Effektivitet

Strategisk prioritering

SCA arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten för att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och förbättra resultatet. Genom att effektivisera produktions- och leverantörsflöden
och få bättre effekt av skalfördelar uppnås en effektivare värdekedja. Förbättrad kapitaleffektivitet, lägre kostnader och stärkt kassaflöde åstadkoms genom effektiviserings- och besparingsåtgärder samt optimering av sysselsatt kapital i samtliga delar av koncernen. Effektivare produktion och processer stärker konkurrenskraften och gör det möjligt för SCA att förbättra kundservice och kundnöjdhet. Det ger också i de flesta fall positiva miljöeffekter. Globala funktioner inom hygienverksamheten avseende bland annat innovations- och varumärkesarbetet samt produktion, inköp och logistik genererar kostnadssynergier och möjliggör en effektiv resursallokering.

Förvärvet av Georgia-Pacific

Kostnadsbesparingsprogrammet relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet slutfördes vid årsskiftet 2015. Besparingarna avsåg produktion, inköp, logistik samt försäljning och administration. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet avvecklades under 2015 en produktionsanläggning för mjukpapper i Frankrike. Under 2015 uppgick besparingarna till cirka 930 MSEK.

Effektiviseringsåtgärder inom Skogsindustriprodukter

Den globala efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år, framförallt för tidningspapper, och SCA har en svag lönsamhet för Ortvikens pappersbruk i Sverige. Under 2015 stängdes därför en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk och en nedskrivning gjordes av anläggningen. Ortviken är fortsatt ett av världens största tryckpappersbruk och har förutsättningar att vara ett av de konkurrenskraftigaste. Effektiviseringsåtgärder genomförs vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund i Sverige. Stängningen, nedskrivningen och effektiviseringsåtgärderna innebar totala kostnader uppgående till cirka 1,4 miljarder SEK och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 MSEK, varav cirka 120 MSEK är minskade avskrivningar, med full effekt 2017.

Global vecka för säkerhet

SCA har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att stärka beteendet kring säkerhetstänkande och därigenom ytterligare minska antalet arbetsplatsolyckor genomförde SCA för första gången en global säkerhetsvecka under 2015. Syftet med veckan är att öka fokus på den fysiska arbetsmiljön och främja en kultur där säkerheten kommer först och medvetenheten kring säkerhetsregler är stor och därigenom minska antalet arbetsplatsolyckor.