Vindkraft

SCAs skogsmark i Sverige är väl lämpad för vindkraftsverksamhet. Priserna på energi- och gröna certifikat låg på fortsatt låga nivåer under 2016, vilket ledde till få investeringsbeslut för nya vindkraftsprojekt.

Resultat 2016

Totalt finns 768 MW vindkraft installerad på SCAs skogsmark, vilket motsvarar 12 procent av den totala installerade vindkraften i Sverige. Under 2016 producerades 2,3 TWh (1,9, 1,1) på SCAs skogsmark.

Strategi för vindkraft

SCAs strategi för vindkraft bygger på tre huvudsakliga komponenter.

  • Samriskbolag med energiproducenter: SCA kan vara delägare i ett vindkraftsprojekt, som är fallet i samarbetet med de norska bolagen Statkraft och Fred.Olsen Renewables. Statkraft och Fred.Olsen Renewables finansierar projekten och SCA tillhandahåller marken.
  • SCA utvecklar egna vindprojekt: I vissa fall initierar SCA vindkraftsprojekt som kan komma att avyttras, ingå i ett framtida samarbete eller drivas vidare av SCA på egen hand.
  • SCA hyr ut mark till energiproducenter: Det kan röra sig om arrende av begränsade områden för mindre vindkraftsparker, eller upplägg där en större vindpark tar en liten del av SCAs mark i anspråk, men det kan också röra större projekt.

Samriskbolag

Statkraft SCA Vind AB, SCAs samriskbolag med Statkraft, driver 186 turbiner, varav 163 ligger på SCAs mark. Produktionskapaciteten i slutet av 2016 var 1,6 TWh (varav 1,4 Twh på SCAs mark). Vindkraftsproduktionen i de fyra vindkraftsparkerna motsvarar cirka 1 procent av Sveriges totala energiförbrukning, vilket motsvarar elförbrukningen för 300 000 hushåll. Se även kapitel Klimat och energi.

I juli 2016 fick SCAs samriskbolag med Fred.Olsen Renewables, FORSCA, ett preliminärt tillstånd för att bygga 98 vindkraftverk. Ytterligare 50 vindkraftverk godkändes i januari 2017.

Övriga vindprojekt

SCA har ett samarbete med E.ON Wind, där E.ON Wind utvecklar två vindkraftsprojekt i samarbete med SCA. Totalt 92 turbiner blev godkända i slutet av 2014, och ytterligare 50 turbiner väntas bli godkända under 2017.

Ett vindkraftsprojekt som SCA utvecklade självständigt har fått tillstånd att bygga 20 vindturbiner. Projektet förbereds för en due diligence-granskning, och förväntas genomföras under 2019. Tillståndsansökningar för ytterligare ett projekt, som omfattar totalt 130 vindkraftverk, har lämnats in för bedömning.

Markupplåtelse för vindkraft

SCA har gjort arrendeupplåtelser till olika energiproducenter för totalt över tusen planerade vindkraftverk. 134 vindkraftverk är redan i drift, med en total årlig produktion om 0,89 TWh.