Klimat och energi

SCAs arbete för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning omsätts i många projekt, investeringar eller ändrade processer, som alla bidrar till målet att minska koldioxidutsläppen.

Större investeringar

Investeringar i nya tekniker och uppgraderingar av befintliga lösningar spelar en avgörande roll för SCAs förmåga att uppnå sitt koldioxidmål. I början av 2015 togs en ny mesaugn vid kraftlinerbruket i Munksund i bruk. Till skillnad från föregångaren, eldas den här ugnen med pellets i stället för olja. Övergången kommer att minska brukets årliga fossila koldioxidutsläpp med 20 000 ton, eller 75 procent, och minska kostnaderna med cirka 50 miljoner kronor per år.

SCA har investerat 380 miljoner kronor och Sundsvall Energi 100 miljoner kronor i energiprojektet BioCoop som innebär ökade leveranser av energi från SCAs fabriker till Sundsvalls fjärrvärmenät och en minskad oljeanvändning. Projektet omfattar dels en ombyggnad av två pannor på Ortvikens pappersbruk till eldning med träpellets, dels en anslutning av Östrands massafabrik till Sundsvalls fjärrvärmenät. De nya pannorna minskar koldioxidutsläppen med cirka 25 000 ton.

Bolagets investering i en biobränsleanläggning i finska Nokia och i pyrolysteknik i Nederländerna beskrivs i kapitel Klimat och energi.

ESAVE

Fördelning av elförsörjning 2015

Elanvändning 2015: 8 036 GWh
Merparten, 83 procent, av elenergin kommer från nationella elnät medan 17 procent utgörs av el som genereras vid koncernens egna anläggningar för mottryckskraft.

SCAs energieffektiviseringsprogram ESAVE (Energy Savings and Efficiency) har sedan 2003 bidragit till energibesparingar och ökad effektivitet i alla operativa affärsenheter. År 2010 antog SCA som mål för ESAVE att minska energianvändningen per ton tillverkad produkt med 14 procent fram till 2020. Under 2015 genomfördes 110 ESAVE-projekt, och energianvändningen per ton tillverkad produkt minskade med 0,5 (3,2) procent. De ackumulerade energibesparingarna 2010–2015 uppgick till 8,2 procent, vilket motsvarar en minskning av energikonsumtionen med 1,6 TWh.

ESAVE omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, att göra medarbetarna delaktiga i det löpande förbättringsarbetet samt en allmän attitydförändring när det gäller energianvändning inom SCA. I hela koncernen används olika former av kunskapsspridning genom utbildning och nätverksevenemang, och ESAVE ingår i ett flertal yngre ingenjörers introduktionsprogram. Ett typiskt ESAVE-projekt kan vara att minska elanvändningen genom att förbättra eller byta ut pumpar, kompressorer, fläktar eller belysning. Erfarenheterna dokumenteras och är ett viktigt stöd i det framtida förbättringsarbetet.

Transport

Fördelning av bränsleförsörjning 2015

Bränsleanvändning 2015: 60 252 TJ
43 procent av SCAs bränsleanvändning kommer från naturgas och 54 procent utgörs av biobränslen. Endast 2 respektive 0,5 procent kommer från olja respektive kol.

SCA följer upp miljöpåverkan från transporter och arbetar brett för att reducera utsläppen. Här ingår att öka fyllnadsgraden, tillämpa olika tekniker för sänkt bränsleförbrukning, prioritera transportmedel med mindre miljöpåverkan, minska sträckorna som körs samt att stärka upphandlingsrutinerna. Koncernens totala koldioxidutsläpp från transporter under 2015 var 0,87 (0,87) miljoner ton.

Sjötransporter

Sjötransporterna står för 71 procent av SCAs totala transporter. Koncernen har tre så kallade roll-on roll-off-fartyg som står för cirka 10 procent av transporterna, med en sammanlagd kapacitet att transportera cirka en miljon ton.

En ny förordning från FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, implementerades i januari 2015. Den här nya förordningen sänker den tillåtna svavelhalten i marina bränslen till endast 0,1 procent i vissa områden, från den tidigare nivån på 1 procent. SCAs fartyg har anpassats till användning av bränslen med låg svavelhalt. På grund av den nya förordningen ökade koncernens bränslekostnader med uppskattningsvis 68,5 MSEK under 2015.

Landsvägstransporter

Av SCAs transporter körs 23 procent med lastbil. SCA deltar i ett antal samarbetsprojekt för att minska utsläppen från transporter, bland annat tester med fordon som drivs med biomassabränslen. Under 2015 gick SCA i Tyskland med i det ideella logistikinitiativet Lean & Green för att minska koldioxidutsläppen inom logistik med 20 procent fram till 2018. SCA i Benelux och Italien anslöt sig till initiativet 2009 respektive 2014. Åtgärdsplanen inkluderar hänsyn till höjden på pallar och lastningen, kombitransporter och dubbeldäckarlastbilar, samt strategisk planering såsom lokalisering av produktionsanläggningar och lagerlokaler.

SCA är ett av de nio företag i Frankrike som den 20 maj 2015 undertecknade ett avtal kallat FREIGHT21 med Departementet för hållbar utveckling. Syftet är att minska koldioxidutsläppen från transporter, i första hand landsvägstransporter. Högre volymer, kortare avstånd, färre resor samt ökad användning av järnvägstransporter är några av metoderna för att uppnå den minskning av utsläppen om 5 procent som Frankrike har satt upp som mål.

Transport med tåg

Tåg står för 6 procent av SCAs totala transporter – den ringa andelen beror delvis på begränsningar i järnvägsnätet. I och med att tågtransporter är ett koldioxideffektivt alternativ är det ett prioriterat transportsätt. SCA arbetar med kombinationsmodeller för transporter som är längre än 1 000 km. Om det inte finns någon direkt järnvägsförbindelse, ber SCA leverantörerna att göra en så stor del av transporten som möjligt med tåg, och komplettera den med lastbilstransporter. Om det är inte är någon prisskillnad mellan olika alternativ, eller om skillnaden är försumbar, väljer SCA den lösning som innebär minst miljöpåverkan.

Avyttring av affärsflyg

Under 2015 meddelade SCA att bolaget tillsammans med övriga delägare avyttrar Bromma Business Jet. Transaktionen gav upphov till kostnader uppgående till cirka 95 MSEK och redovisades som en jämförelsestörande post under 2015.

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS

SCA hade 32 bruk och fabriker som omfattades av ETS under 2015. Inom SCA ger verksamheten i Norden fortsatt upphov till överskott, medan verksamheten i övriga Europa kommer att uppvisa ett visst underskott. Den här balansen ger ett beräknat överskott om cirka 200 000 ton koldioxidekvivalenter per år under den tredje fasen av ETS. Överskottet är ett resultat av de åtgärder som SCA vidtagit under en lång tid i form av energieffektiviseringar, processoptimeringar, val av bränsle samt större investeringar, till exempel en ny mesaugn i Munksund, och en ny panna för biomassa i Nokia i Finland. Marknadspriset för utsläppsrätter låg under 2015 på cirka 7,6 euro per ton, och SCA sålde 410 000 utsläppsrätter.