Rörelsen 2015

Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 17 279 (16 490) MSEK. Försäljningstillväxten, exklusive valutaeffekter, uppgick till 3 procent varav volym var 2 procent och pris/mix var 1 procent. Valutaeffekter ökade omsättningen med 2 procent.

Kraftliner uppvisade högre priser (inklusive valutaeffekter) och högre volymer. Tryckpapper uppvisade högre priser (inklusive valutaeffekter) och lägre volymer. Sågade trävaror uppvisade lägre priser (inklusive valutaeffekter) och högre volymer. Massa uppvisade högre priser (inklusive valutaeffekter) och oförändrade volymer.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 4 procent (17 procent exklusive vinster på skogsbyten) och uppgick till 2 605 (2 505) MSEK. Högre priser (inklusive valutaeffekter), högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar bidrog till ett högre resultat. Vinster på skogsbyten i resultaträkningen var lägre än föregående år och uppgick till 0 (336) MSEK.

Rörelsemarginalen 1) uppgick till 15,1 (15,2) procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital 1) uppgick till 6,9 (6,6) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till 3 319 (2 750) MSEK och operativt kassaflöde till 2 501 (1 440) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 1 815 (1 060) MSEK.

Rörelseresultat 1), MSEK:

2 605

Rörelsemarginal 1):

15,1%

Nettoomsättning och rörelsemarginal

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Nyckeltal 1)

MSEK

2015

2014

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

17 279

16 490

varav internt

482

424

Kassamässigt rörelseöverskott

3 319

2 750

Förändring rörelsekapital

95

–342

Löpande nettoinvesteringar

–869

–876

Övrigt operativt kassaflöde

–44

–92

Operativt kassaflöde

2 501

1 440

Rörelseresultat 1)

2 605

2 505

Rörelsemarginal, % 1)

15

15

Sysselsatt kapital

37 217

37 831

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

7

7

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–946

–184

företagsförvärv/avyttringar

279

–18

Medeltal anställda

4 153

4 293

Antal anställda per 31 december

4 276

4 134

Rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

MÅL

För affärsområdet Skogsindustriprodukter

  • Avkastning på sysselsatt kapital ska vara i den övre kvartilen i branschen över en konjunkturcykel.
  • Växa i takt med marknaden.

SCAs försäljning per produktsegment

SCAs försäljning per region

1) Exklusive jämförelsestörande poster.