E4. Finansiella skulder

RP Redovisningsprinciper

Huvudprincipen för redovisning av SCAs finansiella skulder är att de initialt värderas till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Transaktionskostnader redovisas linjärt över lånets löptid.

I de fall lån med fast ränta säkras med derivat redovisas både lånet och derivatet till verkligt värde s k säkring av verkligt värde. De långfristiga lån som är föremål för säkringsredovisning diskonteras till marknadsränta utan kreditspread. Räntederivatets kassaflöden diskonteras till samma marknadsränta som lånet och värderförändringarna möts i resultaträkningen.

Finansiella skulder

MSEK

2015

2014

2013

1)

Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med redovisat värde.

2)

Exklusive Vinda.

Kortfristiga finansiella skulder

 

 

 

Amorteringar inom 1 år

471

497

211

Obligationslån

7 445

4 177

1 021

Derivat

480

674

75

Lån med kortare löptid än 1 år

3 950

9 292

7 823

Förvärv av Vinda, se not F6

879

BR Summa 1)

12 346

14 640

10 009

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

 

 

 

Obligationslån

14 725

14 646

15 921

Derivat

123

31

296

Andra långfristiga lån med löptid > 1 år < 5 år

3 162

5 447

8 694

Andra långfristiga lån med löptid > 5 år

3 465

4 122

2 160

Förvärv av Vinda, se not F6

1 632

BR Summa

21 475

24 246

28 703

Summa finansiella skulder

33 821

38 886

38 712

Verkligt värde finansiella skulder

33 877

39 243

36 500 2)

Upplåning

SCA har ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 4 000 MEUR (36 522MSEK) för emissioner på den europeiska kapitalmarknaden. Den 31 december 2015 var nominellt 2 441 (2 043, 2 131) MEUR utestående med en löptid på 4,1 (3,4; 4,0) år.

Obligationslån

Emitterat

Förfall

Redovisat värde, MSEK

Verkligt värde, MSEK

Notes 1 800 MSEK

2016

1 766

1 766

Floating Rate Note 200 MSEK

2016

200

200

Notes 600 MEUR

2016

5 478

5 478

Notes 1 500 MSEK

2018

1 510

1 498

Notes 600 MSEK

2019

604

592

Notes 900 MSEK

2019

944

902

Green bond 1 500 MSEK

2019

1 499

1 523

Notes 300 MEUR

2020

2 729

2 713

Notes 500 MEUR

2023

4 786

4 898

Notes 300 MEUR

2025

2 654

2 592

Summa

 

22 170

22 162

SCA har ett svenskt och ett belgiskt företagscertifikatprogram som nyttjas för kort upplåning.

Företagscertifikatprogram 1)

Rambelopp

Emitterat MSEK

1)

Ingår i Lån med kortare löptid än 1 år i tabellen Finansiella skulder.

Företagscertifikat 15 000 MSEK

910

Företagscertifikat 400 MEUR

365

Summa

1 275

SCA har syndikerade bankfaciliteter i syfte att begränsa refinansieringsrisken och upprätthålla en likviditetsreserv. Kontrakterade bilaterala kreditlöften med banker utgör komplement till syndikeringarna.

Kreditfaciliteter

 

Nominellt

Förfall

Totalt MSEK

Utnyttjat MSEK

Outnyttjat MSEK

Syndikerade kreditlöften

1 000 MEUR

2019

9 131

9 131

 

1 000 MEUR

2020

9 131

9 131

Bilaterala kreditlöften

322 MSEK

2016

322

322

Summa

 

 

18 584

18 584

Förfalloprofil bruttolåneskuld

1) I bruttolåneskulden ingår upplupna räntor med 105 MSEK.

Efter tillägg för nettoavsättningar för pensioner och avdrag för likvida medel, räntebärande fordringar och kapitalplaceringsaktier var nettolåneskulden 29 478 (35 947, 33 919) MSEK. För beskrivning av hur SCA hanterar sin refinansieringsrisk hänvisas i Förvaltningsberättelsen.