Kommentarer till flerårsöversikt

Resultaträkningen

Nettoomsättning

År 2008 ökade omsättningen med 4 procent. SCAs europeiska förpackningsverksamhet omklassificerades till Avyttringsgrupp som innehas för försäljning med retroaktiv justering från och med 2010. Omsättningen minskade med 24 procent under 2010 främst på grund av omklassificeringen av den europeiska förpackningsverksamheten men också på grund av negativa valutaeffekter samt avyttring av den asiatiska förpackningsverksamheten. Under 2012 genomfördes en rad strategiska förvärv och avyttringar. Bland annat förvärvades Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och SCAs europeiska förpackningsverksamhet avyttrades. Nettoomsättningen för 2012 ökade med 5 procent. Under 2013 avyttrades den österrikiska tryckpappersanläggningen i Laakirchen samt de delar av Georgia Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet som EU-kommissionen krävde att SCA skulle avyttra i samband med förvärvet 2012. Nettoomsättningen ökade med 4 procent. Från och med 2014 konsolideras det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda med retroaktivitet för 2012 och 2013. Under 2014 ökade nettoomsättningen med 12 procent. 2015 ökade nettoomsättningen med 11 procent varav 5 procent var organisk försäljningstillväxt. 2016 förvärvades det nordamerikanska mjukpappersföretaget Wausau Paper Corp., och nettoomsättningen ökade med 2 procent varav 2 procent var organisk.

Rörelseresultat

Resultatet för Personliga hygienprodukter låg stabilt 2008, medan det 2009 ökade med 11 procent. Under 2010 minskade resultatet. Rörelseresultatet för 2011 minskade med 5 procent exklusive valutaeffekter jämfört med föregående år. Högre volymer och priser samt kostnadsbesparingar kompenserade inte för de ökade råvarukostnaderna. Under 2012 ökade rörelseresultatet med 20 procent jämfört med föregående år. Högre volymer och priser, förbättrad produktmix, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar låg bakom resultatförbättringen. Under 2013 ökade resultatet med 1 procent. Resultatet påverkades positivt av högre volymer, kostnadsbesparingar och förvärv. Investeringar i ökade marknadsaktiviteter ökade volymerna men belastade resultatet främst inom barnblöjor. Högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt. Under 2014 var rörelseresultatet i nivå med föregående år. Högre volymer, bättre pris/mix samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt, medan högre råvarukostnader och investeringar i marknadsaktiviteter påverkade resultatet negativt. Under 2015 ökade rörelseresultatet 13 procent där högre volymer och bättre pris/mix kompenserade för högre råmaterialkostnader och ökade investeringar i marknadsaktiviteter. Under 2016 ökade resultatet med 7 procent framför allt beroende på högre volymer och bättre pris/mix. Negativa valutaeffekter från det brittiska pundet och den mexikanska peson påverkade resultatet negativt.

Under 2010 minskade resultatet för Mjukpapper jämfört med föregående år på grund av kraftigt ökade råvarukostnader. Rörelseresultatet för 2011 ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Under 2012 ökade rörelseresultatet med 47 procent. Högre priser, förbättrad produktmix, ökade volymer, förvärv, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar bidrog till resultatförbättringen. Resultatet för 2013 ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Resultatförbättringen berodde på förvärv, ökade volymer och kostnadsbesparingar. Under 2014 ökade rörelseresultatet med 16 procent till följd av högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar och förvärvet av kinesiska Vinda. Under 2015 ökade rörelseresultatet med 8 procent. Högre volymer, förbättrad pris/mix och kostnadsbesparingar kompenserade för högre kostnader för råmaterial som till största delen berodde på en starkare US dollar. Resultatet för 2016 ökade med 13 procent beroende på bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar, lägre råvaru- och energikostnader samt förvärvet av Wausau Paper Corp.

Rörelseresultatet för Förpackningar minskade under 2008 på grund av den finansiella krisen och den lågkonjunktur som följde. Lågkonjunkturen fortsatte under 2009 och resultatet inom Förpackningar försämrades med 72 procent. Under 2010 avyttrades den asiatiska förpackningsverksamheten. Under 2012 avyttrades den europeiska förpackningsverksamheten och omklassificerades därmed till Avyttringsgrupp som innehas för försäljning med retroaktiv justering från och med 2010.

Under 2008 minskade resultatet i Skogsindustriprodukter på grund av ökade energi- och råvarukostnader. Under 2009 ökade resultatet framför allt för tryckpapper, där högre priser samt lägre råvarukostnader och produktivitetsförbättringar bidrog positivt. Under 2010 ökade resultatet med 16 procent beroende på produktivitetsförbättringar samt genomförda prishöjningar inom massa och sågade trävaror. Under 2011 minskade resultatet främst på grund av högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter. Under 2012 minskade rörelseresultatet främst på grund av lägre priser och negativa valutaeffekter till följd av en starkare svensk krona. Under 2013 avyttrades den österrikiska tryckpappersanläggningen i Laakirchen. Resultatet ökade med 35 procent vilket berodde på kostnadsbesparingar, lägre råvarukostnader samt vinster på skogsbyten. Under 2014 ökade resultatet med 36 procent till följd av högre priser (inklusive valutaeffekter), högre volymer, lägre energikostnader samt kostnadsbesparingar. Under 2015 ökade resultatet med 4 procent, 17 procent exklusive vinster på skogsbyten. Resultatet för 2016 minskade med 15 procent främst på grund av lägre priser inom sågade trävaror, massa och kraftliner.

Kassaflödesanalys

Totalt har 60 miljarder SEK investerats i expansion under den redovisade tioårsperioden, varav 35 miljarder SEK är hänförliga till företagsförvärv. Underhållsinvesteringar har uppgått till 41 miljarder SEK och har varit på en jämn nivå, cirka 4 procent, i förhållande till omsättningen.

Nyckeltal

Under den redovisade perioden har koncernens utdelning ökat från 4,40 SEK till föreslagna 6,00 SEK, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om cirka 4,1 procent per år. Föreslagen utdelning om 6,00 SEK per aktie är en ökning om 4,3 procent från föregående år.