SCAs strategi

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCAs strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet för att säkerställa ett framgångsrikt företag på kort såväl som lång sikt.


Affärsidé:

”Att hållbart utveckla, producera, marknadsföra och sälja alltmer högförädlade produkter och tjänster för kunder och konsumenter inom hygien- och skogsindustrimarknaderna. Att tillfredsställa behoven genom bättre kund- och konsumentinsikt, kunskap om lokala och regionala marknadsförutsättningar samt på ett högklassigt sätt ta våra produkter till marknaden. Detta kombinerat med global erfarenhet, starka varumärken, effektiv produktion och innovation.”


Mål:

SCAs övergripande mål är att långsiktigt skapa ökat värde för våra aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital

Koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper är målet 15 procent och inom Skogsindustriprodukter att vara i den övre kvartilen i branschen.

Tillväxt

För Personliga hygienprodukter har SCA ett mål för årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är målet att växa i takt med marknaden.

Kapitalstruktur

SCAs mål är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.

Människor

SCAs mål för människor avser innovation för människa & miljö, hygienlösningar, uppförandekod och hälsa & säkerhet för medarbetarna.

Miljö

SCAs miljömål inriktas mot klimat & energi, fiberinköp & biologisk mångfald och vatten.

Läs mer om Mål och utfall.

Strategiska prioriteringar

Lönsam tillväxt

Lönsam tillväxt genom att växa lönsamma marknadspositioner, förbättra eller lämna lågpresterande positioner, bredda erbjudandet av produktkategorier samt växa integrerade lösningar och tjänster. Inom det digitala området satsar SCA på digitala produkter och tjänster samt att öka onlineförsäljningen.

Innovation

Innovation för att öka kund- och konsumentnyttan, stärka våra marknadspositioner och varumärken och driva lönsam tillväxt.

Effektivitet

Effektivitet för att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och förbättra resultatet.

Läs mer om de strategiska prioriteringarna i kapitel Lönsam tillväxt, Innovation och Effektivitet.

Integrerad affärsmodell

Förstora bild