Hållbarhet

Bra för samhället och bra för SCA

Ett långsiktigt värdeskapande kan bara uppnås om företag samtidigt skapar värde för sin omgivning. Genom att se utmaningar i samhället som affärsmöjligheter skapar SCA förutsättningar för lönsam tillväxt.

2015 var ett år då hållbarhetsfrågorna stod i fokus i världen. Förenta Nationerna antog 17 globala mål för hållbar utveckling och vid FN:s klimatmöte, COP 21, i Paris enades världssamfundet om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att klara dessa åtaganden kommer det att krävas nya sätt att arbeta och samarbeten över gränserna och här har näringslivet en viktig roll att spela. Både de globala hållbarhetsmålen och klimatavtalen har direkta kopplingar till SCAs verksamhet, främst inom hälsa och välbefinnande, vatten och sanitet, energi och klimat samt hållbar konsumtion.

SCA skapar värden som omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, vilket SCAs inkontinenserbjudanden är ett bra exempel på. De individuellt utformade lösningarna frigör tid för vårdpersonal och anhöriga samtidigt som tvätt och avfall minskar. Om människor kan jobba eller vårdas i hemmet istället för på en institution minskar dessutom kostnaderna för samhället avsevärt. Mest betydelsefullt är dock att människors livskvalitet förbättras och de får möjlighet att leva mer aktiva liv.

SCA utbildar regelbundet i handtvätt och lär förskolebarn om hur viktigt det är att tvätta händerna.

Att tvätta händerna är ett effektivt och billigt sätt för samhället att förhindra sjukdomsspridning. Vi utbildar regelbundet i handtvätt och under året genomförde SCA och Vinda ett program i Kina. Där använde vi oss av Ellas handtvätts-app för att lära förskolebarn och hushåll om hur viktigt det är att tvätta händerna.

Den globala uppvärmningen är ett av vår tids allvarligaste problem och SCA bedriver ett omfattande arbete inom klimat och energi. Vi arbetar ständigt med att arbeta smartare och effektivare, något som gynnar både SCA och miljön. Exempelvis investeringen i en ny biobränsleanläggning i finska Nokia effektiviserar driften och sänker energikostnaderna samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 40 procent. Minskad resursanvändning är överhuvudtaget ett prioriterat område, oavsett om det handlar om energi, vatten, råvaror, transporter eller att minska spillet.

SCA är en betydande producent av förnybar energi och söker nya innovativa lösningar. Under 2015 beslutade vi bland annat att bygga en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel i anslutning till pappersbruket i Obbola.

Vi vill hjälpa våra kunder och konsumenter att göra hållbara och informerade val av varumärken och produkter. Detta innebär att vårt innovationsarbete görs med ett livscykelperspektiv och att produktsäkerhet och transparens är av största vikt.

Etik är ett högprioriterat område och SCA arbetar kontinuerligt med att utbilda medarbetarna för att minimera riskerna för oetiskt beteende i verksamheten. Vi har under 2015 genomfört omfattande utbildning i konkurrenslagstiftning.

SCA har de senaste åren riktat stort fokus på sitt hälso- och säkerhetsarbete med en nollvision för arbetsplatsolyckor. Under året genomfördes företagets första globala säkerhetsvecka med en mängd aktiviteter med budskapet att alla ska komma hem välbehållna från jobbet. Säkerhetsstatistiken fortsatte att utvecklas positivt med en minskning av olycksfrekvensen med 31 procent 2011–2015.


Om Hållbarhetsredovisningen

SCA publicerar varje år en hållbarhetsredovisning. I den tillämpas Global Reporting Initiatives G4 core och en utförlig GRI-tabell återfinns på www.sca.com. Hållbarhetsredovisningen har granskats i sin helhet av PwC.

SCAs Hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på engelska och svenska i tryckt version och på www.sca.com. Den utgör SCAs Communication on Progress (förbättringsrapport) som krävs av företag som undertecknat FN:s Global Compact.

Hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen ska betraktas som en enhet där information kan förekomma i endera rapporten och i vissa fall i båda. Läs mer på www.sca.com eller i SCAs Hållbarhetsredovisning 2015.