Koncernens resultaträkning RR

 

 

2015

 

2014

 

2013

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,35 (9,09; 8,65) har använts.

2)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

3)

Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

4)

Enligt styrelsens förslag.

Nettoomsättning

B1

115 316

 

12 334

 

104 054

 

11 449

 

92 873

 

10 740

Kostnad för sålda varor

B2

–85 476

 

–9 142

 

–77 520

 

–8 529

 

–69 585

 

–8 047

Bruttoresultat

 

29 840

 

3 192

 

26 534

 

2 920

 

23 288

 

2 693

Försäljnings- och administrationskostnader m.m.

B2

–17 025

 

–1 821

 

–14 798

 

–1 628

 

–13 122

 

–1 518

Jämförelsestörande poster

B2

–2 067 2)

 

–221 2)

 

–1 400

 

–154

 

–1 239

 

–143

Intäkter från andelar i intresseföretag och joint venture

 

199

 

21

 

113

 

12

 

215

 

25

Rörelseresultat

 

10 947 2)

 

1 171 2)

 

10 449

 

1 150

 

9 142

 

1 057

Finansiella intäkter

E7

205 3)

 

22 3)

 

217

 

24

 

132

 

16

Finansiella kostnader

E7

–1 160

 

–124

 

–1 178

 

–130

 

–1 193

 

–138

Resultat före skatt

 

9 992

 

1 069

 

9 488

 

1 044

 

8 081

 

935

Skatter

B4

–2 540

 

–272

 

–2 420

 

–266

 

–2 220

 

–257

Periodens resultat

 

7 452

 

797

 

7 068

 

778

 

5 861

 

678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

7 002

 

749

 

6 599

 

726

 

5 547

 

642

Innehav utan bestämmande inflytande

 

450

 

48

 

469

 

52

 

314

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie, SEK – moderbolagets aktieägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

före utspädningseffekter

 

9:97

 

 

 

9:40

 

 

 

7:90

 

 

efter utspädningseffekter

 

9:97

 

 

 

9:40

 

 

 

7:90

 

 

Utdelning per aktie, SEK

 

5:75 4)

 

 

 

5:25

 

 

 

4:75

 

 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

7 002

 

749

 

6 599

 

726

 

5 547

 

642

Medelantal aktier före utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

Medelantal aktier efter utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

 

702,3