F3. Joint venture och intresseföretag

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Samarbetsarrangemang

SCA klassificerar sina samarbetsarrangemang i joint venture eller gemensam verksamhet som senare presenteras i not F4.

Joint venture

Med joint venture avses företag där SCA tillsammans med andra parter genom avtal har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Ett joint venture ger de gemensamma ägarna rätt till investeringens nettotillgångar. Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att en nettopost inklusive goodwill redovisas per joint venture i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas en resultatandel som ”resultat från innehav i joint ventures”. Resultatandelen beräknas utifrån SCAs kapitalandel i respektive joint venture. De samarbetsarrangemang som redovisas enligt kapitalandelsmetoden värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Värdering av förvärvade tillgångar och skulder görs på samma sätt som för dotterföretag. SCAs enskilt största Joint Venture är Bunzl & Biach Gesellschaft m.b.H., Vienna som förser hygienverksamheten med råvaror.

Intresseföretag

Intresseföretag är företag där koncernen utövar ett betydande inflytande utan att det delägda företaget är ett dotterföretag eller ett samarbetsarrangemang. Normalt innebär detta att koncernen innehar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Redovisning av intresseföretag sker enligt kapitalandelsmetoden och de värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Värdering av förvärvade tillgångar och skulder görs på samma sätt som för dotterföretag och redovisat värde på intresseföretagen inkluderar eventuell goodwill och andra koncernjusteringar.

Koncernens andel av intresseföretagens resultat efter skatt som uppkommit i intresseföretag efter förvärvet redovisas på en rad i koncernens resultaträkning. Resultatandelen beräknas utifrån SCAs kapitalandel i respektive intresseföretag. Asaleo Care, Australien omklassificerades till intresseföretag i samband med att SCA gick ner i ägande vid börsintroduktionen på den australienska börsen.

Redovisade värden för joint ventures och intresseföretag

MSEK

2015

2014

2013

1)

I periodens nettoökning ingår koncernens andel av joint venture och intresseföretagens resultat efter skatt samt poster redovisade direkt i eget kapital (båda efter avdrag för eventuella innehav utan bestämmande inflytande), därutöver ingår justering för under perioden erhållen utdelning vilket uppgår till 11 (10; 27) MSEK för joint venture samt 125 (16; 30) MSEK för intresseföretagen.

Joint venture

 

 

 

Värde vid periodens början

122

837

771

Investeringar

129

10

Nettoökning i joint venture 1)

4

–165

–49

Omvärderingseffekt vid ändrad ägarandel

46

Omklassificering mellan dotterföretag och joint venture

37

Omklassificeringar mellan joint venture och intresseföretag

–8

–719

Omräkningsdifferenser

–4

40

22

Värde vid periodens slut

114

122

837

 

 

 

 

Intresseföretag

 

 

 

Värde vid periodens början

966

183

1 486

Investeringar

68

1

Företagsförvärv

58

Företagsförsäljningar

–13

Nettoökning i intresseföretag 1)

41

101

104

Nedskrivning av intresseföretag

–62

Omklassificering mellan intresseföretag och dotterföretag

–7

–72

–1 454

Omklassificeringar på grund av ändrad förvärvsbalans

–11

Omklassificeringar mellan joint venture och intresseföretag

8

719

Omräkningsdifferenser

–50

46

1

Värde vid periodens slut

964

966

183

BR TF3:1 Värde vid periodens slut joint venture och intresseföretag

1 078

1 088

1 020

Joint venture och intresseföretag

Redovisade joint venture och intresseföretag är främst verksamma inom skogsindustriområdet med undantag för Vinda och Asaleo Care Ltd som är verksamma inom mjukpapper och personliga hygienprodukter.

Asaleo Care Ltd

Från och med 2014 redovisas Asaleo Care Ltd, Australien som ett intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden efter att företaget introducerats på Australian Securities Exchange (ASX). I samband med börsintroduktionen minskades SCAs andel till 32,5 procent. Under 2015 genomförde bolaget ett återköpsprogram av aktier från marknaden som SCA inte deltog i, detta medförde att SCA’s andel av Asaleo Care ökade till 34,7 procent under sista kvartalet. Asaleo Care tillverkar och marknadsför mjukpapper för konsumenter och storförbrukare, barnblöjor, mensskydd och inkontinensprodukter. SCA har licensierat sina varumärken Tork och TENA till Asaleo Care för försäljning av dessa varumärken i Australien, Nya Zeeland och Fiji.

Vinda

2013 förvärvade SCA ytterligare andelar i Vinda och bolaget övergick till att bli ett dotterföretag, där SCA idag har ett ägande om 51,4 procent. Företaget är främst verksamt på marknaderna i Hongkong och Kina. Se även not F2.

