E2. Finansiella tillgångar och likvida medel

RP Redovisningsprinciper

Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel på bankkonton ingår inte i likvida medel.

Lånefordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas till verkligt värde. Värdeförändringar exklusive valutaresultat redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat medan valutaresultat redovisas i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och likvida medel

 

Redovisat värde

MSEK

2015

2014

2013

Långfristiga finansiella tillgångar

 

 

 

TE2:1 Finansiella tillgångar som kan säljas

83

1 815

1 657

Derivat

420

751

836

Lånefordringar, intresseföretag

207

270

Lånefordringar, övriga

322

301

255

BR Summa

1 032

3 137

2 748

 

 

 

 

Korfristiga finansiella tillgångar

 

 

 

Finansiella tillgångar

2

38

Derivat

733

974

172

Lånefordringar, övriga

41

276

326

BR Summa

774

1 252

536

 

 

 

 

Likvida medel

 

 

 

Kassa och bank

2 554

3 023

2 464

Kortfristiga placeringar <3 månader

2 488

792

1 321

BR Summa

5 042

3 815

3 785

Summa finansiella tillgångar och likvida medel

6 848

8 204

7 069

Likvida medel per den 31 december 2015 inkluderar 1 089 (1 384) MSEK som inte är fullt tillgängliga för användning av koncernen eller för vilka andra begränsningar finns, huvudsakligen likvida medel i länder där det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner. Därmed är det inte möjligt att omedelbart använda dessa likvida medel i andra delar av koncernen, dock är det vanligen möjligt att använda dessa inom verksamheten i respektive land.

TE2:1 Finansiella tillgångar som kan säljas

 

2015

2014

2013

Värde vid periodens början

1 815

1 657

1 448

Investeringar

12

3

Företagsförsäljning

–45

Avyttring värdepapper

–2 046

Omvärdering förd till eget kapital, netto

318

140

249

Omräkningsdifferenser

–4

6

2

Värde vid periodens slut

83

1 815

1 657

Finansiella tillgångar som kan säljas

MSEK

2015

2014

2013

Aktier – AB Industrivärden

1 729

1 591

Pensionstillgångar utanför IAS19 beräkningen

75

77

58

Övrigt

8

9

8

Summa

83

1 815

1 657

Aktier i pensionstillgångar hänförliga till vissa pensionsåtaganden har klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas. Dessa tillgångar ingår inte i den normala pensionsberäkningen som framgår av not C5 Ersättning efter avslutad anställning. Innehavet i AB Industrivärden har under året sålts, innehavet uppgick till 12 108 723 aktier och såldes för 169 SEK per aktie.