Två starka verksamheter med attraktiva erbjudanden

– spännande framtid för hygien- och skogsindustriverksamheterna

2016 var ett händelserikt år för SCA. Vi initierade ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett hygienbolag och ett skogsindustribolag. Under året vidareutvecklade vi vår strategi och skapade en ny vision. Förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes och integrerades på ett framgångsrikt sätt. Vi stärkte vårt samarbete med Vinda för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet. Under slutet av året ingick vi avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical. Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Genom ett framgångsrikt innovationsarbete förbättrade vi våra kund- och konsumenterbjudanden och stärkte våra marknadspositioner inom många produktsegment. Dessutom fortsatte vi att effektivisera värdekedjan och åtgärda underpresterande marknadspositioner.

Starkt resultat

Nettoomsättningen och det justerade rörelseresultatet1) ökade med 2 respektive 7 procent under året. Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent under 2016 och påverkades av en delvis utmanande marknadssituation för hygienprodukter och kapacitetsneddragningar. Det justerade rörelseresultatet1), exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 8 procent och den justerade rörelsemarginalen1) ökade med 0,6 procentenheter och uppgick till 11,9 procent. Den justerade avkastningen på sysselsatt kapital1) uppgick till 12,5 procent och det operativa kassaflödet ökade med 16 procent. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 SEK per aktie.

Initierat arbete för att dela upp SCA

SCA har under ett par decennier ökat hygienverksamhetens andel av koncernens omsättning. Under 2016 svarade hygienverksamheten för 86 procent och skogsindustriverksamheten för 14 procent av koncernens omsättning. Våra hygien- och skogsindustriverksamheter är två starka verksamheter med attraktiva erbjudanden inom sina respektive områden. Synergierna mellan verksamheterna har minskat under åren och är idag begränsade. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende tillgång till kapital. Det känns därför som ett naturligt steg att föreslå årsstämman 2017 att dela upp SCA-koncernen i två noterade bolag; ett hygienbolag och ett skogsindustribolag.

Reserveringar avseende skattemål och konkurrensmål

Under året reserverade vi 1 300 MSEK för pågående skattemål i Sverige och Österrike. Nyligen avgivna domar i liknande mål tyder på att praxis ändrats och därför gjorde vi denna reservering. Vi reserverade även 1 090 MSEK för pågående konkurrensmål i Chile, Colombia, Polen, Spanien och Ungern. Dessa mål avser i allt väsentligt tidsperioden mellan 2000–2013. Vi tolererar inte någon form av otillåtet samarbete med konkurrenter och vi arbetar intensivt med att minimera riskerna för oetiskt beteende, bland annat genom utbildning av medarbetare i konkurrenslagstiftning.

Öka välbefinnandet i världen

SCAs vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Hälsa, välbefinnande och sanitet är några av grundpelarna i Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling, mål som vi aktivt stödjer. Målen syftar till att bidra till en bättre värld men skapar även affärsmöjligheter på befintliga och nya marknader. Vi har kunskapen, erfarenheten, produkterna, lösningarna och engagemanget för att bidra till att förbättra hygienstandarden i världen och bryta tabun kring områden som menstruation och inkontinens. I september lanserade vi vår femte Hygiene Matters-rapport som syftar till att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande. Rapporten baseras på en global undersökning och lanserades i samband med Förenta Nationernas generalförsamlings session i New York. Vi samarbetar även med United Nations Foundation som syftar till att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling.

Innovationer stärker vårt erbjudande

Vi är ett bolag som finns nära kunder och konsumenter, vilket gör att vi kan omvandla kund- och konsumentinsikter till produkter och lösningar som möter befintliga och nya behov. Vår satsning på digitalisering inom många områden, inte minst inom e-handel, har fortsatt. Kunder och konsumenter uppskattar att kunna handla online, exempelvis våra inkontinensprodukter, vilket är praktiskt, lätt och diskret. Under 2016 lanserade vi 23 innovationer som förbättrat vårt erbjudande och stärkt våra marknadspositioner och varumärken. Innovationer lanserades inom mjukpapper för konsumenter, bland annat under varumärkena Lotus, Plenty, Regio, Tempo och Zewa, inom mensskydd, bland annat under varumärkena Bodyform, Libresse och Nosotras, inom barnblöjor under varumärkena Drypers och Libero samt inom mjukpapper för storförbrukare och inkontinensprodukter under de två världsledande varumärkena Tork och TENA. Vi vill bidra till ett cirkulärt samhälle där resursåtgång och avfall ska minimeras och slutna eller nya kretslopp skapas. För att få inspiration till nya innovationer och affärslösningar har vi gått med i Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation som har till syfte att verka för en cirkulär ekonomi.

Genom ett framgångsrikt innovationsarbete förbättrade vi våra kund- och konsumenterbjudanden och stärkte våra marknadspositioner inom många produktsegment. Dessutom fortsatte vi att effektivisera värdekedjan och åtgärda underpresterande marknadspositioner.”

Värdeskapande förvärv och investering

I slutet av året ingick vi avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 3402) MEUR. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. Medicinteknikbolaget delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som vår inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, vilket möjliggör högre tillväxt genom korsvis försäljning. Transaktionen är villkorad av godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Förvärvet av Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes under året och arbetet med att integrera verksamheten går enligt plan. Efter förvärvet är SCA den näst största aktören inom mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden.

Vår investering i fördubblad massaproduktion vid Östrands massabruk i Sverige fortgår som planerat. Fram till den sista december 2016 hade vi investerat 2,6 miljarder SEK av de planerade cirka 7,8 miljarder SEK. Produktionsstart planeras till andra kvartalet 2018. Investeringen kommer ge anläggningen en kostnadsposition och miljöprestanda i världsklass.

Åtgärder för förbättrad lönsamhet på tillväxtmarknader

I slutet av året beslutade vi att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning tyvärr att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Vi prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där vi redan har starka marknadspositioner.

Vårt arbete med att åtgärda svaga marknadspositioner har fortsatt under året. Vår mexikanska barnblöjverksamhet har haft en svag marknadsposition och otillfredsställande lönsamhet under en längre tid, vilket ledde fram till beslutet att avveckla verksamheten. För vår övriga hygienverksamhet är Mexiko en högprioriterad marknad.

Under året slutfördes avyttringen av SCAs hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea till Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Transaktionen stärker samarbetet mellan SCA och Vinda, och gör det möjligt för oss att ytterligare dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

I Brasilien invigde vi vår nya produktionsanläggning för inkontinensprodukter, vilket stärker konkurrenskraften.

Fortsatt effektiviseringsarbete

Arbetet med effektiviseringar och kostnadsbesparingar fortsatte under året. Vi lanserade Tissue Roadmap, vilket är en tioårig plan för att effektivisera produktionen och öka kapitaleffektiviteten för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. I linje med planen har vi under året avvecklat en anläggning i Spanien och genomfört omstruktureringsåtgärder vid två anläggningar i Frankrike.

Avslutningsvis

2017 är våra viktigaste prioriteringar att fortsätta att växa med god lönsamhet och samtidigt på ett bra sätt genomföra de initiativ som påbörjats de senaste åren. Jag ser en spännande framtid för såväl hygien- som skogsindustriverksamheten. Större insikt om att jordens tillgångar är begränsade gynnar förnybara produkter som massa, sågade trävaror och pappersprodukter. Ökad medvetenhet om hur hygien, hälsa och välbefinnande hör ihop, i kombination med en växande och åldrande befolkning, leder till ökad efterfrågan på hygienprodukter, produkter vi alla behöver varje dag.

Magnus Groth
Vd och koncernchef

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Beräknad per 31 december 2016.