D7. Övriga avsättningar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Avsättningar redovisas i koncernens balansräkning när det finns ett legalt eller informellt åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att utbetalningar kommer att krävas för att reglera åtagandet. Det krävs också att det belopp som ska utbetalas kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningen värderas till nuvärdet av de förväntade utgifterna för att reglera åtagandet.

En reserv för omstruktureringsåtgärder redovisas när koncernen har fastställt en detaljerad plan och där antingen genomförandet har påbörjats eller huvuddragen av åtgärderna har kommunicerats med berörda parter. Omstruktureringskostnader omfattar bland annat kostnader för stängning av fabriker, nedskrivning av produktionsmaskiner eller kostnader för minskning av personal.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

Storleken på de avsättningar som gjorts avseende pågående nationella konkurrensutredningar är baserad på bolagets bästa bedömning gjord i samråd med lokal expertis inom området. Avseende skatterisker så är även de baserade på SCAs bästa bedömning som oftast görs i samråd med lokal skattexpertis.

Övriga avsättningar

MSEK

Effektivi­serings­program

Skatte­risker

Miljö

Legala tvister

Övriga

Summa

Värde vid periodens början

581

784

92

48

386

1 891

Avsättningar

738

91

76

1 173

95

2 173

Ianspråkstaganden

–402

–358

–72

–312

–41

–1 185

Omklassificeringar

–14

96

–67

15

Upplösningar

–28

–2

–2

–40

–72

Omräkningsdifferenser

28

3

–2

6

3

38

Värde vid periodens slut

917

520

78

1 009

336

2 860

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningarna består av:

 

 

 

 

 

 

BR Kortfristig del

 

 

 

 

 

1 447

BR Långfristig del

 

 

 

 

 

1 413

Fördelning av övriga avsättningar på förfallotider

Av periodens avsättningar för Miljö avser 75 MSEK skuld för utsläpp av koldioxid, vilka kommer att betalas ut under 2017. Av effektiviseringsprogrammens avsättningar har 402 MSEK betalats ut under 2016. Avsättningarna för effektiviseringsprogram karaktäriseras av personalkostnader och stängningskostnader i samband med omstruktureringsåtgärder. Skatterisker består främst av en skattetvist hänförlig till Danmark. Legala tvister består huvudsakligen av reserver avseende konkurrensärenden, vilka främst är hänförliga till Polen, Chile, Ungern och Spanien. Under året har även avsättning och utbetalning gjorts avseende ett konkurrensärende i Colombia. Avsättningarna för legala tvister har påverkats av omklassificering mellan kategorierna. Övriga avsättningar består främst av reserver i samband med tidigare avyttringar av verksamheter, reservering för slutreglering av en tidigare gjord investering och reserv avseende eventuellt tillkommande emballagekostnader.