Uppförandekod

SCAs uppförandekod är koncernens främsta styrdokument avseende sociala frågor. Ett antal systematiska aktiviteter, såsom riskanalyser, utbildning, revisioner och annan uppföljning är noga anpassade till för att säkerställa att koden efterlevs. Implementeringen av koden är en kontinuerlig process.

SCAs uppförandekod

SCAs uppförandekod infördes 2004, och uppdaterades senast 2015. Koden är ett verktyg för att hjälpa till att omsätta bolagets kärnvärden – respekt, ansvar och högklassighet – i handling. Alla koncernens medarbetare omfattas av uppförandekoden.

SCAs uppförandekod bygger på internationella normer som FN:s grundläggande dokument om de mänskliga rättigheterna, :s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, -principer samt relaterad lagstiftning. Alla medarbetare får kunskap och förutsättningar att agera i linje med SCAs värderingar och uppförandekod.

Utbildning i uppförandekoden

SCA implementerar och följer upp koden genom utbildning, revisioner och granskningar av bolagets affärspraxis. Samtliga medarbetare får regelbunden utbildning i , inklusive affärspraxis, , att motverka korruption och oetiskt uppträdande samt vad man gör om man råkar ut för ett etiskt dilemma. Under 2014 lanserade SCA ett utbildningsinitiativ som riktade sig till samtliga medarbetare. Medarbetarna kunde delta antingen online eller via personlig utbildning och vid årsslutet 2014 hade 91 (91) procent av medarbetarna utbildats i SCAs uppförandekod.

Utöver detta ser vi också till att uppförandekoden ingår i alla introduktionsprogram i hela bolaget. Vid årets utgång 2016 hade 93 procent av alla nya medarbetare utbildats i SCAs uppförandekod.

För att ytterligare utveckla och fördjupa förståelsen och vikten av uppförandekoden lanserade SCA ett nytt utbildningskoncept under 2016. Syftet med utbildningen är att göra efterlevnad och integritet till en fråga för ledarskap och företagskultur. Läs mer om initiativet i kapitel Koden visar vägen.

Sedex

Databasen som tillhandahålls av Sedex (Supply Ethical Data Exchange) är sedan 2011 central för SCAs interna riskhantering och uppföljning av uppförandekoden. SCA och andra Sedex-medlemmar använder databasen för att lagra, dela och redovisa information gällande arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Genom att SCA och andra företag delar information med varandra effektiviseras arbetet med arbetsplatskontroller och revisioner, samtidigt som transparensen ökar.

-systemet innehåller en självutvärdering bestående av ett omfattande frågeformulär samt ett verktyg för riskbedömning. Verktyget är utvecklat av Maplecroft och baseras på en avvägning mellan riskdata för landet och branschen i fråga samt svaren från självutvärderingen.

SCAs anläggningar gör självutvärderingen i Sedex. Svaren används sedan i syfte att riskklassificera enheterna. I Sedex bedömning 2016 fick samtliga SCAs huvudanläggningar klassificeringen låg till medelhög risk och ingen anläggning högriskklassificerades. Tack vare Sedex kan SCA utvärdera den egna verksamheten. Resultaten hjälper SCA att fastställa vad revisionerna ska fokusera på samt andra insatser för förbättrade förhållanden på anläggningarna. Många kunder efterfrågar också information om SCAs leverantörskedja via Sedex, vilket ger dem möjlighet att jämföra SCA med andra bolag i branschen.

65 SCA-anläggningar, samt en anläggning i samriskbolag i vardera Tunisien och Algeriet, använder Sedex-systemet för att rapportera information.

Rutiner för att ta emot synpunkter

SCA erbjuder medarbetarna ett antal kanaler för att anmäla överträdelser eller brott mot uppförandekoden, som närmaste chef, personalchef, bolagsjurist eller fackliga företrädare. Därutöver finns en dedikerad e-postadress som sköts av koncernens hållbarhetsavdelning. Under 2016 beslutade SCA att utöka möjligheten för medarbetare att anonymt anmäla överträdelser via telefonlinjer som drivs av en oberoende part, det vill säga en sekretessbelagd kanal utanför SCA. Telefonlinjer införs på en rad platser som Norden, Baltikum, Ryssland, Storbritannien, flera länder i Central- och Östeuropa och Latinamerika. Syftet är att successivt utöka möjligheten till alla SCAs medarbetare.

