Vatten

Nya vattenmål

Under 2015 antog SCA nya vattenmål, med fokus både på avloppsvattnets volym och dess kvalitet. De nya målen innebär mer av en helhetssyn på , med inriktning på de områden som är av störst betydelse för de olika affärsenheterna.

”Våra anläggningar ska minska nivåerna av med 10 procent. Våra mjukpappersverksamheter ska minska volymerna och organiskt avfall () med 10 procent. Skogsindustrianläggningarna ska minska utsläppen av fosfor med 10 procent. Målet ska vara uppfyllda 2020 (basår 2014)”.

Resultat 2016

Under 2016 minskade våra anläggningar nivåerna av suspenderade ämnen med 12,5 procent. Våra mjukpappersverksamheter minskade volymen avloppsvatten med 1,5 procent och mängden organiskt avfall (BOD) med 3,3 procent. Våra skogsindustriella verksamheter ökade utsläppen av fosfor med 35,6 procent. Ökningen berodde på tekniska problem på bruket i Obbola i Sverige. Bruken i Munksund och Östrand ingick inte i uppföljningen av målen.

Metod för vattenanvändning

Vattenfrågan hanteras systematiskt – SCA följer upp vattenanvändningens omfattning och ursprung samt utloppsvattnets kvalitet. De flesta SCA-bruk, motsvarande 97 procent av koncernens vattenanvändning, ligger i områden med god tillgång till vatten. Cirka 60 procent av bolagets vattenanvändning handlar om att transportera fibrer under produktionsprocessen och resten används i huvudsak som kylvatten. 84 procent av vattnet som används är ytvatten.

SCAs rapportering täcker samtliga produktionsanläggningar (förutom Vinda), och under 2016 använde koncernen 216 (206) miljoner kubikmeter vatten i massa- och pappersproduktionen.

Rening av avloppsvatten

SCA arbetar kontinuerligt med att förbättra vattenreningen och därmed kvaliteten på avloppsvattnet som lämnar anläggningarna. Mekanisk rening rensar bort suspenderade ämnen, sand och partiklar medan biologisk rening även extraherar upplösta ämnen och organiska orenheter som påverkar den biologiska syreförbrukningen (biological oxygen demand, BOD) och den kemiska syreförbrukningen (, COD).

Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Suspenderade ämnen
Uppslammade partiklar i avloppsvattnet.
Avloppsvatten
Vatten som släpps ut i vattendrag efter rening.
BOD, Biochemical oxygen demand
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten, utan att specificera de närvarande substanserna. Ett högt BOD-värde innebär att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka. BOD-värdet mäts under sju dagar i Sverige och under fem dagar i övriga Europa, i enlighet med nationella lagar.
COD, Kemisk syreförbrukning (Chemical oxygen demand)
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid oxidation av material som är löst i avloppsvatten. Ett högt COD-värde innebär risk för att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka.