgår till 2,6 miljoner ton och överstiger klart koldioxidutsläppen från fossila bränslen som genereras av hela koncernens produktion, cirka 1,6 miljoner ton.

SCAs 2,6 miljoner hektar av aktivt och ansvarsfullt förvaltad skog utgör en betydande kolsänka. Unga träd som växer behöver 1,3 ton koldioxid för att producera en kubikmeter virke, vilket gör dem till ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivåerna i atmosfären. SCAs skogar har en nettotillväxt på 1 procent per år vilket ger ett koldioxidupptag på 2,6 miljoner ton årligen. Införs skogsbruk enligt SCAs modell i hälften av världens skogar samtidigt som avskogningen förhindras, skulle en stor del av problemen med klimatförändringarna vara lösta.