M12. Ansvarsförbindelser och ställda panter

Ansvarsförbindelser

MSEK

2015

2014

Borgensförbindelser för dotterföretag

13 072

26 020

Övriga ansvarsförbindelser

17

15

Summa

13 089

26 035

Moderbolaget har ställt borgen i förhållande till koncernens engelska pensionsplan för den situation att planen upplöses eller något av de i planen ingående företagen blir insolvent.

Ställda panter

MSEK

2015

2014

Företagsinteckningar

20

20

Övrigt

134

138

Summa

154

158