Förvärv, investeringar och avyttringar

Förvärv av nordamerikansk mjukpappersverksamhet

Under 2015 beslutade SCA att lägga ett offentligt bud på Wausau Paper Corp. för en total köpeskilling om 513 MUSD kontant. Wausau Paper är en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Bolaget tillverkar och marknadsför mjukpapper för storförbrukare samt marknadsför tvål och behållare. De sammanslagna verksamheterna kommer att ge kunderna tillgång till ett omfattande utbud av produkter för restaurang och catering, högkvalitativt mjukpapper samt produkter för toalettutrymmen. Wausau Papers redovisade omsättning för första halvåret 2015 uppgick till 175 MUSD (1,5 miljarder SEK), EBITDA på 32 MUSD (268 MSEK), samt ett rörelseresultat på 11 MUSD (94 MSEK). Wausau Papers redovisade omsättning för 2014 uppgick till 352 MUSD (2,4 miljarder SEK), EBITDA på 38 MUSD (263 MSEK), samt ett rörelseresultat på –3 MUSD (–19 MSEK). Omsättning pro forma för SCA för helåret 2014 skulle ha ökat från 104,1 miljarder SEK till 106,5 miljarder SEK. Rörelseresultat pro forma för helåret 2014, exklusive jämförelsestörande poster, skulle ha legat på en liknande nivå och hade uppgått till cirka 11,8 miljarder SEK. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016.

Förvärv och avyttring i Sydafrika

Under 2015 förvärvade SCA resterande 50 procent av det gemensamt ägda sydafrikanska dotterbolaget Sancella S.A. av sydafrikanska Nampak. Samtidigt avyttrades barnblöjsverksamheten i Sancella S.A. till ett sydafrikanskt bolag. Sancella S.A. hade under 2014 en nettoomsättning uppgående till cirka 330 MSEK, varav barnblöjsverksamheten svarade för cirka 250 MSEK. I Sydafrika kommer SCA framöver att fokusera på mensskydd och inkontinensprodukter, under varumärkena Lifestyle och TENA, som svarade för cirka 80 MSEK av Sancella S.A.s nettoomsättning 2014.

Investering i ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien

Under 2015 beslutade SCA att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. Produktionsstart är planerad till 2016.

Investering i ökad kapacitet för massaproduktion i Sverige

Under 2015 beslutade SCA att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå, Sverige för att möta den ökade efterfrågan på massa. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder SEK under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018.

Avyttring av affärsflyg

Under 2015 meddelade SCA att bolaget tillsammans med övriga delägare avyttrar affärsflygbolaget Bromma Business Jet. Transaktionen gav upphov till kostnader uppgående till cirka 95 MSEK och redovisades som en jämförelsestörande post under 2015.

Stärkt samarbete med Vinda

Under 2015 beslutade SCA att avyttra verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”). SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor), samt Libresse (mensskydd) i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea. Genom avtalet erhåller Vinda rättigheterna till dessa produktvarumärken på angivna asiatiska marknader. Vinda förvärvar varumärkena Drypers, Dr.P, Sealer, Prokids, EQ Dry samt Control Plus på angivna marknader. SCAs hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea hade under 2014 en nettoomsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Köpeskillingen uppgår till 2,8 miljarder HKD på skuldfri bas. Vinda är noterat på Hongkongbörsen. Som en följd av transaktionen kommer SCAs kontor i Shanghai inte längre att ha någon verksamhet. Detta ledde till cirka 90 MSEK i omstruktureringskostnader, som redovisades som en jämförelsestörande post under 2015.

Avyttring av innehav i Industrivärden

Under 2015 sålde SCA hela sitt innehav motsvarande 12 108 723 A-aktier i AB Industrivärden. Försäljningen motsvarar 4,3 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i AB Industrivärden. Aktierna såldes till svenska institutioner och investerare, till försäljningspriset 169 SEK per A-aktie. Efter transaktionen äger SCA inte några aktier i AB Industrivärden.

Stängning av tidningspappersmaskin i Ortviken

Under 2015 tog SCA beslut om att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige och gjorde en nedskrivning av anläggningen. Effektiviseringsåtgärder genomförs vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund. Stängningen, nedskrivningen och effektiviseringsåtgärderna innebar totala kostnader uppgående till cirka 1,4 miljarder SEK och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 MSEK, varav cirka 120 MSEK är minskade avskrivningar, med full effekt 2017. Nedskrivningen uppgick till cirka 1,3 miljarder SEK och redovisades som en jämförelsestörande post under 2015. Omstruktureringskostnaderna uppgår till cirka 90 MSEK och redovisades som en jämförelsestörande post under 2015.