Ordlista

CTMP (kemisk termomekanisk massa) en högutbytesmassa som produceras genom uppvärmning och mekanisk sönderdelning i raffinörer av kemiskt förbehandlad barrved.

FSC® – Forest Stewardship Council en internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk, som har utvecklat principer som kan användas för certifiering av skogsförvaltning och som tillåter FSC-märkning av produkter av ved som kommer från FSC-certifierade skogar.

Kraftliner ytskiktet i wellpapp baserat på färsk vedfiber.

LWC-papper (Light Weight Coated) är ett bestruket papper med högt innehåll av mekanisk massa. Det används för kvalitetstidskrifter och reklamtryck med höga krav på färgtryck.

Mjukpapper för konsumenter utgörs exempelvis av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter och näsdukar.

Mjukpapper för storförbrukare mjukpapper som säljs till storförbrukare såsom sjukhus, restauranger, hotell, kontor och industri.

M3f eller m3fub fastkubikmeter under bark. Avser trädstammens volym exklusive bark och topp. Används vid bland annat avverkning och handel.

M3sk skogskubikmeter avser volymen av hela trädstammen inklusive bark och topp, men exklusive grenar. Används för att beskriva skogsbeståndet av rotstående skog. Även tillväxt anges i skogskubikmeter.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Ett internationellt skogscertifieringssystem.

Personliga hygienprodukter definieras här som inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd.

Produktiv skogsmark mark med en produktionskapacitet som överstiger 1 m3 skog per hektar och år.

Sulfatmassa massa från vedfiber som behandlas kemiskt, vanligtvis genom kokning.

Superabsorbenter samlingsnamn för ett antal syntetiska absorberande material baserade på polymerer. Viktigt material i personliga hygienprodukter såsom blöjor och bindor.

Sågade trävaror sågat virke i olika storlekar för till exempel till möbeltillverkning och snickeriindustri eller till byggnadsvirke.