Flerårsöversikt 1)

MSEK

2015

2014

2013 2)

2012 2)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1)

Till och med år 2009 ingår förpackningsverksamhet som avyttrades i juni 2012.

2)

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

3)

Nettoomsättningen för SCAs recyclingsverksamhet har omklassificerats till övrig intäkt, med retroaktiv justering för 2009.

4)

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2007 inkluderar jämförelsestörande poster om –2 067 MSEK, –1 400 MSEK, –1 239 MSEK, –2 614 MSEK, –5 439 MSEK, –702 MSEK, –1 458 MSEK och 300 MSEK.

5)

Genomsnittsberäkning av sysselsatt kapital beräknas med 5 mätpunkter.

6)

Nyckeltal definieras i kapitel Definitioner och nyckeltal.

7)

Nettomarginal 2012 exkluderar periodens resultat från avyttringsgrupp.

8)

Utdelning 2015 avser föreslagen utdelning.

9)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

10)

Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

RESULTATRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning 3)

115 316

104 054

92 873

89 229

81 337

82 731

109 358

110 449

105 913

101 439

Rörelseresultat

10 947 9)

10 449

9 142

6 426

2 299

7 793

8 190

8 554

10 147

8 505

Personliga hygienprodukter

3 990

3 526

3 519

3 437

2 645

2 922

3 235

2 912

2 960

2 799

Mjukpapper

7 217

6 652

5 724

4 778

3 150

3 041

3 946

2 375

1 724

1 490

Förpackningar

413

1 493

2 651

2 072

Skogsindustriprodukter

2 605

2 505

1 843

1 363

2 423

2 915

2 503

2 207

2 870

2 475

Övrig verksamhet 4)

–2 865

–2 234

–1 944

–3 152

–5 919

–1 085

–1 907

–433

–58

–331

Finansiella intäkter

205 10)

217

132

107

129

57

158

246

193

179

Finansiella kostnader

–1 160

–1 178

–1 193

–1 430

–1 454

–1 227

–1 802

–2 563

–2 103

–1 851

Resultat före skatt

9 992

9 488

8 081

5 103

974

6 623

6 546

6 237

8 237

6 833

Skatter

–2 540

–2 420

–2 220

–364

–1 267

–1 755

–1 716

–639

–1 076

–1 366

Periodens resultat från avyttringsgrupp

503

900

724

Periodens resultat

7 452

7 068

5 861

5 242

607

5 592

4 830

5 598

7 161

5 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar (exkl. finansiella fordringar)

109 839

112 345

106 356

96 516

83 428

105 655

111 745

113 866

104 150

95 994

Fordringar och varulager

35 194

34 124

31 077

29 736

25 577

31 890

30 605

36 121

33 793

29 907

Anläggningstillgångar till försäljning

120

60

32

1 937

3 379

93

105

102

55

2 665

Finansiella fordringar

1 403

3 140

3 190

3 577

2 083

3 254

2 062

2 499

3 663

2 970

Kortfristiga finansiella tillgångar

774

1 252

536

401

292

220

194

642

366

409

Likvida medel

5 042

3 815

3 785

2 118

2 644

1 866

5 148

5 738

3 023

1 599

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning

21 601

Summa Tillgångar

152 372

154 736

144 976

134 285

139 004

142 978

149 859

158 968

145 050

133 544

Eget kapital

70 401

67 622

63 271

59 706

60 752

67 255

67 156

66 450

63 590

58 299

Innehav utan bestämmande inflytande

5 290

5 250

4 540

1 993

539

566

750

802

689

664

Avsättningar

13 847

15 295

13 079

14 027

12 651

13 908

13 351

13 292

14 199

14 240

Låneskulder, räntebärande

34 980

39 692

39 305

35 204

37 834

37 297

44 766

52 886

42 323

38 601

Rörelse- och övriga ej räntebärande skulder

27 854

26 877

24 781

23 355

19 627

23 952

23 836

25 538

24 249

21 740

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning

7 601

Summa skulder och eget kapital

152 372

154 736

144 976

134 285

139 004

142 978

149 859

158 968

145 050

133 544

Sysselsatt kapital 5)

108 549

105 409

95 349

87 059

83 374

84 664

112 264

105 955

96 368

96 192

Nettolåneskuld, inkl pensionsskulder

–29 478

–35 947

–33 919

–33 063

–36 648

–34 406

–40 430

–47 002

–37 368

–36 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

12 921

11 184

8 893

9 927

7 418

8 725

14 133

7 813

8 127

6 304

Rörelsens kassaflöde

9 890

8 149

6 252

7 441

5 306

6 490

11 490

3 810

4 508

2 772

Kassaflöde före utdelning

7 001

6 031

574

8 279

2 671

5 049

8 483

77

1 473

1 538

Löpande nettoinvesteringar

–4 162

–3 737

–3 489

–3 272

–3 250

–3 017

–4 037

–5 353

–5 165

–5 672

Expansionsinvesteringar, anläggningar

–3 125

–1 816

–1 906

–1 971

–1 637

–2 254

–3 031

–3 109

–1 342

–935

Företagsförvärv

–93

–508

–5 488

–14 873

–983

–484

–51

–1 764

–4 545

–323

Avyttringar

329

206

1 716

17 682

–15

1 297

75

1 140

2 852

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELTAL 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet, %

46

44

44

44

44

47

45

42

44

44

Räntetäckningsgrad, ggr

11,5

10,9

8,6

4,9

1,7

6,7

5,0

3,7

5,3

5,1

Skuldbetalningsförmåga inkl pensionsskulder, %

47

39

38

38

36

35

31

26

35

29

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld

0,39

0,49

0,50

0,54

0,60

0,51

0,60

0,70

0,58

0,62

Skuldsättningsgrad exkl. pensionsskuld

0,36

0,42

0,47

0,47

0,52

0,48

0,55

0,66

0,58

0,59

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10

10

10

8

4

8

7

8

11

9

Avkastning på sysselsatt kapital exkl jämförelsestörande poster, %

12

11

11

10

9

9

9

8

10

9

Avkastning på eget kapital, %

10

10

9

9

1

8

7

9

12

9

Rörelsemarginal, %

9

10

10

7

3

9

7

8

10

8

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %

11

11

11

10

10

10

9

8

9

8

Nettomarginal, % 7)

7

7

6

5

0

6

4

5

7

6

Kapitalomsättningshastighet, ggr

1,06

0,99

0,97

1,02

0,98

0,98

0,97

1,04

1,10

1,05

Rörelsens kassaflöde, SEK/aktie

14,08

11,60

8,90

10,59

7,55

9,24

16,36

5,42

6,42

3,95

Resultat, SEK/aktie

9,97

9,40

7,90

7,06

0,78

7,90

6,78

7,94

10,16

7,75

Utdelning, SEK/aktie 8)

5,75

5,25

4,75

4,50

4,20

4,00

3,70

3,50

4,40

4,00