Bunzl & Biach

Bunzl & Biach är ett joint venture som är verksamt inom returpappersmarknaden och förser SCAs hygienverksamhet med råvaror.

TF3:1 Joint ventures och intresseföretag, 100 procent av verksamheten

 

Joint ventures

 

Intresseföretag

 

 

 

 

Bunzl & Biach

 

Asaleo Care Ltd

 

Vinda

Total

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013 1)

 

 

 

2013 2)

2015

2014

2013

1)

Asaleo Care redovisades som joint venture 2013, efter börsintroduktion 2014 klassificerades företaget om till intresseföretag då SCA minskade sin ägarandel.

2)

SCA ökade sitt innehav i bolaget Vinda vid årsskiftet 2013 till 51,4% av rösterna, detta omklassificerade företaget från att tidigare konsoliderats som ett intresseföretag till att nu konsolideras som ett dotterföretag.

Summerad resultaträkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

852

776

719

 

3 946

3 890

3 943

 

 

 

5 706

4 798

4 666

10 368

Avskrivningar

–11

–9

 

–169

–154

–172

 

 

 

–9

–180

–163

–181

Rörelseresultat

31

20

16

 

736

375

486

 

 

 

598

767

395

1 100

Ränteintäkter

 

3

 

 

 

3

3

3

Räntekostnader

 

–64

–153

–231

 

 

 

–51

–64

–153

–282

Övriga finansiella poster

3

1

1

 

–3

–208

–54

 

 

 

37

–207

–16

Skattekostnad

–8

–6

–4

 

–193

5

–56

 

 

 

–109

–201

–1

–169

Periodens resultat

26

16

13

 

479

18

145

 

 

 

456

505

34

614

Periodens övriga totalresultat

–1

 

–49

106

79

 

 

 

118

–50

106

197

Periodens totalresultat

25

16

13

 

430

124

224

 

 

 

574

455

140

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerad balansräkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

106

53

56

 

3 343

3 555

3 020

 

 

 

 

3 449

3 608

3 076

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Likvida medel

10

55

43

 

214

226

314

 

 

 

 

224

281

357

Övriga omsättningstillgångar

93

98

89

 

1 159

1 161

998

 

 

 

 

1 252

1 259

1 087

Summa tillgångar

209

206

188

 

4 716

4 942

4 332

 

 

 

 

4 925

5 148

4 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

50

48

52

 

1 792

1 723

2 413

 

 

 

 

1 842

1 771

2 465

Övriga långfristiga skulder

47

46

39

 

181

78

239

 

 

 

 

228

124

278

Kortfristiga finansiella skulder

 

24

5

18

 

 

 

 

24

5

18

Övriga kortfristiga skulder

16

18

9

 

668

658

711

 

 

 

 

684

676

720

Summa skulder

113

112

100

 

2 665

2 464

3 381

 

 

 

 

2 778

2 576

3 481

Nettotillgångar

96

94

88

 

2 051

2 478

951

 

 

 

 

2 147

2 572

1 039

Koncernens andel av nettotillgångar

47

46

43

 

711

806

476

 

 

 

 

758

852

519

Justering till verkligt värde

56

66

51

 

119

43

258

 

 

 

 

175

109

309

Redovisat värde av företagen

103

112

94

 

830

849

734

 

 

 

 

933

961

828

Redovisat värde för övriga joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

9

Redovisat värde för övriga intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

117

183

BR TF3:2 Redovisat värde för joint ventures och intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 078

1 088

1 020

Marknadsvärde vid periodens slut

 

 

 

 

5 495

6 402

 

 

 

 

10 834

 

 

 

TF3:2 Redovisade värden för joint ventures och intresseföretag

Bolagsnamn

Organisations­nummer

Säte

Kapital­andel 2015-12-31, %

Kapital­andel 2014-12-31, %

Kapital­andel 2013-12-31, %

Redovisat värde
2015-12-31, MSEK

Redovisat värde
2014-12-31, MSEK

Redovisat värde
2013-12-31, MSEK

Joint Venture

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunzl & Biach GmbH

FN79555v

Wien, Österrike

49

49

49

103

112

94

Asaleo Care Ltd

61 154 461 300

Melbourne, Australien

50

734

Övriga

 

 

 

 

 

11

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

Asaleo Care Ltd

61 154 461 300

Melbourne, Australien

35

33

830

849

Övriga

 

 

 

 

 

134

117

183

BR TF3:1 Redovisat värde vid periodens slut

 

 

 

 

 

1 078

1 088

1 020