Finansiell ställning

Tillgångar och sysselsatt kapital

Koncernens totala tillgångar ökade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 165 748 (152 372) MSEK. Anläggningstillgångar ökade med 13 503 MSEK jämfört med föregående år till 124 745 MSEK, varav materiella anläggningstillgångar ökade med 8 303 MSEK till 92 954 MSEK och immateriella anläggningstillgångar ökade med 4 155 MSEK till 27 007 MSEK. Löpande och strategiska investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9 798 MSEK och årets avskrivningar till 5 861 MSEK.

Omsättningstillgångar minskade med 127 MSEK till 41 003 (41 130) MSEK. Rörelsekapitalet uppgick till 6 883 (8 167) MSEK. Det sysselsatta kapitalet var 9 procent högre och uppgick till 114 880 (105 169) MSEK. Fördelningen av det sysselsatta kapitalet per valuta framgår av tabellen nedan.

Värdet i svenska kronor av koncernens utländska nettotillgångar uppgick vid årets slut till 61 009 MSEK. Föregående år uppgick koncernens utländska nettotillgångar till 62 196 MSEK.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid årets utgång till 79 519 (75 691) MSEK. Periodens resultat ökade eget kapital med 6 012 (7 452) MSEK medan utdelning till aktieägare minskade eget kapital med 4 228 (3 903) MSEK. Eget kapital minskade till följd av marknadsvärdering av pensionstillgångar samt uppdateringar av de antaganden och bedömningar som påverkar värderingar av pensionsskulden, netto med 1 114 MSEK efter skatt. Värdering av finansiella instrument till marknadsvärde ökade det egna kapitalet med 564 MSEK efter skatt. Valutakursförändringar, inklusive effekterna från säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, efter skatt, ökade eget kapital med 2 312 MSEK. Eget kapital ökade till följd av en riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande i Vinda med 431 MSEK och minskade på grund av förvärv av innehav utan bestämmande inflytande med 156 MSEK. Övrigt ökade eget kapital med 7 MSEK.

Finansiering

Koncernens räntebärande bruttolåneskuld uppgick vid årets slut till 36 716 (33 822) MSEK. Löptiden var 3,9 (3,4) år.

Nettolåneskulden uppgick vid årets slut till 35 361 (29 478) MSEK. Nettokassaflödet ökade nettolåneskulden med 3 784 MSEK. Marknadsvärdering av pensionstillgångar samt uppdateringar av de antaganden och bedömningar som påverkar värderingen av pensionsskulden, netto tillsammans med marknadsvärdering av finansiella instrument, ökade nettolåneskulden med 1 526 MSEK. Marknadsvärderingseffekten är till största del hänförbar till antaganden om lägre diskonteringsräntor som ökar pensionsskulden. Valutakursförändringar ökade nettolåneskulden med 573 MSEK.

Nyckeltal

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,44 (0,39). Exklusive pensionsskulden uppgick skuldsättningsgraden till 0,39 (0,36). Synlig soliditet uppgick till 44 (46) procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital och eget kapital1) uppgick till 12,5 (12,0) respektive 11,0 (11,6) procent. Kapitalomsättningshastigheten uppgick till 1,05 (1,06) gånger. Rörelsekapitalet uppgick vid årets slut till 6 (7) procent av nettoomsättningen.

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Koncernens sysselsatta kapital per valuta, MSEK

 

2016

%

2015

%

2014

%

EUR

25 420

22

24 097

23

31 037

29

SEK

39 661

35

39 464

38

36 337

33

USD

14 419

13

7 124

7

7 192

7

GBP

4 783

4

4 879

5

5 452

5

Övriga

30 597

26

29 605

27

28 801

26

Summa

114 880

100

105 169

100

108 819

100

Balansräkning koncernen

MSEK

2016

2015

2014

Immateriella tillgångar

27 007

22 852

23 680

Materiella anläggningstillgångar

62 184

54 532

56 345

Biologiska tillgångar

30 770

30 119

29 685

Övriga anläggningstillgångar

4 784

3 739

5 775

Summa anläggningstillgångar

124 745

111 242

115 485

Omsättningstillgångar

41 003

41 130

39 251

Summa tillgångar

165 748

152 372

154 736

Eget kapital

79 519

75 691

72 872

Långfristiga skulder

50 274

36 481

40 347

Kortfristiga skulder

35 955

40 200

41 517

Summa eget kapital och skulder

165 748

152 372

154 736

Rörelsekapital

6 883

8 167

8 350

Sysselsatt kapital

114 880

105 169

108 819

Nettolåneskuld

35 361

29 478

35 947

Nettolåneskuld, skuldsättningsgrad och skuldbetalningsförmåga

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital och eget kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Sysselsatt kapital, andel av koncernen