M10. Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

MSEK

2015

2014

TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

596

419

Övriga rörelseskulder

53

77

BR Summa

649

496

TF10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK

2015

2014

Upplupna räntekostnader

268

261

Upplupna sociala kostnader

36

26

Upplupen semesterlöneskuld

18

11

Övriga skulder till personal

84

59

Övriga poster

190

62

Summa

596

419