Årsredovisning 2016

SCAs vision är att öka välbefinnande genom ledande
lösningar inom hygien och hälsa

SCA

Vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar
inom hygien och hälsa

Affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster

NETTOOMSÄTTNING 2016

117 314

MSEK

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT 2016

13 989

MSEK

Exklusive jämförelsestörande poster

FÖRSÄLJNING I CIRKA

100

LÄNDER

MEDARBETARE

46 429

Per den 31 december 2016

Vd-ord

Två starka verksamheter med attraktiva erbjudanden

– spännande framtid för hygien- och skogsindustriverksamheterna

2016 var ett händelserikt år för SCA. Vi initierade ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett hygienbolag och ett skogsindustribolag. Under året vidareutvecklade vi vår strategi och skapade en ny vision. Förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes och integrerades på ett framgångsrikt sätt. Vi stärkte vårt samarbete med Vinda för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet. Under slutet av året ingick vi avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical. Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Genom ett framgångsrikt innovationsarbete förbättrade vi våra kund- och konsumenterbjudanden och stärkte våra marknadspositioner inom många produktsegment. Dessutom fortsatte vi att effektivisera värdekedjan och åtgärda underpresterande marknadspositioner.

Läs mer

Magnus Groth
Vd och koncernchef

Året i korthet

Nettoomsättning

117.314 MSEK

Justerat rörelseresultat1)

13.989 MSEK

Rörelsens kassaflöde

10.382MSEK

Organisk försäljning

+2 %

Justerad rörelsemarginal1)

11,9 %

Resultat per aktie

7,93 SEK

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning per region 2016

Läs mer

SCAs affärsområden

Personliga hygienprodukter

SCA är en globalt ledande aktör inom personliga hygienprodukter. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Inom dessa produktsegment erbjuder SCA dessutom produkter som våtservetter, tvål, lotion, barnoljor och bomullsrondeller. Produkterna säljs under SCAs globala och regionala varumärken som Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning, apotek och vårdinstitutioner.

Läs mer

Mjukpapper

SCA är en globalt ledande aktör inom mjukpapper. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter. Inom mjukpapper för konsumenter säljs produkterna till detaljhandeln både under SCAs egna varumärken, som till exempel Lotus, Regio, Tempo och Zewa, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA, under det globalt ledande varumärket Tork, kompletta hygienlösningar med till exempel toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik, service och underhåll till bland annat institutioner och företag. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning och distributörer.

Läs mer

Skogsindustriprodukter

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skogsmark och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil. SCAs skogstillgång är en unik växande resurs som utgör kärnan i affärsområdets verksamhet och som möjliggör försörjning av vedråvara och energi till konkurrenskraftig kostnad till bolagets skogsindustriverksamhet. Bolaget har en välintegrerad värdekedja med produktionsanläggningar i anslutning till skogsinnehavet. SCA utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.

Läs mer

Hygiene Matters

Hygiene Matters – ett initiativ för att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande

Bristande hygien och sanitet står i vägen för miljontals människors hälsa och välbefinnande samt försörjning och utveckling. SCA har samlat kunskaper och initierat samtal om hygienens roll och betydelse under många år och via Hygiene Matters-initiativet sedan 2008. Med Hygiene Matters-initiativet vill SCA öka medvetenheten om vikten av hygien och dess koppling till hälsa och välbefinnande samt bryta tabun kring frågor som menstruation och hygien. Med SCAs affärsmodell och hygienlösningar bidrar SCA till att höja hygienstandarden i världen.

Två bärande områden i Hygiene Mattersinitiativet är en global konsumentundersökning och rapporten Hygiene Matters. Rapporten 2016/2017 tar upp det ekonomiska värdet av att investera i hygien, att bryta tabun och stigman som omger menstruation och inkontinens samt innovativa lösningar för framtiden. För första gången togs rapporten fram i samverkan med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). WSSCC är det enda FN-organ som enbart arbetar med sanitet- och hygienfrågor.

Läs mer