SCAs verksamhet

Skogsindustriprodukters produktion av papper för förpackningar och tryck, massa och sågade trävaror är koncentrerad till norra Sverige, i anslutning till SCAs skogsinnehav. SCAs skogsinnehav är certifierat enligt FSC®s krävande skogsbruksstandard och SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade skogsindustriprodukter.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar FSC®- och PEFC-certifierad skogsmark, varav 2 miljoner brukas. Under de senaste femtio åren har virkesförrådet i SCAs skogar ökat med närmare 50 procent, samtidigt som tillväxten och därmed den uthålliga avverkningspotentialen, har mer än dubblerats. Skogen utgör en unik resurs som ger oss tillgång till högkvalitativ skogsråvara som i vår produktion förädlas till sågade trävaror, massa och papper för förpackningar och tryck. Skogen bidrar även positivt till SCAs miljöarbete. Den ger möjlighet till energiproduktion genom vindkraft och biobränslen samtidigt som den lagrar och binder koldioxid. Ur ett samhällsperspektiv bidrar skogen med biologisk mångfald samtidigt som den utgör en källa till naturupplevelser och rekreation. Ansvarsfullt skogsbruk och återplantering av skog bidrar till att motverka klimatförändringar. Ett stort bidrag i klimatarbetet ger också bytet av produkter med ett större kolspår, som betong, plast och olja, mot produkter och material med ett mindre kolspår, som trävaror, papper och biobränslen. SCA har en nettotillväxt i skogen och företagets växande skogar absorberar 2,6 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än utsläppen från hela SCAs användning av fossila bränslen i den egna produktionen.

Under 2015 producerade SCAs plantskolor 86 miljoner skogsplantor varav 57 procent såldes externt.

Två nya tryckpapperskvaliteter lanserades under 2015, GraphoCote light och GraphoStyle. GraphoStyle är ett högljust och matt LWC-papper med hög bulk. Det är avsett att ge en högklassig känsla även för tidskrifter och trycksaker med ett mindre antal sidor.

Kraftliner

SCA är Europas tredje största leverantör av förpackningspapper baserat på färsk vedfiber – kraftliner. SCAs kraftlinerbruk i Munksund är specialiserat på förpackningspapper med vit yta och bra tryckbarhet, medan kraftlinerbruket i Obbola är specialiserat på kraftigare kvaliteter och förpackningspapper med hög våtstyrka. SCA har de senaste åren gjort betydande investeringar i båda bruken för ökad produktion och förbättrad kvalitet, samt för minskade kostnader och förbättrad energieffektivitet. Under 2015 togs ett nytt kokeri vid bruket i Obbola i drift.

Tryckpapper

SCAs försäljning av tryckpapper sker huvudsakligen till den västeuropeiska marknaden. De enskilt största marknaderna är Norden, Tyskland och Storbritannien. Under 2015 tog SCA beslut om att stänga en tidningspappersmaskin, den minsta och äldsta av pappersbruket Ortvikens fyra maskiner. Ortviken fokuserar nu på utveckling och produktion av förädlade tryckpapperskvaliteter. Bruket är även efter stängningen ett av världens största tryckpappersbruk och har förutsättningar för att vara ett av de mest konkurrenskraftiga.

Inom sågade trävaror har SCA fortsatt att utveckla sina produkter för byggvaruhandeln med bland annat färdigmålad panel i kundattraktiva längder och färdigmonterade takskivor för snabbare byggprocesser. SCA har också lanserat fingerskarvade defektfria komponenter för interiör användning i snickeri och inredning.

Massa

På massamarknaden har SCA positionerat sig i de högkvalitativa segmenten baserat på den goda egna tillgången på, samt kompetensen kring, den nordiska långfibriga skogsråvaran. Cirka 40 procent av produktionen vid Östrands massafabrik används inom SCA för framställning av mjukpapper och tryckpapper. För att möta den långsiktigt ökande efterfrågan på massa beslutade SCA under 2015 att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå, Sverige. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder SEK under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till andra kvartalet 2018. Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal. Den utbyggda massafabriken innebär en hög efterfrågan på massaved och sågverksflis i norra Sverige för lång tid framåt, med positiv effekt för skogsvärdet och sågverksrörelsen.

Sågade trävaror

SCAs sågverksrörelse är den näst största i Europa. Inom området sågade trävaror är strategin att växa mot mer förädlade och kundanpassade produkter på marknader och med kunder med långsiktig tillväxt. Egen råvara, produktions- och logistikkunnande samt nära samarbete med kunderna ger konkurrensfördelar. Detta kombineras med produktivitet i världsklass. SCAs fem sågverk tillhör de största och mest effektiva i Europa. SCA är en kvalificerad leverantör av ändamålsanpassade trävaror till industrin för vidareförädling till bland annat panel, golv, fönster, dörrar och möbler. En växande marknad är också färdiga träkomponenter för till exempel fönstertillverkning. Produkter för byggmaterialhandeln levereras hyvlade och färdigförpackade. För byggmaterialhandeln är service och kvalificerade logistiklösningar av stor betydelse. SCA arbetar i nära samarbete med kunderna på huvudmarknaderna i Skandinavien, Frankrike och Storbritannien. SCA kompletterar stordriftsfördelar i sågverken i Sverige med kundnära vidareförädling på marknaden.

Förnybar energi

Inom SCA Energy fortsätter bygget av Björkhöjdens vindpark, en av de största i Sverige. Vid utgången av 2015 var 298 vindkraftverk i produktion på SCAs marker med en total produktionskapacitet på 2,3 TWh per år. SCA är en av Europas största leverantörer av skogsbaserade biobränslen såsom grenar, toppar, stubbar, bark, sågspån, torv och vidareförädlade produkter som pellets och briketter. Under 2015 uppgick produktionen av biobränsle till 2,7 TWh.

Logistik

Eftersom transport utgör en av de största kostnadsposterna för SCAs skogsindustriprodukter har SCA Logistics den strategiska uppgiften att utveckla kostnadseffektiva logistiklösningar. Under 2015 sjösattes en ny strategi för SCAs tre RoRo-fartyg som innebär trafik på terminaler i Tyskland, Storbritannien och Holland. Samtidigt flyttar SCA sin terminal i Tyskland från Lübeck till Kiel och i Storbritannien från Tilbury till Sheerness.