Rapporterade överträdelser 2016

Under 2016 förekom totalt 82 rapporterade fall av potentiella överträdelser mot uppförandekoden, av vilka 16 fortfarande var under utredning vid årets utgång. Bland de rapporterade klagomålen rörde de vanligaste typerna diskriminering och trakasserier (37), korruption (12) och missbruk av tillgångar (11). De återstående klagomålen rörde kartellbildning, ledarskapsmetoder, intressekonflikter, hälsa och säkerhet samt diverse andra av bolagets policyer (22). I omkring 70 procent av fallen kom anmälningarna från bolagets medarbetare, 20 procent från externa , som kunder, leverantörer eller entreprenörer, och 10 procent gjordes anonymt.

Efter granskningar och utredningar lades totalt 66 fall ner, och totalt 28 anmälningar resulterade i verifierade överträdelser av SCAs uppförandekod eller bolagets regler. Bland de bekräftade överträdelserna fanns 15 fall av trakasserier och diskriminering, tio fall av korruption och missbruk av bolagets tillgångar, två fall var relaterade till arbetsförhållanden och den återstående anmälningen avsåg överträdelser av andra SCA-riktlinjer. I samtliga fall av bevisade överträdelser vidtogs disciplinära åtgärder. Sammanlagt avskedades tolv medarbetare. SCA tar alla anmälningar på största allvar, vilket innebär att förebyggande åtgärder vidtas, även om ingen överträdelse kan bevisas. I de fall medarbetare påstås ha blivit utsatta för trakasserier inom bolaget genomförs oftast utbildningsinsatser för att öka medvetenheten kring det egna och andras beteenden.

Revisioner av uppförandekoden

SCA använder revisioner för att följa upp efterlevnaden av uppförandekoden. Revisionerna genomförs både till följd av kundkrav och för att förbättra SCAs verksamhet.

Vilka anläggningar som ska granskas avgörs av faktorer som landets sociala och miljömässiga risker, om anläggningen är ett nytt förvärv eller om det finns indikationer på att anläggningen inte lever upp till SCAs regelverk.

Innehållet i revisionerna utgår från SCAs uppförandekod, medan upplägget och metoderna baseras på standarden SA8000. Revisionerna genomförs av tvärfunktionella team från SCA, där representanter från bland annat internrevision, human resources och inköp ingår. Revisionerna innefattar granskning av dokumentation, inspektion av anläggningen med fokus på arbetsmiljö samt intervjuer med chefer, medarbetare och fackliga representanter. SCA lägger mycket kraft på att intervjua medarbetare, då dessa samtal är mycket betydelsefulla för förståelsen av hur SCAs regler uppfattas och efterlevs i praktiken.

Varje revision resulterar i en rapport och handlingsplan för den granskade enheten som följs upp. I de fall där avvikelser upptäcks ska dessa snarast rättas till och åtgärder vidtas för att förhindra framtida avvikelser. Resultaten från revisionerna rapporteras till SCAs styrelse via revisionsutskottet.

Resultat 2016

Under 2016 genomfördes granskningar av uppförandekoden vid en anläggning vardera i följande länder: Spanien, Mexiko, Tyskland och Indien. I Spanien ålades anläggningen att göra förbättringar avseende övertid samt lägga in fler brandövningar. I Mexiko fanns det information i ansökningsblanketterna som bedömdes som diskriminerande. Dessa punkter togs omedelbart bort från rekryteringsblanketten. Dokumentation och genomförande av brandövningar saknades och anläggningen behöver förbättra sin hantering av övertid och intressekonflikter. Den tyska anläggningen uppvisade brister i arbetsmiljö och måste förbättra sin metod för registrering av utbildning i uppförandekoden. Anläggningen i Indien klarade kraven i SA 8000-standarden med bara några mindre förändringar.

Samägda bolag

SCA uppmanar sina samägda bolag att införa en uppförandekod samt riktlinjer som följer de principer som anges i SCAs uppförandekod. SCAs största samägda bolag, Familia i Colombia, uppdaterade och anpassade sin uppförandekod under 2015. Under 2016 utbildades alla medarbetare i koden.

Under 2015 antog SCAs samriskpartner Sancella i Tunisien en ny uppförandekod. Ett omfattande utbildningsprogram har lanserats för att öka medvetenheten kring koden och vid slutet av 2016 hade omkring 80 procent av Sancellas medarbetare fått utbildning. Resterande kommer att utbildas under 2017.

Dessutom har Vinda, som SCA är majoritetsägare i, antagit en ny uppförandekod med hjälp av SCA. Vindas nya uppförandekod liknar SCAs och den antogs av styrelsen i april 2016. Majoriteten av Vindas medarbetare utbildades under 2016 och koden har blivit ett viktigt verktyg för Vindas policyramverk.

Riskhantering

SCA utvärderar och hanterar verksamheten utifrån sociala, miljömässiga och andra operativa risker. SCA bevakar att uppförandekoden efterlevs genom diverse rapporteringssystem och genom granskning av olika verksamheter.

SCAs analys av risker relaterade till mänskliga rättigheter och korruption utgår från de bedömningar som görs av Amnesty, Sedex och Transparency International. Omkring 11 (11, 12) procent av SCAs intäkter genereras i länder med relativt hög risk för människorättskränkningar. Cirka 30 (28, 27) procent kommer från länder med förhållandevis hög korruptionsrisk.

SCAs riskbedömning ingår även i koncernens granskningar i samband med förvärv.

SCA ser regelbundet över bolagets affärspraxis i olika delar av organisationen, och dessa granskningar bidrar till SCAs riskkontroll.

Mänskliga rättigheter

SCAs metod för att bevaka bygger på FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). FN:s ramverk fastslår att företag som en del av sitt arbete för mänskliga rättigheter måste genomföra due diligence-granskningar avseende förståelse för och hantering av sin faktiska och potentiella negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna gällande olika intressenter. Under 2014 kartlade och identifierade SCA, tillsammans med den ideella organisationen BSR, riskerna hänförliga till mänskliga rättigheter genom en koncernövergripande bedömningsprocess avseende detta. Riskerna graderades inte utifrån påverkan på verksamheten, utan hur de påverkar de personer som berörs. Bedömningen gav vid handen tre huvudsakliga riskområden:

  • Arbetsrelaterade risker, inklusive arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, diskriminering, samt rätten till lika lön för lika arbete i SCAs direkta och indirekta verksamhet (leverantörskedja).
  • Markrelaterade risker hänförliga till inköp av virke, fiber och pappersmassa – i synnerhet när det inbegriper ursprungsbefolkningar.
  • Risker hänförliga till vattenanvändningen i SCAs verksamhet som bedrivs i områden med , vilket kan påverka ursprungsbefolkningarnas rätt till och sanitet.

Under 2016 utvecklades en operativ metod för kartläggning av mänskliga rättigheter som pilottestades i Latinamerika, se kapitel Koden visar vägen. Alla kränkningar av de mänskliga rättigheter tas på stort allvar. Dessa rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga fall av överträdelser av bolagets uppförandekod, se ovan.

SCA har ett stort engagemang i att stödja och främja barns rättigheter. Därför har bolaget anslutit sig till Global Child Forum, en plattform för flera intressenter med ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och civilsamhället som arbetar gemensamt för att implementera barns rättigheter.

Korruption

Arbetet mot korruption är en del av SCAs uppförandekod. Under 2013 införde SCA en ny policy för arbetet mot korruption, anpassad bland annat efter UK Bribery Act (den brittiska lagen mot och bestickning), för ökat fokus på och transparens kring frågorna. SCA bedriver all verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler, och all korrupt verksamhet är strikt förbjuden.

SCA genomför regelbundet riskbedömningar avseende korruption. Här ingår due diligence-granskningar av leverantörer och andra affärspartner.

SCA har utvecklat en e-utbildning i antikorruption som finns översatt till 21 språk och som ingår i introduktionen av nya medarbetare. Under 2016 genomförde runt 700 nya medarbetare utbildningen.

Motverka kartellbildningar

SCA arbetar för att till fullo följa konkurrenslagstiftningen (kallas även kartellagstiftning), såsom den anges i SCAs uppförandekod. Dessa lagar förbjuder avtal eller överenskommelser mellan konkurrenter som undergräver konkurrensen, inklusive prissamarbeten, uppdelning av kunder eller geografiska marknader, otillbörligt samarbete vid budgivning eller missbruk av en dominerande ställning.

SCA har program inrättade för att motverka kartellbildning, och under 2015 lanserade koncernen en e-utbildning med målet att förbättra medarbetarnas förståelse för konkurrenslagstiftning och hur den påverkar deras dagliga arbete. Det är obligatoriskt för vissa personalgrupper att genomgå utbildningen, däribland medarbetare som har kontakt med fackföreningar, kunder och konkurrenter. Under 2016 genomförde runt 900 medarbetare e-utbildningen om EUs konkurrenslagstiftning och runt 800 e-utbildningen om den amerikanska antitrust-lagstiftningen.

