Koncernens balansräkning BR

 

 

2015

 

2014

 

2013

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Vid omräkning av EUR har balansdagskursen 9,13 (9,53; 8,93) använts.

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill

D1

15 412

 

1 688

 

15 717

 

1 649

 

13 785

 

1 543

Övriga immateriella tillgångar

D1

7 440

 

815

 

7 963

 

835

 

8 136

 

911

Byggnader, mark, maskiner och inventarier

D2

54 532

 

5 972

 

56 345

 

5 910

 

52 777

 

5 908

Biologiska tillgångar

D3

30 119

 

3 299

 

29 685

 

3 114

 

28 767

 

3 220

Innehav i joint venture och intresseföretag

F3

1 078

 

118

 

1 088

 

114

 

1 020

 

114

Aktier och andelar

F5

45

 

5

 

53

 

6

 

52

 

6

Överskott i fonderade pensionsplaner

C5

371

 

41

 

3

 

 

442

 

49

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

1 032

 

113

 

3 137

 

329

 

2 748

 

308

Uppskjutna skattefordringar

B4

1 063

 

116

 

1 186

 

124

 

948

 

106

Andra långfristiga tillgångar

 

150

 

16

 

308

 

32

 

871

 

97

Summa anläggningstillgångar

 

111 242

 

12 183

 

115 485

 

12 113

 

109 546

 

12 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

D4

14 661

 

1 606

 

13 793

 

1 447

 

12 579

 

1 408

Kundfordringar

E3

16 829

 

1 843

 

16 827

 

1 765

 

15 420

 

1 726

Aktuella skattefordringar

B4

872

 

96

 

652

 

69

 

535

 

60

Övriga kortfristiga fordringar

D5

2 832

 

310

 

2 852

 

299

 

2 543

 

285

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

774

 

85

 

1 252

 

131

 

536

 

60

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

G1

120

 

13

 

60

 

6

 

32

 

3

Likvida medel

E2

5 042

 

552

 

3 815

 

400

 

3 785

 

424

Summa omsättningstillgångar

 

41 130

 

4 505

 

39 251

 

4 117

 

35 430

 

3 966

Summa tillgångar

 

152 372

 

16 688

 

154 736

 

16 230

 

144 976

 

16 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

E8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

2 350

 

257

 

2 350

 

247

 

2 350

 

263

Övrigt tillskjutet kapital

 

6 830

 

748

 

6 830

 

716

 

6 830

 

764

Reserver

 

–2 242

 

–246

 

237

 

25

 

–3 281

 

–367

Balanserade vinstmedel

 

63 463

 

6 951

 

58 205

 

6 105

 

57 372

 

6 422

 

 

70 401

 

7 710

 

67 622

 

7 093

 

63 271

 

7 082

Innehav utan bestämmande inflytande

 

5 290

 

580

 

5 250

 

550

 

4 540

 

508

Summa eget kapital

 

75 691

 

8 290

 

72 872

 

7 643

 

67 811

 

7 590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

21 475

 

2 352

 

24 246

 

2 543

 

28 703

 

3 213

Avsättningar för pensioner

C5

2 771

 

303

 

5 100

 

535

 

2 548

 

285

Uppskjutna skatteskulder

B4

11 076

 

1 213

 

10 195

 

1 069

 

10 531

 

1 179

Övriga långfristiga avsättningar

D7

901

 

99

 

600

 

63

 

416

 

46

Övriga långfristiga skulder

D6

258

 

28

 

206

 

22

 

177

 

20

Summa långfristiga skulder

 

36 481

 

3 995

 

40 347

 

4 232

 

42 375

 

4 743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga finansiella skulder

E4

12 346

 

1 352

 

14 640

 

1 536

 

10 009

 

1 120

Leverantörsskulder

 

14 351

 

1 572

 

13 964

 

1 465

 

12 853

 

1 439

Aktuella skatteskulder

B4

827

 

91

 

747

 

78

 

818

 

92

Kortfristiga avsättningar

D7

990

 

108

 

986

 

103

 

1 167

 

131

Övriga kortfristiga skulder

D6

11 686

 

1 280

 

11 180

 

1 173

 

9 943

 

1 113

Summa kortfristiga skulder

 

40 200

 

4 403

 

41 517

 

4 355

 

34 790

 

3 895

Summa skulder

 

76 681

 

8 398

 

81 864

 

8 587

 

77 165

 

8 638

Summa eget kapital och skulder

 

152 372

 

16 688

 

154 736

 

16 230

 

144 976

 

16 228

Eventualförpliktelser och ställda panter se not G3

 

2015

 

2014

 

2013

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,35 (9,09; 8,65) har använts.

Sysselsatt kapital

105 169

 

11 518

 

108 819

 

11 414

 

101 730

 

11 387

Nettolåneskuld

29 478

 

3 228

 

35 947

 

3 770

 

33 919

 

3 797