Kommentarer till flerårsöversikt

Resultaträkningen

Nettoomsättning

År 2008 ökade omsättningen med 4 procent. SCAs europeiska förpackningsverksamhet omklassificerades till Avyttringsgrupp som innehas för försäljning med retroaktiv justering från och med 2010. Omsättningen minskade med 24 procent under 2010 främst på grund av omklassificeringen av den europeiska förpackningsverksamheten men också på grund av negativa valutaeffekter samt avyttring av den asiatiska förpackningsverksamheten. Nettoomsättningen för 2011 minskade med 2 procent. Under 2012 genomfördes en rad strategiska förvärv och avyttringar. Bland annat förvärvades Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och SCAs europeiska förpackningsverksamhet avyttrades. Nettoomsättningen för 2012 ökade med 5 procent. Under 2013 avyttrades den österrikiska tryckpappersanläggningen i Laakirchen samt de delar av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet som EU-kommissionen krävde att SCA skulle avyttra i samband med förvärvet 2012. Nettoomsättningen ökade med 4 procent. Från och med 2014 konsolideras det kinesiska hygienbolaget Vinda. Under 2014 ökade nettoomsättningen med 12 procent. 2015 ökade nettoomsättningen med 11 procent varav 5 procent var organisk försäljningstillväxt.

Rörelseresultat

Resultatet för Personliga hygienprodukter förbättrades under 2007. Under 2008 låg rörelseresultatet stabilt, medan det 2009 ökade med 11 procent. Under 2010 minskade resultatet. Högre volymer och sänkta kostnader kompenserade inte för ökade kostnader för råvaror och marknadsaktiviteter samt negativa valutaeffekter. Rörelseresultatet för 2011 minskade med 5 procent exklusive valutaeffekter jämfört med föregående år. Högre volymer och priser samt kostnadsbesparingar kompenserade inte för de ökade råvarukostnaderna. Under 2012 ökade rörelseresultatet med 20 procent jämfört med föregående år. Högre volymer och priser, förbättrad produktmix, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar låg bakom resultatförbättringen. Under 2013 ökade resultatet med 1 procent. Resultatet påverkades positivt av högre volymer, kostnadsbesparingar och förvärv. Investeringar i ökade marknadsaktiviteter ökade volymerna men belastade resultatet främst inom barnblöjor. Högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt. Under 2014 var rörelseresultatet i nivå med föregående år. Högre volymer, bättre pris/mix samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt, medan högre råvarukostnader och investeringar i marknadsaktiviteter påverkade resultatet negativt. Under 2015 ökade rörelseresultatet 13 procent där högre volymer och bättre pris/mix kompenserade för högre råvarukostnader och ökade investeringar i marknadsaktiviteter.

Mjukpappersverksamheten upplevde ett antal år med lägre priser, högre råvaru- och energikostnader samt negativa valutaeffekter. Under 2007 vände den negativa trenden och rörelseresultatet ökade. Från och med fjärde kvartalet 2007 ingår förvärvet av Procter & Gambles europeiska mjukpappersenhet. Under 2008 ökade resultatet främst till följd av förvärv samt högre priser och volymer. Under 2009 ökade resultatet till följd av högre priser och lägre råvarukostnader. Under 2010 minskade resultatet för Mjukpapper jämfört med föregående år på grund av kraftigt ökade råvarukostnader. Rörelseresultatet för 2011 ökade med 4 procent. Högre priser, förändrad produktmix samt ökade volymer påverkade positivt medan ökade råvaru- och distributionskostnader samt negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt. Under 2012 ökade rörelseresultatet med 47 procent. Högre priser, förbättrad produktmix, ökade volymer, förvärv, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar bidrog till resultatförbättringen. Resultatet för 2013 ökade med 21 procent. Resultatförbättringen berodde på förvärv, ökade volymer och kostnadsbesparingar. Under 2014 ökade rörelseresultatet med 16 procent till följd av högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar och förvärvet av kinesiska Vinda. Under 2015 ökade rörelseresultatet med 8 procent. Högre volymer, förbättrad pris/mix och kostnadsbesparingar kompenserade för högre kostnader för råmaterial som till största delen berodde på en starkare US dollar.

Förpackningar genomförde prishöjningar under 2007. SCA avyttrade den nordamerikanska förpackningsverksamheten under 2007. Rörelseresultatet minskade under 2008 på grund av den finansiella krisen och den lågkonjunktur som följde. Lågkonjunkturen fortsatte under 2009 och resultatet inom Förpackningar försämrades med 72 procent. Under 2010 avyttrades den asiatiska förpackningsverksamheten. Under 2012 avyttrades den europeiska förpackningsverksamheten och omklassificerades därmed till Avyttringsgrupp som innehas för försäljning med retroaktiv justering från och med 2010.

Skogsindustriprodukter förbättrade resultatet fram till 2007. Resultatförbättringen var främst en effekt av högre priser. Under 2008 minskade resultatet på grund av ökade energi- och råvarukostnader. Under 2009 ökade resultatet framförallt för tryckpapper, där högre priser samt lägre råvarukostnader och produktivitetsförbättringar bidrog positivt. Under 2010 ökade resultatet med 16 procent beroende på produktivitetsförbättringar samt genomförda prishöjningar inom massa och sågade trävaror. Under 2011 minskade resultatet främst på grund av högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter. Under 2012 minskade rörelseresultatet främst på grund av lägre priser och negativa valutaeffekter till följd av en starkare svensk krona. Under 2013 avyttrades den österrikiska tryckpappersanläggningen i Laakirchen. Resultatet ökade med 35 procent vilket berodde på kostnadsbesparingar, lägre råvarukostnader samt vinster på skogsbyten. Under 2014 ökade resultatet med 36 procent till följd av högre priser (inklusive valutaeffekter), högre volymer, lägre energikostnader samt kostnadsbesparingar. Under 2015 ökade resultatet med 4 procent, 17 procent exklusive vinster på skogsbyten.

Kassaflödesanalys

Totalt har 50 miljarder SEK investerats i expansion under den redovisade tioårsperioden, varav 29 miljarder SEK är hänförliga till företagsförvärv. Underhållsinvesteringar har uppgått till 41 miljarder SEK och har varit på en jämn nivå, cirka 4 procent, i förhållande till omsättningen.

Nyckeltal

Under den redovisade perioden har koncernens utdelning ökat från 4,00 SEK till föreslagna 5,75 SEK, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om cirka 4,6 procent per år. Föreslagen utdelning om 5,75 SEK per aktie är en ökning om 9,5 procent från föregående år.