M7. Fordringar hos och skulder till dotterföretag

Fordringar hos och skulder till dotterföretag

MSEK

2016

2015

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

186

BR Summa

186

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

59 604

625

Övriga fordringar

1 459

1 720

BR Summa

61 063

2 345

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

BR Summa

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

45 766

64 108

Övriga skulder

792

211

BR Summa

46 558

64 319