M4. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

MSEK

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

20

Ackumulerade avskrivningar

–20

Planenligt restvärde

0

 

 

 

Värde vid periodens början

0

0

Investeringar

Försäljningar och utrangeringar

0

Periodens avskrivningar

0

0

BR Värde vid periodens slut

0