Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är avgörande för SCAs verksamhet. SCA har en nollvision för antalet arbetsplatsolyckor och medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö har högsta prioritet. Utöver att främja en sund och säker arbetsmiljö på SCAs anläggningar, kontrollerar bolaget praxis hos leverantörerna och samarbetar med dem för att förbättra säkerhetsarbetet.

Mål för hälsa och säkerhet

Olycksfrekvens (FR)

Olycksfrekvensen sjönk med 27 procent under 2016. Jämfört med 2012 var minskningen 54 procent.

SCA har antagit ett ambitiöst hälso- och säkerhetsmål för att minska olycksfrekvensen med 50 procent under perioden 2014–2020.

Vi beklagar djupt att behöva rapportera en dödsolycka i Mannheim i Tyskland, vilket bekräftar behovet av ett konsekvent fokus på säkerhetsförbättringar. Dessutom förolyckades en entreprenör i samband med underhåll av en hiss i kontorsbyggnaden i Mannheim.

Olycksfrekvensen under 2016 sjönk med 27 procent jämfört med föregående år till 4,6 procent (6,3 och 6,7) och med 31 procent jämfört med basåret 2014. I synnerhet förbättrades statistiken för skogsindustriprodukter som minskade sin olycksfrekvens med 29 procent. Skogsindustriverksamheten intensifierade sitt arbetsmiljöarbete inom sitt nollvisionprogram, se kapitel Hälsa och säkerhet.

OHSAS 18001-certifiering

OHSAS 18001-certifierade anläggningar

12 huvudanläggningar certifierades enligt OHSAS 18001 under 2016. definieras som produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.

För att säkerställa att enhetliga processer tillämpas inom SCA, och att bolaget hela tiden fortsätter att arbeta för förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, tillämpar SCA den internationella standarden . OHSAS anger krav för organisationens arbetsmiljöledningssystem.

SCA har satt upp ett mål för OHSAS 18001 om att samtliga helägda verksamheter och samriskverksamheter ska vara OHSAS 18001-certifierade år 2020. Vid utgången av 2016 var 87 procent (68, 52) av SCAs 63 huvudanläggningar certifierade.

Policy och styrning för säkerhet

SCA har en koncernpolicy för hälsa och säkerhet, och i styrsystemet ingår riskbedömning, utbildning, målsättningar och uppföljning på säkerhetsområdet. Det finns också arbetsmiljökommittéer där representanter för 96 procent (94, 96) av medarbetarstyrkan ingår. Av medarbetarna omfattas 76 procent (78, 74) av formella överenskommelser med fackföreningar, där hälsa och säkerhet behandlas löpande. Dessutom finns sedan 2009 en grupp med ansvar för att samordna arbetsmiljöfrågor inom koncernen. Samtliga SCA-anläggningar har rutiner för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

Koncerngemensamma nyckeltal

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

Olyckornas svårighetsgrad steg under 2016, vilket är vanligt när olycksfrekvensen sjunker.

SCA har de senaste åren arbetat intensivt med att systematisera och förbättra säkerhetsarbetet. SCA använder sig av följande koncerngemensamma nyckeltal:

  • Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (, LTA): olyckor som innebär att en medarbetare missar nästa schemalagda arbetsdag eller skift.
  • Antal förlorade arbetsdagar (Days Lost, DLA): antal arbetsdagar som går förlorade på grund av en LTA.
  • Olyckors svårighetsgrad (Accident Severity Rate, ASR): DLA i förhållande till .
  • Olycksfrekvens (Frequency Rate, FR): LTA / 1 000 000 arbetstimmar.
  • Antal olyckor (, IR): LTA/200 000 arbetstimmar.
Hälsa och säkerhet, nyckeltal

 

2016

2015

Medelantal anställda

29 408

28 001

Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (LTA)

265

360

Antal olyckor bland entreprenörer (CLTA)

71

76

Antal förlorade arbetsdagar (DLA)

6 204

7 545

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

23,4

21,0

Olycksfrekvens (FR), (LTA/miljoner arbetstimmar)

4,6

6,3

Antal olyckor per 200 000 arbetstimmar (IR)

0,9

1,3

Dödsolyckor

1

0

Huvudanläggningar certifierade enligt OHSAS 18001, %

87

68

Anläggningar där inga olyckor har skett

23

19

Under året rapporterades 68 olyckor (76, 51) från bolagets underentreprenörer.

Rapportering av tillbud/risker

En tillförlitlig tillbuds- och olycksfallsrapportering är en nyckelfaktor och det är angeläget att SCA analyserar både allvarliga och mindre allvarliga händelser för att de inte ska upprepas.

SCA har ett rapporteringssystem för olyckor och risker/tillbud. Medarbetarna använder det för att anmäla olyckor och tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat resultera i en olycka. Systemet gör att vi har avsevärt mycket bättre underlag för att göra riskbedömningar, analysera och förbättra arbetssätt och kontinuerligt följa utvecklingen.

Om en kritisk incident inträffar förmedlas information till hela koncernen för att alla enheter ska kunna ta del av rekommendationerna och lära av händelsen. Dessutom har anläggningarna som rutin att samla in uppgifter från rapporteringssystemet veckovis för att kunna ta upp säkerhet på personalmötena. Systemet erbjuder också möjligheter att sprida goda exempel i koncernen.

Sedan rapporteringssystemet infördes för ett flertal år sedan har det noterats att en stor andel av olyckorna som resulterar i frånvaro (LTA) har till synes triviala orsaker. Det kan till exempel handla om mindre allvarliga halk- och fallolyckor som borde kunna förebyggas. En annan observation är att vissa enheter behöver öka fokus på manuellt arbete och ergonomi.

Gemensamma insatser i branschen

Inom massa- och pappersindustrin tenderar arbetsmiljöriskerna att vara högre jämfört med i verkstadsindustrin. Därför deltar SCA i flera branschsamarbeten för ökad säkerhet.

Inom branschorganisationen Skogsindustrierna finns en grupp för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Fokus ligger på att främja medlemsföretagens säkerhetsarbete genom att erbjuda olika resurser för kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte.

Ett annat värdefullt bidrag kommer från säkerhetskommittén inom SSG (Standard Solutions Group). Här träffas aktörer i massaindustrin för att lära av varandra. SSG utvecklar tekniska standarder och rekommendationer samt erbjuder information och rådgivning.

SCAs affärsområde för skogsindustriprodukter har startat ett program för att förbättra hälsa och säkerhet för sina medarbetare, läs mer i kapitel Hälsa och säkerhet.

Huvudanläggning
En produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.
OHSAS 18001
Standard för ledningssystem för arbetsmiljö.
LTA (Lost Time Accident)
Olyckor som leder till frånvaro från arbetet.
LTA (Lost Time Accident)
Olyckor som leder till frånvaro från arbetet.
IR (Incidence Rate)
Antal olyckor eller tillbud per 200 000 arbetstimmar.