Pågående fall av kartellbildning

Under 2016 utdömde den colombianska konkurrensmyndigheten (SIC) böter mot Productos Familia S.A., i vilket SCA äger 50 procent av aktierna, avseende kartellaktiviteter inom mjukpapper och barnblöjor. Böterna uppgick till 170 MSEK i mjukpappersutredningen och 100 MSEK i barnblöjsutredningen. Familia har överklagat båda besluten till domstol.

Konkurrensmyndigheten Andean Community of Nations (CAN) har lanserat en egen oberoende utredning av mjukpappersmarknaden i Ecuador och Colombia. Familia samarbetar aktivt med CAN i denna undersökning.

För närvarande granskar konkurrensmyndigheterna SCAs helägda verksamheter i Chile och Ungern. I samtliga fall samarbetar SCA med myndigheterna och tillhandahåller all information som efterfrågas.

Den spanska konkurrensmyndigheten CNMC beslutade om böter för ett antal bolag, bland dem SCA, för påstådda brott mot marknadsreglerna mellan 1996 och 2014. Böterna för SCA uppgår till cirka 325 MSEK. SCA instämmer inte med CNMC:s beslut och kommer att överklaga till spansk domstol.

SCA har även granskats av den polska konkurrensmyndigheten. Myndigheten fattade i december 2016 beslut om böter på cirka 700 000 EUR för påstådda brott mot marknadsreglerna. SCA avser att överklaga beslutet.

Revision av affärsetik

Revisionen av SCAs affärspraxis utförs av enheten för internrevision. Revisionerna fokuserar på affärsetik och SCAs relationer med kunder, leverantörer och myndigheter. Under 2015 uppdaterades revisionsprocessen och omfattningen utökades. Ytterligare intervjuer genomförs för att säkerställa kontrollmiljöns effektivitet och större hänsyn tas till lokala utmaningar.

Sedan starten 2008 har SCA genomfört 24 revisioner i 16 länder. De senaste fem åren har 77 procent (41, 40) av SCAs verksamheter i risk-länder undersökts. Länderna väljs ut med hjälp av Transparency Internationals korruptionsindex i kombination med SCAs nettoomsättning i landet.

Resultat 2016

Under 2016 genomfördes revisioner i Grekland, Rumänien, Tyskland, Costa Rica/Nicaragua och Italien. Revisionerna i Grekland och Rumänien påvisade behov av förbättringar vad utvecklingssamtal med medarbetare. Den tyska verksamheten måste förbättra sina processer för kundarrangemang och registrering av uppförandekodsutbildningar. Costa Rica/Nicaragua behöver ytterligare utbildning om koncernpolicyer. Verksamheten i Italien måste förbättra sin riskbedömning av externa parter. Ledningen i alla länder enades om åtgärdsplaner som ska vara slutförda 2017. Dessutom granskade enheten för internrevision betalningar till leverantörer i skatteparadis. Utfallet visade att SCA har relativt få leverantörer med verksamhet i skatteparadis, de berör endast mindre summor och ingen av dem krävde ytterligare undersökning efter kontroll av SCA på global nivå eller affärsenhetsnivå.

Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.
ILO (International Labour Organization)
Internationella arbetsorganisationen är ett FN-organ som upprättar konventioner om arbete som är bindande för alla länder som ratificerar dem. Det finns mer än 150 ILO-konventioner. Åtta av dessa är centrala, eftersom de gäller grundläggande mänskliga rättigheter och fastställer arbetstagarnas grundrättigheter.
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.
Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)
En icke vinstdrivande medlemsorganisation som främjar ansvarsfulla och etiska leverantörskedjor. Företag kan rapportera in och dela information om hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik i en global databas.
Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Tvångsarbete
Detta innefattar livegenskap, skuldslaveri och alla andra former av ofrivilligt arbete.
Vattenstress
Inträder när mängden vatten av god kvalitet inte längre räcker till för att täcka samhällets behov. Den definition som brukar användas för vattenstress är om mängden tillgängligt färskvatten i ett land understiger 1 700 kubikmeter per person och år. Detta kan jämföras med gränsvärdena för kronisk vattenbrist (1 000 kubikmeter per person och år) och absolut vattenbrist (500 kubikmeter per person och år).
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Mutor
Att ge eller ta emot otillbörlig ersättning som syftar till att påverka en persons agerande på ett sätt som strider mot principerna om ärlighet och integritet.