G3. Eventualförpliktelser och ställda panter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns en möjlig eller faktisk förpliktelse till följd av inträffade händelser som inte redovisas som skuld eller avsättning, då det antingen är osannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller då beloppet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Eventualförpliktelser

MSEK

2016

2015

2014

Borgensförbindelser för:

 

 

 

intresseföretag

13

15

17

kunder och övriga

55

54

51

Skattetvister

1 302

1 554

Övriga eventualförpliktelser

227

256

262

Summa

295

1 627

1 884

Avsättning för övriga ansvarsförbindelser ovan avser återvinningsavgifter/skatter för emballage i Frankrike där kravet är föremål för rättslig prövning.

SCA genomförde 2000 en leasingtransaktion med amerikanska banker som motparter. Transaktionen avsåg Östrands massafabrik i Timrå, Sverige. Löptiden för transaktionen var ursprungligen 30 år. Under januari 2017 har SCA avvecklat denna transaktion utan ekonomiska konsekvenser. Vid transaktionstillfället var nuvärdet av de hyresbelopp som SCA åtagit sig att betala cirka 4 miljarder SEK (442 MUSD). Av detta belopp placerades ett belopp motsvarande 3,6 miljarder SEK, enligt avtal, dels på konton i bank, dels i amerikanska värdepapper, som vid avtalstillfället hade rating AA respektive AAA. Värdet av utestående depositioner och amerikanska värdepapper uppgick till 2,7 miljarder SEK per 31 december 2016. SCA stod för kreditrisken gentemot depåbanken. Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner har sedan 2000 nettoredovisats i balansräkningen.

SCA genomförde under 2007 en transaktion konstruerad som en ”sale and leaseback” med en europeisk bank avseende den nya sodapannan vid kraftlinerfabriken i Obbola, Sverige. Avtalets ursprungliga löptid var 25 år med rätt för SCA att utan ekonomiska konsekvenser avbryta transaktionen år 2023. Nuvärdet av SCAs framtida hyresbelopp uppgick till 671 MSEK vilket belopp har investerats i ett värdepapper med rating A utgivet av motparten och deponerats i en svensk bank med uppdrag att ombesörja hyresbetalningar under avtalets löptid. Skulle motpartens rating falla under BBB–, har SCA rätt att, utan ekonomiska konsekvenser, avbryta transaktionen i förtid. Om SCA på grund av extraordinära händelser (av force majeure-karaktär) väljer att inte fullgöra, eller inte kan fullgöra, hyresavtalen är SCA skyldigt att ersätta motparten för den skada som därvid må uppkomma. Ersättningen varierar över löptiden och kan uppgå till maximalt 11 procent av transaktionsbeloppet. SCA disponerar anläggningen utan operativa inskränkningar. Leasingavtalet och depåarrangemanget har sedan 2007 nettoredovisats i SCAs balansräkning.

SCA har ett tioårigt prisbestämt avtal med en norsk elleverantör omfattande leverans av el motsvarande cirka 17 procent av SCA Graphic Sundsvalls beräknade förbrukning. Avtalet trädde i kraft under 2009.

Ställda panter

 

Panter avseende finansiella skulder

Övrigt

Total

MSEK

2016

2015

2014

Skulder för vilka vissa av dessa panter ställts som säkerhet uppgick till 0 (5; 5) MSEK.

Fastighetsinteckningar

7

7

11

11

Företagsinteckningar

35

20

55

52

56

Övrigt

130

130

430

414

Summa

42

150

192

493

481