D4. Varulager

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas främst genom tillämpning av först in - först ut -principen (FIFO) eller vägda genomsnittspriser. Anskaffningsvärdet för varulager och pågående arbeten innefattar kostnader för råvaror, direkt arbete, övriga direkta kostnader samt tillverkningsrelaterade omkostnader baserat på normalt kapacitetsutnyttjande.

Nettoförsäljningspriset är det beräknade försäljningspriset som erhålls vid normala affärstransaktioner med avdrag för beräknade marknadsförings- och försäljningskostnader.

Avverkningsrätter för rotstående skog värderas till kontraktspriser, vilka i genomsnitt inte överstigit det lägsta av nettoförsäljnings- eller anskaffningsvärde.

Varulager

MSEK

2015

2014

2013

Råvaror och förnödenheter

4 731

4 163

3 052

Reservdelar och förrådsartiklar

1 734

1 812

1 893

Varor under tillverkning

1 243

1 165

1 246

Färdiga varor

6 421

6 179

5 924

Avverkningsrätter

523

463

441

Förskott till leverantörer

9

11

23

BR Summa

14 661

13 793

12 579