Avfallshantering

SCA utgår från ett livscykelperspektiv och främjar resurseffektivitet avseende sin produktion, sina produkter, tjänster och innovationer. SCA initierar samarbeten och undersöker lösningar för att minimera avfall, hitta alternativa användningsområden och/eller skapa nya resurser – i hela kedjan från råvara till slutkonsument.

Ett nytt mål för produktionsavfall

SCA har antagit ett nytt mål för produktionsavfall: ”Allt fast produktionsavfall ska återanvändas till 2030”.

År 2016 uppgick SCAs till 1,87 ton. I SCAs produktionsprocess bildas avfall i form av aska, , organiskt avfall och/eller plast. Vid produktionsanläggningarna pågår ett proaktivt arbete för att minska avfall, och att hitta alternativa lösningar för det avfall som bildas. Under 2016 återvanns en betydande del (1,2 miljoner ton eller 65 procent) som råmaterial till andra industrier, som byggindustrin, eller som energi. Återstoden skickades till deponi eller klassificerades som (0,4 procent).

SCAs mjukpappersbruk i Barton i USA omvandlar produktionsavfall till jordförbättringsmedel åt lokala lantbrukare. Produkten sprids ut över jordbruksmarken för att justera pH-nivån i jorden. Sedan starten av initiativet i april 2016 har 40 lantbrukare börjat använda produkten och 15 till står i kö.

Produkter och tjänster

SCA använder livscykelanalyser för att minimera spill hela vägen från produktdesign, till tillverkning och efteranvändning. En del i SCAs innovationsprocess är att undersöka hur SCA kan minska produkternas miljöpåverkan under hela produktcykeln, inklusive avfallsfasen. Jämfört med 2008 väger Libero-blöjorna i genomsnitt 20 procent mindre, TENA-produkterna i genomsnitt 12 procent mindre och de ultratunna dambindorna 9 procent mindre.

TENA Solutions är ett exempel på hur ett helhetsperspektiv på inkontinensvård har resulterat i 31 procent mindre avfall.

SCAs mjukpapper och skogsindustriprodukter består av träfiber som, förutom att den är , också kan återvinnas. Återvinning av material från personliga hygienprodukter, som till exempel barnblöjor, begränsas i dag av tillgänglig teknologi och hygienkrav samt brist på livskraftiga affärsmodeller. Energiåtervinning genom förbränning av hygienprodukter är ett bra alternativ till deponi eftersom 23–86 procent av materialet i personliga hygienprodukter och upp till 100 procent från mjukpapper består av förnybar råvara.

En annan lösning för mjukpappersprodukter är kompostering, och på den amerikanska marknaden har SCA flera produkter som definieras som komposterbara, som Tork Advance och Tork Universal.

Ett effektivt sätt att minska avfallet från mjukpapper är att inkludera användarfasen. SCA utvecklar pappershållare som minskar konsumtionen vid användningen, som Tork Xpressnap, som minskar förbrukningen med minst 25 procent jämfört med en traditionell hållare.

Förpackningsdelen utgör normalt 3–7 procent av en produktlivscykel. SCA har uppnått en betydande minskning av förpackningarna i några av sina produkter. Mellan 2008 och 2015 ändrades förpackningarnas vikt mellan +10 och -26 procent för TENA-produkter. Ökningen berodde på ändringar i sortiment. Förpackningarna för mensskydd minskade med 1-14 procent och med 12 procent för öppna blöjor. Den ökade med 8 procent för byxblöjor till följd av kvalitetsproblem som gjorde det nödvändigt att förstärka förpackningarna.

Konsumentavfall

SCA är medvetet om behovet av lösningar avseende konsumentavfall, och de material vi använder ska vara kompatibla med både befintliga och framtida avfallshanteringssystem.

I Europa har SCA lanserat en tjänst för att samla in pappershanddukar från kunder och omvandla dem till nya produkter, se kapitel Avfall.

I Nordamerika utbildar och samarbetar SCA med kunderna för att minska avfallet. Många stora städer har långtgående mål om noll avfall till deponi, eftersom det inte bara minskar deras negativa miljöpåverkan på klimatet, utan även har ekonomiska fördelar. SCA stöder satsningarna på noll avfall med kretsloppsåtervinning i anslutning till SCAs sex nordamerikanska anläggningar. Använt kontorspapper och wellpapp samlas in från kunder som universitet, vårdinrättningar och företag, och används som råvara i tillverkningen av nya produkter i SCAs anläggningar. Processen minskar kostnaderna för kunden, eftersom kostnaden för återvinning ofta är lägre än för avfallshantering och avfallstaxor, stöder den lokala ekonomin, skapar nya jobb och bidrar till en .

Dessutom är större delen av Tork-produkter i USA komposterbara i kommersiella system. Komposterbara hygienprodukter i papper kan komposteras tillsammans med matavfall. SCA hjälper större kunder att minska avfall till deponi genom att ge utbildning i hur använda pappershanddukar och servetter kan separeras och samlas in på toaletter, i fikarum och i kafeterior.

Produktionsavfall
För SCA är avfall endast det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.
Slam
Avfall från pappersproduktionen. Består av inaktivt material, främst finfördelade fiberrester, fyllmedel och annat inaktivt material. Brukade förr deponeras men används idag som ”nytt” råmaterial och bränns med energiåtervinning.
Farligt avfall
Avfall som måste hanteras av auktoriserade avfallshanteringsföretag, i enlighet med nationella lagar.
Förnybar
Alla material som kan återplanteras eller produceras utan att naturens resurser utarmas.
Cirkulär ekonomi
Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.