Om rapporten

Denna rapport beskriver SCAs hållbarhetsarbete ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. SCA publicerar en hållbarhetsredovisning per år.

Hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen ska betraktas som en enhet där information kan förekomma i endera rapporten eller i förekommande fall i båda. Bolagsstyrning är exempel på ett område som tas upp i korthet i hållbarhetsredovisningen och behandlas utförligare i årsredovisningens bolagsstyrningsrapport.

Redovisningsprinciper

Den miljödata och sociala data som rapporteras avser kalenderåret 2016. De inkluderade siffrorna följer relevanta rapporterings- och konsolideringsprinciper enligt principerna i den finansiella redovisningen. SCA använder den globala standarden Greenhouse Gas Protocol för att mäta, hantera och rapportera koldioxiddata. I siffrorna inkluderas SCA-koncernens helägda dotterbolag samt dotterbolag där SCA äger minst 50 procent i bolaget. Om bolaget ägs till 50 procent eller mer ingår hela bolaget.

Det kinesiska bolaget Vinda, där SCA äger 51,4 procent av rösterna och som 2014 konsoliderades som ett dotterbolag, är ett undantag. Den data som ingår från Vinda är antal anställda, deras ålder samt könsfördelning. Vinda publicerar en ESG-rapport (Environmental, Social, Governance) som finns tillgänglig på www.vinda.com.

Viss social data från samriskbolag är inte inkluderad. Uppförandekodsdata är ett exempel på detta eftersom SCA och samriskbolagen inte har en gemensam uppförandekod. Colombianska Familia-koncernen är SCAs största samriskbolag (se not F1 i SCAs Årsredovisning). Familia-koncernen rapporterar enligt GRI G4 och mer information finns på www.grupofamilia.com.co.

Nyförvärvade bolag integreras när de ingått i koncernen ett helt kalenderår. Wausau Paper inkluderades från och med den 21 januari 2016 när förvärvet slutfördes. Nyförvärvade enheters historiska miljödata och sociala data inkluderas så långt det är möjligt för att öka jämförbarheten (se även nedan under jämförbarhet). Avyttrade enheters data exkluderas helt från avyttringstidpunkten. För nedlagda enheter behålls historisk data.

I de fall förändringar skett i jämförelse med tidigare rapporter, kommenteras de i direkt anslutning till text eller tabell. En är en produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.

Datainsamling

Den data som förekommer i rapporten samlas in med hjälp av olika system, främst koncernens redovisningssystem, miljö- och resursrapporteringssystemet () samt SCAs system för insamling av social data.

Miljödata

SCAs resursledningssystem RMS omfattar 80 produktionsanläggningar, vilket täcker praktiskt taget hela bolagets miljöpåverkan och resursutnyttjande från produktion. I miljödatan ingår data från produktionsanläggningar men inte från koncernfunktioner, kontor eller samriskbolag. Data från fristående konverteringsanläggningar för mjukpapper redovisas i det relaterade pappersbrukets data. Varje enhet rapporterar följande data till systemet:

  • råmaterialförbrukning
  • in- och utgående transporter
  • produktionsvolymer
  • energiförbrukning fördelat på egen vattenkraft, och kraft från elnätet
  • bränsleförbrukning fördelat på , och
  • utsläpp till luft, bland annat med uppgifter om fossilt respektive biogent
  • utsläpp till
  • fast avfall

Datan redovisas både internt och externt på bruksnivå, affärsenhetsnivå och för koncernen som helhet.

Social data, hälsa och säkerhet samt personalrelaterad data

Datan härrör från olika interna system och verktyg beroende på uppgifternas natur. Personalrelaterad data kommer från SCAs HR-system och annan kvalitativ data samlas in i SCAs databas för social data.

Jämförbarhet

För att förenkla jämförelser justeras viss data retroaktivt. Föregående års siffror finns då tillgängliga i tidigare publikationer av SCAs hållbarhetsredovisning. Detta gäller till exempel data som ligger inom SCAs hållbarhetsmål såsom CO2 samt hälsa och säkerhet.

Utfallet för koncernens CO2-mål och vattenmål korrigeras varje år i förhållande till produktionsnivå. Övrig miljödata redovisas i absoluta tal.

FN:s vägledande principer

Sedan 2015 har vi i denna rapport använt oss av rapporteringsramverket för FN:s vägledande principer för företag och och SCA redovisar de övergripande frågorna i ramverket.

GRI-rapportering

För nionde året i rad redovisar SCA i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. 2016 års rapportering sker i enlighet med GRI G4 på Core-nivå. Utformningen av rapporten har skett i enlighet med GRI:s principer, vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och för dess samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. SCA rapporterar, med ett fåtal undantag, samtliga GRI-indikatorer som bedöms materiella på relevant nivå. För att identifiera de för SCA materiella GRI-indikatorerna har de matchats mot SCAs väsentlighetsanalys. Undantag eller inkomplett data kommenteras direkt i GRI-index eller på denna sida.

Rapporten har granskats i sin helhet av EY och den riktar sig i första hand till en professionell målgrupp med särskilt intresse av hållbarhetsfrågor, såsom analytiker, investerare och intresseorganisationer. På www.sca.com finns mer utförlig information om arbetet med miljö och sociala frågor.

Huvudanläggning
En produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.
RMS
SCAs resursledningssystem för insamling och sammanställning av miljödata och resursanvändning inom SCA-koncernen.
Mottryckskraft
Kombinerad produktion av elenergi och termisk energi. Mottryckskraft ger en hög verkningsgrad.
Biobränsle
Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.
Fossilt bränsle
Kol, eldningsolja och naturgas.
Elpannor
Elenergi som används för värme (produktion) i pannor och värmepumpar. Energimängden mäts på plats och konverteras till GJ.
CO2, koldioxid
En gas som bildas naturligt genom geologiska processer, biologisk nedbrytning samt på grund av mänsklig verksamhet. Produktion och transport samt uppvärmning och nedkylning ger för närvarande de största koldioxidutsläppen.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.