Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

2016

2015

2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 556

13 989

11 885

Justeringsposter

 

 

 

Löpande investeringar

–5 181

–4 162

–3 737

Upplupna räntor

8

64

1

Övrigt

–1

–1

Rörelsens kassaflöde enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

10 382

9 890

8 149

Kassaflöde från investeringsverksamheten

MSEK

2016

2015

2014

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–12 972

–4 809

–6 042

Justeringsposter

 

 

 

Löpande investeringar

5 181

4 162

3 737

Utbetalning av lån till utomstående

186

Försäljning av värdepapper

–2 046

Återbetalning av lån från utomstående

–141

–177

Nettolåneskuld i förvärvade och avyttrade företag

–2 128

174

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–50

–11

–173

Finansiell skuld (tilläggsköpeskilling) vid förvärv

–9

Investeringar via finansiell leasing

–264

Övrigt

1

1

Kassaflöde från strategiska investeringar och avyttringar enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

–10 373

–2 889

–2 118

Periodens kassaflöde

MSEK

2016

2015

2014

Periodens kassaflöde

–708

1 327

–228

Justeringsposter

 

 

 

Amortering av lån

15 614

15 039

5 819

Upptagna lån

–16 165

–11 100

–3 485

Utbetalning av lån till utomstående

186

Försäljning av värdepapper

–2 046

Återbetalning av lån från utomstående

–141

–177

Nettolåneskuld i förvärvade och avyttrade verksamheter

–2 128

174

Finansiell skuld (tilläggsköpeskilling) vid förvärv

–9

Investeringar via finansiell leasing

–264

Upplupna räntor

8

64

1

Nettokassaflöde enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

–3 784

3 098

2 467