F5. Aktier och andelar

Aktier och andelar

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

45

53

52

Årets investeringar

1

Försäljningar

–1

–7

Övriga omklassificeringar

1

Nedskrivningar

Omräkningsdifferenser

1

–1

BR Värde vid periodens slut

46

45

53

Aktier och andelar avser innehav i övriga företag som inte klassificeras som dotterföretag, samarbetsarrangemang eller intresseföretag. Innehavet är av operativ karaktär och har därmed inte klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas. Bokfört värde anses överensstämma med verkligt värde.