B4. Inkomstskatter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på periodens beskattningsbara resultat baserat på de skatteregler som är gällande i de länder där koncernen är verksam. Eftersom beskattningsbart resultat exkluderar kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla samt intäkter som inte är skattepliktiga så skiljer sig detta från resultaträkningens resultat före skatt. Aktuell skatt innefattar även justeringar avseende tidigare perioders redovisade aktuella skatt. Ränta hänförlig till inkomstskatt samt källskatter vid koncerninterna transaktioner redovisas också som aktuell inkomstskatt.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Värderingen av uppskjutna skatter sker till nominella belopp och beräknas utifrån de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas inte på den initiala redovisningen av goodwill eller när en tillgång eller skuld redovisas för första gången under förutsättning att tillgången eller skulden inte hänför sig till ett förvärv. SCA redovisar ingen skatt som kan uppstå vid framtida utdelning av disponibla vinstmedel i utländska dotterföretag. Sådana eventuella effekter (källskatter och annan uppskjuten skatt på vinsthemtagning inom koncernen) redovisas när SCA inte längre kan styra återföring av sådana skillnader eller det av andra skäl är sannolikt att återföring kan komma att ske inom överskådlig tid.

Redovisning av skatteeffekter styrs av hur den underliggande transaktionen redovisas. För poster i resultaträkningen redovisas skatteeffekten i resultaträkningen, motsvarande gäller för transaktioner i eget kapital och totalresultat där skatteeffekten redovisas i respektive eget kapital och totalresultat.

Skatteskulder och skattefordringar nettoredovisas i de fall SCA har legal rätt till kvittning.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

För företag som verkar globalt och därmed tillämpar väsentligt skilda skattelagstiftningar är komplexiteten att bestämma uppskjuten skattefordran och skatteskuld stor. Det innebär att bedömningar och antaganden görs för att bestämma värdet på den uppskjutna skattefordran och uppskjutna skatteskulden på balansdagen. Framtida förändringar av skattelagstiftningar samt utvecklingen av affärsklimat påverkar företagets framtida skattemässiga vinster och därmed möjligheten att utnyttja uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och på övriga temporära skillnader. Per 31 december 2015 redovisades 1 063 MSEK som uppskjuten skattefordran baserat på en bästa bedömning om framtida skattemässiga vinster i koncernen. Vid utgången av 2015 fanns i koncernen även skattemässiga förluster på 2 649 MSEK för vilka inte någon uppskjuten skattefordran redovisats. En förändrad bedömning av sannolikheten för framtida skattemässiga vinster kan således ge en positiv eller negativ effekt.

Väsentliga bedömningar och antaganden görs även vad gäller redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser avseende skatterisker. Se ytterligare information i not D7 respektive i not G3.

Skattekostnad

Skattekostnad (+), skatteintäkt (– )

MSEK

2015

%

2014

%

2013

%

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatt för perioden

2 019

20,2

2 145

22,6

1 995

24,7

Justeringar för tidigare perioder

–2

–0,0

–155

–1,6

102

1,3

Aktuell skattekostnad

2 017

20,2

1 990

21,0

2 097

26,0

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 

 

 

 

 

 

Förändringar i temporära skillnader

323

3,2

472

5,0

112

1,4

Justeringar för tidigare perioder

349

3,5

97

1,0

9

0,1

Omvärderingar

–149

–1,5

–139

–1,5

2

TB4:1 Uppskjuten skattekostnad

523

5,2

430

4,5

123

1,5

RR Skattekostnad

2 540

25,4

2 420

25,5

2 220

27,5

Förklaring av skattekostnaden

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och förväntad skattekostnad förklaras nedan. Den förväntade skattekostnaden är beräknad utifrån resultat före skatt i varje land multiplicerat med landets skattesats.

Skattekostnad

MSEK

2015

%

2014

%

2013

%

1)

Skatter hänförliga till tidigare perioder innehåller en skattereservering på 294 MSEK avseende en skattetvist i Spanien. År 2014 avser huvudsakligen effekter från Taiwan med –54 MSEK. År 2013 avser effekter från Tyskland och Mexiko som ökat skattekostnaden med 92 MSEK.

2)

Förändring i ej redovisade uppskjutna skattefordringar innehåller utnyttjande av ej aktiverade förluster i Belgien på –81 MSEK samt 62 MSEK som avser verksamheten i Asien. 2014 års förändring i ej redovisade uppskjutna skattefordringar inkluderar –179 MSEK som avser verksamheten i Polen.

