G2. Leasing

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Leasingavtal klassificeras och redovisas antingen som operationella eller finansiella. I de fall ett leasingavtal i allt väsentligt innebär att de risker och fördelar normalt förknippade med ägande har överförts till SCA klassificeras leasingavtalen som finansiella. Den leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång med en motsvarande räntebärande skuld. Det initiala värdet på båda dessa poster utgör det lägsta av tillgångarnas verkliga värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. Framtida leaseavgifter fördelas mellan amortering och ränta, så att varje redovisningsperiod belastas med ett räntebelopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Den leasade tillgången skrivs av enligt samma principer som gäller övriga tillgångar av samma slag. Råder osäkerhet om tillgången kommer att övertas vid leasingperiodens utgång skrivs tillgången av över leasingperioden om denna är kortare än den nyttjandetid som gäller för övriga tillgångar av samma slag. Leasingavtal där risker och fördelar med ägandet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren klassificeras som operationell leasing, och leaseavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Leasingkostnader

MSEK

2015

2014

2013

Operationell leasing

–816

–797

–692

Finansiell leasing, avskrivning

–7

–9

–18

Finansiell leasing, räntekostnad

–2

–3

–4

Summa

–825

–809

–714

Operationell leasing, framtida minimileaseavgifter

MSEK

2015

2014

2013

Inom 1 år

624

605

557

Mellan 2–5 år

1 235

1 324

1 186

Senare än 5 år

623

708

536

Summa

2 482

2 637

2 279

De operationella leasingobjekten utgörs av ett stort antal objekt, såsom energianläggningar, lagerlokaler, kontor, övriga byggnader, maskiner och inventarier, IT-utrustning, kontorsutrustning samt diverse transportfordon. Bedömningen är, för ett antal av objekten, att det i realiteten finns möjlighet att avbryta ingångna kontrakt i förtid.

Finansiell leasing, framtida minimileaseavgifter

MSEK

2015

2014

2013

Inom 1 år

9

44

16

Mellan 2–5 år

13

9

45

Senare än 5 år

35

Summa

57

53

61

Varav ränta

–18

–3

–5

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter

39

50

56

Övriga upplysningar

Periodens totala utbetalningar avseende finansiellt leasade tillgångar uppgick till –13 (–17; –55) MSEK varav amortering av skuld –11 (–15; –51) MSEK. Det bokförda värdet på finansiellt leasade tillgångar per årsskiftet avseende byggnader/mark var 39 (46; 138) MSEK och avseende maskiner 9 (12; 13) MSEK.

För information om väsentliga leasingkontrakt se not G3 om Eventualförpliktelser.