Drivkrafter

Globala makrotrender, från befolkningsökning och högre levnadsstandard till resursbrist och klimatförändring, ändrar snabbt förutsättningarna för vår affärsverksamhet. Genom att analysera omvärld och trender och ha en nära kund- och konsumentdialog tar SCA tillvara på drivkrafter som ger möjlighet att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.


Fler och äldre

Vi blir fler i världen och vi blir äldre. Idag är vi drygt 7 miljarder och FN förutspår att vi kommer att vara över 9 miljarder år 2050. Medellivslängden stiger och världens äldre utgör den befolkningsgrupp som framöver kommer att öka mest. En växande befolkning medför en ökad efterfrågan på hygienprodukter och ger därmed tillväxtmöjligheter för SCA. Befolkningen kommer att öka mest i Asien, Latinamerika och Afrika. Närvaro på dessa marknader och anpassade produkter blir därför av strategisk vikt. En åldrande befolkning ökar trycket på äldrevården och allt fler äldre kommer att behöva vårdas i hemmet. Vi är även friskare och piggare och fortsätter att leva ett aktivt liv allt längre upp i åldrarna. Dessa faktorer ökar efterfrågan på kund- och konsumentanpassade inkontinenslösningar, både på mogna marknader och på tillväxtmarknader.


Högre levnadsstandard

Samtidigt som världens befolkning växer minskar fattigdomen i världen. Allt fler tjänar mer än 2 dollar per dag (FN:s definition av fattigdom) eller tar klivet upp i medelklassen. När de mest grundläggande behoven som mat och husrum är tillgodosedda är hälsa och hygien det område som prioriteras högst. Det skapar goda tillväxtmöjligheter och SCA arbetar med att utveckla affärsmodeller för konsumenter med begränsade resurser.


Hälsa och hygien

Begränsad eller ingen tillgång till hygien och sanitet är en av de största globala utmaningarna att lösa. En bra hygien samt kunskap om hygien och hygienprodukter förbättrar människors hälsa och livskvalitet. En global trend är en attityd för bättre hygien och hälsa. SCA utvecklar kontinuerligt nya hygienlösningar och utbildar bland annat unga kvinnor om mens och pubertet samt barn om vikten av god handhygien. För många kvinnor i utvecklingsländer innebär tillgång till mensskydd skillnaden mellan att kunna gå i skolan och till arbetet eller tvingas stanna hemma. Inkontinensprodukter ger äldre möjlighet att leva ett mer aktivt och värdigt liv.


En förändrad värld

Globalisering, urbanisering, politiska beslut, världsekonomin, lagstiftning och kulturella strömningar påverkar SCA. Genom att försöka förutse och utvärdera de strukturella omvärldsförändringarna rustar vi för framtiden för att dra nytta av de fördelar samt hantera de utmaningar som förändringarna innebär. De ekonomiska styrkeförhållandena förändras där tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien får allt större inflytande.


Förändrade kund-/konsumentbeteenden

Trender, teknikutveckling och rådande värderingar förändrar kunder och konsumenters beteende. Att kunna förutse och överträffa kunders och konsumenters förväntningar blir därför allt viktigare.

  • Hållbar konsumtion: Begränsade resurser, politiska prioriteringar samt kunniga och medvetna kunder och konsumenter ökar efterfrågan på hållbara produkter och tjänster.
  • Digitalisering: Många inköp görs via e-handel vilket ändrar spelreglerna för bland annat produktutveckling, marknadsföring och distribution. Kunder och konsumenter efterfrågar i allt högre grad digitala lösningar.
  • Företaget bakom varumärket: Kunder och konsumenter uppmärksammar avsändaren till produkter och tjänster i högre grad och ställer krav på att företag arbetar på ett ansvarsfullt sätt.
  • Innovation: För att möta de ändrade beteendena krävs en hög grad av innovation av produkter, tjänster och affärsmodeller.

Knappa resurser

Den växande världsekonomin och en globalt växande befolkning gör att allt fler ska dela på jordens naturresurser.

  • Energi: Tillgång till energi är en viktig fråga. IEA (Internationella energirådet) förutspår att energibehovet kommer att öka med en tredjedel fram till år 2040, vilket troligen innebär ökade kostnader och i vissa fall energibrist. Som en stor energianvändare är det en viktig fråga för SCA och vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar. Ny teknik är inte bara mer resurseffektiv utan medför även oftast minskade utsläpp. Dessutom driver SCA utvecklingen inom förnybar energi som vindkraft och biobränsle.
  • Vatten: FN förutspår att två tredjedelar av världens befolkning kan komma att bo i områden med färskvattenbrist år 2025. Tillgång till vatten är kritiskt för mänskligheten, industrin och jordbruket. SCAs produktion är beroende av tillgång till vatten och vi arbetar mot ambitiösa mål för effektiv vattenanvändning.
  • Skogsskötsel: Olaglig skogsavverkning och avverkning av skogar med högt bevarandevärde bidrar till avskogningen i världen och hotar den biologiska mångfalden. SCA har ett koncernmål för att kontrollera ursprunget på all vedråvara. Skogen utgör en betydelsefull del i vår värdekedja och säkrar tillgången till skogsråvara.
  • Humankapital: Tillväxtländernas ekonomiska framsteg och alltmer kunskapsintensivt företagande på mogna marknader ökar behovet av kvalificerad arbetskraft och ledarskap. SCA investerar i utveckling och utbildning av våra medarbetare och arbetar strategiskt för att säkra vårt framtida behov av goda ledare.

Klimatförändringar

Klimatfrågan är ett av de mest allvarliga miljö- och samhällsproblem som världen står inför. Myndigheter sätter mål för att minska koldioxidutsläppen och den privata sektorn förväntas bidra. SCA motverkar klimatförändringar genom investeringar i ny teknik, effektivitetsförbättringar och satsningar på biobränslen och vindkraft. Våra skogar har en årlig nettotillväxt på 1 procent. Det innebär att de varje år nettoabsorberar 2,6 miljoner ton koldioxid, vilket är mer än utsläppen från hela SCAs användning av fossila bränslen i den egna produktionen.