M7. Fordringar hos och skulder till dotterföretag

Fordringar hos och skulder till dotterföretag

MSEK

2015

2014

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

186

348

BR Summa

186

348

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

625

1 502

Övriga fordringar

1 720

2 135

BR Summa

2 345

3 637

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

2 326

BR Summa

2 326

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

64 108

65 897

Övriga skulder

211

1 320

BR Summa

64 319

67 217