SCAs arbete för värdeskapande

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.


Makrotrender talar för ökad användning av hygienprodukter

Välståndet i världen ökar vilket gör att allt fler konsumenter efterfrågar SCAs produkter och tjänster. När de mest grundläggande behoven som mat och husrum är uppfyllda väljer människor att prioritera hygienprodukter. Vi har dessutom en växande befolkning, vilket gör att det blir fler som efterfrågar hygienprodukter som till exempel barnblöjor, mensskydd och mjukpapper. Den åldrande befolkningen innebär också att behovet av inkontinensprodukter ökar. Marknadspenetrationen för inkontinensprodukter är överlag låg och SCA ser därför goda möjligheter att fortsätta växa både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. För övriga hygienprodukter innebär den relativt låga marknadspenetrationen på tillväxtmarknader en tillväxtpotential.


Lönsam tillväxt

För att uppnå lönsam tillväxt arbetar SCA med att växa lönsamma marknadspositioner, förbättra eller lämna lågpresterande positioner, bredda erbjudandet av produktkategorier samt växa integrerade lösningar och tjänster. Inom det digitala området satsar SCA på att öka antalet digitala produkter och tjänster samt öka onlineförsäljningen. SCA är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på såväl mogna marknader som på tillväxtmarknader. På de marknaderna där SCA har verksamhet är den långsiktiga ambitionen att vara ledande och att stärka varumärkespositionerna. SCA har ambitionen att öka tillväxtmarknadernas andel av försäljning och vinst. SCA ser en potential att utöver den organiska försäljningstillväxten även växa genom förvärv. Att öka hygienverksamhetens andel av SCA-koncernen har varit en strategisk inriktning för att minska konjunkturkänsligheten och därmed säkra en långsiktigt stabilare lönsamhet och tillväxt.


Innovation

SCAs erbjudanden underlättar vardagen för miljoner människor runtom i världen. Allt detta börjar och slutar med innovation. Genom att finnas nära kunden, förstå behoven och omvandla insikterna till erbjudanden gör SCA skillnad i människors vardag. Våra innovationer driver lönsam tillväxt samt effektivitet och är avgörande för att bygga våra varumärken och uppfylla kundernas och konsumenternas behov. Under 2015 introducerade SCA ett trettiotal innovationer och produktlanseringar.


Starka varumärken och ledande marknadspositioner

SCA har försäljning i cirka 100 länder. I ett 90-tal av dessa länder är SCA nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment. SCA är global marknadsledare inom inkontinensprodukter under varumärket TENA samt inom mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork. Dessutom har SCA starka regionala varumärken och marknadspositioner inom barnblöjor, mensskydd och mjukpapper för konsumenter. SCA har ambitionen att bygga ett starkt koncernvarumärke och stärka länken till våra kund- och konsumentvarumärken.


”Employer branding” – SCA som arbetsgivare

Kompetenta, innovativa och motiverade medarbetare är avgörande för SCAs framgång. SCA arbetar långsiktigt och strategiskt för att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. 2015 startades andra omgången av ”SCA GO! Program” som är ett program för nyutexaminerade studenter. Individuella utvecklingsplaner, ledarskapsutbildningar och medarbetarundersökningar är viktiga delar i SCAs arbete för en värdeskapande och motiverande arbetsmiljö med engagerade ledare och medarbetare.


Effektivitet

SCA arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten för att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och förbättra resultatet. Kostnads- och kapitaleffektivitet är av högsta prioritet i koncernen och SCA har ett tydligt fokus att effektivisera produktions- och leverantörsflödena och få bättre effekt av skalfördelar för att uppnå en effektiv värdekedja.


Hållbarhetsarbete

SCAs verksamhet baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö driver tillväxt och lönsamhet. Det menar vi borgar för framgång på både kort och lång sikt. SCA har satt ambitiösa mål inom områden som är av stor vikt för SCA och våra intressenter, till exempel inom hygienlösningar, hälsa och säkerhet, klimat och energi, vatten samt biologisk mångfald. Med start 2016 har målen för vatten, hälsa och säkerhet samt fiberinköp uppdaterats.


Värdeskapande för våra aktieägare

För att långsiktigt skapa ökat värde för våra aktieägare har SCA mål avseende organisk försäljningstillväxt, avkastning på sysselsatt kapital, kapitalstruktur samt människor och miljö. Dessa mål driver på och styr verksamheten och har till syfte att öka aktieägarvärdet. För Personliga hygienprodukter har SCA ett mål för årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är målet att växa i takt med marknaden. Koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper är målet 15 procent och inom Skogsindustriprodukter att vara i den övre kvartilen i branschen. SCA strävar efter att ge en långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.