RR Resultat före skatt

9 992

 

9 488

 

8 081

 

RR Skattekostnad

2 540

25,4

2 420

25,5

2 220

27,5

Förväntad skattekostnad

2 267

22,7

2 251

23,7

2 043

25,3

Skillnad

273

2,7

169

1,8

177

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden förklaras av:

 

 

 

 

 

 

Permanenta skillnader mellan redovisningsmässigt och skattemässigt resultat

 

 

 

 

 

 

Effekter av dotterföretagsfinansiering

–71

–0,7

–21

–0,2

–27

–0,3

Effekter av förvärv och avyttringar

–23

–0,2

99

1,0

–124

–1,6

Skatter avseende vinsthemtagningar inom koncernen

27

0,3

9

0,1

49

0,6

Andra permanenta effekter

17

0,2

176

1,9

125

1,6

Skatter hänförliga till tidigare perioder 1)

347

3,4

–58

–0,6

111

1,4

Förändring i ej redovisade uppskjutna skattefordringar 2)

23

0,2

–76

–0,8

48

0,6

Förändrade skattesatser

–47

–0,5

40

0,4

–5

–0,1

Summa

273

2,7

169

1,8

177

2,2

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatteskuld (+), aktuell skattefordran (–)

MSEK

2015

2014

2013

Värde vid periodens början

95

283

–172

Aktuell skattekostnad

2 017

1 990

2 097

KF Betald skatt

–2 208

–2 101

–1 741

Övriga förändringar

13

–111

92

Omräkningsdifferenser

38

34

7

Värde vid periodens slut

–45

95

283

BR varav aktuell skatteskuld

827

747

818

BR varav aktuell skattefordran

872

652

535

Betald skatt

Skattebetalningar av SCA-enheter i olika länder, betald skatt (–)

MSEK

2015

2014

2013

Land

 

 

 

Tyskland

–358

–271

–179

Frankrike

–306

–264

–116

Kina

–236

–51

–2

Mexiko

–121

–107

–37

Storbritannien

–115

–92

–20

Österrike

–100

–60

–96

Spanien

–90

–90

–80

Italien

–87

–77

–82

Belgien

–80

–91

–92

Sverige

–79

–65

–99

Övriga länder

–636

–933

–938

KF Summa

–2 208

–2 101

–1 741

Betald skatt per region 2015, % av koncernen

TB4:1 Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld (+), uppskjuten skattefordran (–)

MSEK

Värde vid periodens början

Upp­skjuten skatte­kostnad

Övriga föränd­ringar 4)

Omräk­nings­differenser

Värde vid periodens slut

3)

Utgående uppskjuten skatteskuld består av uppskjutna skattefordringar 1 063 (1 186; 948) MSEK och uppskjutna skatteskulder 11 076 (10 195; 10 531) MSEK.

4)

Övriga förändringar inkluderar uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital enligt IAS19 med 557 MSEK, IAS39 med 119 MSEK samt förändring i avsättningar för skatterisker med –290 MSEK.

Immateriella anläggningstillgångar

1 504

–139

–1

71

1 435

Materiella anläggningstillgångar

11 744

–281

25

–51

11 437

Finansiella anläggningstillgångar

–292

156

58

–11

–89

Omsättningstillgångar

–181

–86

–3

10

–260

Avsättningar

–1 293

455

342

–1

–497

Skulder

–440

–211

–23

19

–655

Skatte- och underskottsavdrag

–2 054

596

53

–1 405

Övrigt

21

33

–12

5

47

BR Summa 3)

9 009

523

386

95

10 013

Underskottsavdrag

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde på raden Skatte- och underskottsavdrag i sammanställning Uppskjuten skatteskuld enligt ovan.

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2015 till 2 649 (2 644; 2 572) MSEK. Livslängden avseende underskottsavdragen fördelas enligt tabell nedan.

I periodens förändring avseende ej aktiverade underskottsavdrag ingår 2 MSEK som har förfallit och 256 MSEK som har utnyttjats eller aktiverats. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 779 MSEK.

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats

Förfalloår

MSEK

2016

88

2017

286

2018

833

2019

28

2020 och senare

820

Obegränsad livslängd

594

Summa

2 649