SCA-aktien

SCA-aktien är noterad och handlas på börsen Nasdaq Stockholm och som depåbevis (ADR nivå 1) i USA genom Deutsche Bank. Sista betalkurs 2016 för SCAs B-aktie på Nasdaq Stockholm var 257,30 (246,50) SEK. SCAs börsvärde per den 31 december 2016 uppgick till 181 (173) miljarder SEK. Under 2016 steg aktiekursen för SCAs B-aktie med 4 procent. Motsvarande period steg OMX Stockholm 30 index med 5 procent. Den högsta slutkursen för SCAs B-aktie under året var 274,70 SEK, vilken noterades den 11 juli. Den lägsta noteringen var 225,10 SEK från den 8 januari. Den föreslagna utdelningen är 6,00 (5,75) SEK per aktie, se vidare under Utdelning och utdelningspolicy.

Index

På börsen Nasdaq Stockholm ingår SCA bland annat i OMX Stockholm 30 index, OMX Nordic 40 och inom sektorn Personal & Household Goods inom Consumer Goods. Förutom de index som är direkt knutna till Stockholmsbörsen finns SCA med i andra index som exempelvis FTSE Eurofirst Index och FTSE Global Equity Index. Inom MSCI ingår SCA i Household Products inom Consumer Staples. SCA finns också representerat i hållbarhetsindex som FTSE4Good, OMX GES Sustainability Sweden PI och OMX GES Sustainability Nordic PI.

Likviditet

Under 2016 omsattes det på Nasdaq Stockholm cirka 415 (540) miljoner SCA-aktier, motsvarande ett värde av cirka 105 (119) miljarder SEK. Dagsomsättningen för SCA på Nasdaq Stockholm uppgick i genomsnitt till cirka 1,6 miljoner aktier, motsvarande ett värde av cirka 415 (474) MSEK. Under året omsatte handeln vid BATS Chi-X cirka 227 miljoner SCA-aktier, handeln vid Turquoise cirka 87 miljoner SCA-aktier och handeln vid övriga handelsplatser cirka 17 miljoner SCA-aktier.

Ägande

Aktiekapitalet ägs till 42 (36) procent av svenskregistrerade ägare och 58 (64) procent av utländska ägare. Den största andelen av de utlandsregistrerade ägarna återfinns i USA och Storbritannien. Av SCAs aktieägare gör minst 13 procent en utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning per aktie

SCA strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna. Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 (5,75) SEK per aktie för verksamhetsåret 2016. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,4 procent. Utdelningen 2016 motsvarar en direktavkastning på 2,3 procent, beräknat på SCAs aktiekurs vid utgången av året.

Incitamentsprogram

SCAs incitamentsprogram är utformade för att bidra till att skapa värde för aktieägarna. Programmet för ledande befattningshavare består av två komponenter varav den ena är kopplad till SCA-aktiens totalavkastning jämförd med ett index som består av SCAs största globala konkurrenter. För ytterligare information om programmets utformning, se not C3 (Ersättning till ledande befattningshavare).